За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

ХРОНОГРАМА за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК)

Големина на шрифта

 

ХРОНОГРАМА

за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК)

 

 

 

Основни процедури, събития и действия

Основание от ЗПУГДВМС/ИК/

решение

Време (дни/часове) спрямо деня на референдума

 

Срок до дата (вкл.)

1.

Обнародване на решението на Народното събрание за произвеждане на национален референдум

Чл. 13, ал. 8 от ЗПУГДВМС

 

ДВ, бр.37 от 17.05.2016 г., Решение № 9 на Конституционния съд на Република България от 28.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г.

2.

Президентът на републиката определя датата на националния референдум

Чл. 14 от ЗПУГДВМС

 

Указ № 279 от 08.08.2016 г.

3.

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на националния референдум

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 21, ал. 1 от ИК

Незабавно след насрочването

 

4. 

Ръководителите на ДКП незабавно уведомяват МВнР за получените отговори от приемащата държава, след което МВнР незабавно уведомява ЦИК.

МВнР уведомява ЦИК за държавите, в които не се изисква съгласие на приемащата държава

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

Чл. 21, ал. 2 и 3 от ИК

 

 

5.

ЦИК утвърждава образците на книжа за произвеждане на национален референдум. Образците на книжата се обнародват в „Държавен вестник“

Чл. 6, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

 

 

6.

ЦИК може да извърши поправка в книжата за произвеждане на национален референдум при констатирани непълноти или технически грешки не по-късно от 5 дни от установяването й. Поправката се обнародва незабавно в „Държавен вестник”

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 6, ал. 4 от ИК

Не по късно от 5 дни от установяването на непълнота или грешка

 

7.

Организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет

Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на референдума на определен министър

Чл. 15, ал. 1 и

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 18, ал. 4 от ИК

7 дни от определяне датата на националния референдум

.

8.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната

Чл. 4, ал. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 11, ал. 1 от ИК

Не по-късно от 57 дни преди деня на националния референдум

09.09.2016 г.

9.

ЦИК изпраща на Министерството на външните работи решенията за условията за образуване на избирателните секции извън страната и за реда за гласуване на българските граждани извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 11, ал. 3 от ИК

Незабавно, но не по-късно от 56 дни преди деня на националния референдум

10.09.2016 г.

10.

МВнР и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 20 от ИК

Незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

11.

Районите избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката изпълняват функциите по организирането на националния референдум

По аргумент от чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 59 от ИК

 

 

12.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в страната

 

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 16 от ИК и

чл. 57 ал. 1, т. 18

Не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум

11.09.2016 г.

13.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

и чл. 57, ал. 1,

т. 44 от ИК

и Решение № 3379-ПВР/НР

от 16.08.2016 г.

Не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум

11.09.2016 г.

14.

ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 27, ал. 2 от ИК

 

55 дни преди деня на националния референдум

11.09.2016 г.

15.

Въз основа на информация от МВнР ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 14, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 1 и 2 от ИК

 

16.09.2016 г.

16.

Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на информационно-разяснителната кампания, и ги обявява на интернет страницата си

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 173 от ИК

Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум

16.09.2016 г.

17.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се изпраща на съответните: ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ, РИК и областен управител. Заповедта се обявява публично и може да бъде обжалвана в тридневен срок пред областния управител на съответната област

Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и

чл. 8, ал. 2 от ИК и

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдума

16.09.2016 г.

18.

ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 57, ал. 1, т. 33 от ИК

Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум

16.09.2016 г.

19.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

§ 2 от ЗПУГДВМС и

чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК

 

Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум

16.09.2016 г.

20.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 35 от ИК

Не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум

16.09.2016 г.

21.

ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на секциите и броя на гласоподавателите в тях

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 57, ал. 1, т. 20 от ИК

Не по-късно от 48 дни преди деня на националния референдум

18.09.2016 г.

22.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това РИК

Чл. 8 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 41, ал. 3 от ИК

 

Не по-късно от 45 дни преди деня на националния референдума

21.09.2016 г.

23.

Инициативните комитети, партиите и коалициите подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативните позиции

Партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, подават заявление пред ЦИК, че желаят да ползват регистрацията си при произвеждането на национален референдум

Чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 133, ал. 1,

чл. 140, ал. 1 и

чл. 153, ал. 2 от ИК

Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум

Не по-късно от 17,00 ч. на 26.09.2016 г.

24.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на инициативните комитети, партиите и коалициите, предназначени за обслужване на информационно-разяснителната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 163, ал. 1 от ИК

Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум

26.09.2016 г.

25.

Министерският съвет организира издаването на информационен лист

Чл. 15, ал. 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

40 дни преди деня на националния референдум

26.09.2016 г.

26.

Електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, обявяват на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите си

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 198, ал. 4 от ИК

Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум

26.09.2016 г.

27.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с информационно-разяснителната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник

Чл. 16, ал. 2 и ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 180, ал. 1 и 4 от ИК

 

- в 3-дневен срок от подписване на съответния договор – информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от националния референдум

 

28.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативните позиции, които се обявяват на интернет страниците им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК

Чл. 16, ал. 2 и ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 187 и чл. 198, ал. 5 от ИК

 

Не по-късно от 40 дни преди деня на националния референдум

26.09.2016 г.

29.

ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените списъци с имена на гласоподаватели в подкрепа на регистрация на партия, коалиция и инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум

Чл. 16, ал. 2, изр. 1 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

 

Не по-късно от 37 дни преди деня на националния референдум

29.09.2016 г.

30.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината

Чл. 17 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 19 от ИК

Не по-късно 30 дни преди деня на националния референдум

06.10.2016 г.

31.

РИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК

 

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 8, ал. 8 от ИК

Не по-късно от 35 дни преди деня на националния референдум

01.10.2016 г.

32.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативните позиции, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 189, ал. 4 от ИК

Не по-късно от 31 дни преди деня на националния референдум

05.10.2016 г.

33.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на информационно-разяснителната кампания, както и тарифите си

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 198, ал. 6 от ИК

Не по-късно от откриване на информационно-разяснителната кампания

07.10.2016 г.

34.

Откриване на информационно-разяснителната кампания

Чл. 16, ал. 5 от ЗПУГДВМС

30 дни преди датата на националния референдум

00,00 ч. на

07.10.2016 г.

35.

Секционните избирателни комисии/ПСИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката изпълняват функциите по организирането на националния референдум в обхвата на съответната секция

Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС

 

 

36.

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 13, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум

11.10.2016г.

37.

Български гражданин, който има право да гласува в националния референдум и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец, подадено до ДКП в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 16, ал. 1 от ИК

Не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум

11.10.2016 г.

38.

ЦИК извършва проверка на данните на гласоподавателите от заявленията за образуване на секции за гласуване извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 17, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум

14.10.2016 г.

39.

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да гласуват в националния референдум

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 17, ал. 4 от ИК

Не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум

14.10.2016 г.

40.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в деня на националния референдум

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 25 от ИК

Не по-късно от 20 дни преди деня на националния референдум

16.10.2016 г.

41.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 102, ал. 1 от ИК

Не по-късно от 19 дни преди деня на националния референдум

17.10.2016 г.

42.

Секциите за гласуване извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 13, ал. 5 от ИК

Не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум

18.10.2016 г.

43.

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 31, ал. 2 от ИК

Не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум

18.10.2016 г.

44.

Списъците на лицата, заявили желание за гласуване извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 32 от ИК

Не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум

18.10.2016 г.

45.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

§ 2 от ЗПУГДВМС и чл. 102, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 16 дни преди деня на националния референдум

20.10.2016 г.

46.

Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 103, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 16 дни преди деня на националния референдум

20.10.2016 г.

47.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 27, ал. 2 от ИК

 

Не по-късно от 15 дни преди деня на националния референдум

21.10.2016 г.

48.

Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 37, ал. 1 от ИК

 

Не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум

22.10.2016 г.

49.

Краен срок за подаване на заявленията за вписване на гласоподавателя за гласуване по настоящ адрес

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК

 

Не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум

22.10.2016 г.

50.

Краен срок за подаване на заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

 

§ 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС и

чл. 35 от ИК

Не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум

22.10.2016 г.

51.

Краен срок за издаване на удостоверенията за гласуване на друго място от общинските администрации

§ 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС и

чл. 35 от ИК

Не по-късно от 14 дни преди деня на националния референдум

22.10.2016 г.

52.

Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на гласоподавателя в избирателния списък по настоящия му адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 36, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 12 дни преди деня на националния референдум

24.10.2016 г.

53.

Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД „ГРАО” в МРРБ информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаване на лицата от списъците по постоянен адрес

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 34, ал. 5 от ИК

Не по късно от 12 дни преди деня на националния референдум

24.10.2015 г.

54.

ЦИК назначава СИК извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 101 от ИК

Не по-късно от 12 дни преди деня на националния референдум

24.10.2016 г.

55.

Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 39, ал. 1 от ИК

 

Не по-късно от 10 дни преди деня на националния референдум

26.10.2016 г.

56.

Гласоподавателите подават до кмета на общината/района /кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и

чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ИК

Не по-късно от 7 дни от деня на националния референдум

29.10.2016 г.

57.

ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в деня на националния референдум и вписва регистрацията им в публичен регистър

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 202, ал. 2 от ИК

Не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум

29.10.2016 г.

58.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в деня на произвеждане на националния референдум

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

Чл. 10, ал. 1 и чл. 234, ал. 1 от ИК

 

Не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум

29.10.2016г.

59.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър могат да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 105 от ИК

Не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум

29.10.2016 г.

60.

Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум, в случай че на територията на населеното място е назначена ПСИК

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 37, ал. 2 от ИК

Не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум

31.10.2016 г.

61.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 104, ал. 1 от ИК

Не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум

31.10.2016 г.

62.

ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 105, изр. последно от ИК

Не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум

31.10.2016 г.

63.

Гласоподавателите, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до съответната общинска администрация след предаване на съответния документ

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 4 от ИК

 

 

 

64.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на капитани на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 гласоподаватели

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 9, ал. 8 от ИК

48 часа преди деня на националния референдум

03.11.2016 г.

65.

Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция и капитана на плавателния съд уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 28 ал. 2 от ИК

Не по-късно от 48 часа преди деня на националния референдум

03.11.2016 г.

66.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателните списъци в тези места при наличието на не по-малко от 10 гласоподаватели и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 29, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 48 часа преди деня на националния референдум

03.11.2016 г.

67.

Капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 30, ал. 2 от ИК

Не по-късно от 48 часа преди деня на националния референдум

03.11.2016 т.

68.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистъра на наблюдателите

 

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 112, ал. 1 и чл. 113 от ИК

До деня на националния референдум

05.11.2016 г.

69.

Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на националния референдум не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди деня на произвеждане на националния референдум до обявяване края му

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 205, ал. 5 от ИК

24 часа преди деня на националния референдума

От 00.00 ч. на 05.11.2016 г.

до обявяване на края на деня на националния референдум на

06.11.2016 г.

70.

Инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативните позиции, представят в РИК списък с упълномощените си представители.

РИК публикува списъците на интернет страницата на комисията

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 124, ал. 4 от ИК

До деня на националния референдум

05.11.2016 г.

71.

Край на информационно-разяснителната кампания за националния референдум

Чл. 16, ал. 5 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 182, ал. 4 от ИК

24 часа преди деня на националния референдума

До 24.00 ч. на

04.11.2016 г.

72.

СИК получава бюлетините, книжата и материалите

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 215 и чл. 218 от ИК

В деня преди деня на националния референдум

05.11.2016 г.

73.

ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ

 

 

05.11.2016 г.

74.

ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

 

06.11.2016г.

75.

Гласуването започва в 07,00 ч. и приключва в 20,00 ч. в деня на националния референдум, но не по-късно от 21,00 ч.

За секциите извън страната гласуването започва в 07,00 ч. и приключва в 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч.

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 220, ал. 1 от ИК

 

06.11.2016 г.

76.

ЦИК обявява края на деня на националния референдум след приключване на гласуването

 

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 57, ал. 1, т. 39 от ИК

 

06.11.2016 г.,

но не по-късно от 21,00 ч.

77.

СИК отчита резултатите от гласуването, съставя протокол с резултатите от гласуването и го предава в съответната РИК

Чл. 20, ал. 4 от ЗПУГДВМС

До 24 часа от приключване на гласуването

 

78.

СИК извън страната преброява гласовете и изготвя протокол незабавно след приключване на гласуването

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 108, ал. 1, т. 4 от ИК

Не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

79.

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 108, ал. 1, т. 5 от ИК

Незабавно след изготвяне на протокола

 

80.

СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копие от подписания протокол

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 108, ал. 1, т. 8 от ИК

Незабавно след изготвяне на протокола

 

81.

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копие от подписания протокол

СИК издава заверени копия от изготвения и подписан протокол с резултатите от гласуването на лицата по чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК

 

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 100, ал. 1, т. 7 от ИК

Веднага след изготвяне на протокола с резултатите от гласуването

 

82.

Резултатите от гласуването на плавателен съд под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях и до съответната РИК. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на СИК

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 286, ал. 3 от ИК

до 24 часа от приключване на гласуването

 

83.

СИК извън страната предават на ръководителите на ДКП или на оправомощени от тях представители книжата и материалите от гласуването извън страната за предаването им на ЦИК за съхранение

 

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 286, ал. 2 от ИК

Незабавно след изпращане на сканираните копия от протокола и избирателния списък на ЦИК

 

84.

Ръководителите на ДКП изпращат на ЦИК по първата дипломатическа поща не по-късно от 14 дни след деня на националния референдум чрез МВнР книжата и материалите от гласуването извън страната

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 286, ал. 2 от ИК

С първата дипломатическа поща след деня на произвеждане на националния референдум

 

85.

СИК предава на РИК двата екземпляра от протокола с данните от гласуването за националния референдум, ведно с протоколите от изборите за президент и вицепрезидент (за всеки вид избор), както и други книжа и материали

Чл. 20, ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 444, ал. 1 от ИК

Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването

 

86.

СИК предава третия екземпляр от протокола с данните от гласуването, както и други материали на общинската администрация

Чл. 20, ал. 3 от ЗПУГДВМС

Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването

 

87.

РИК отчита резултатите от гласуването в СИК.

РИК предават на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК и копия от разписките

Чл. 21, ал. 3 и 4, § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК

Не по-късно от 48 часа след получаване на последния секционен протокол

 

88.

ЦИК обобщава данните за цялата страна и обявява резултатите от гласуването в срок до 5 дни след приключване на гласуването

 

Чл. 22 от ЗПУГДВМС

до 5 дни след приключване на гласуването

 

89.

Инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативните позиции, премахват поставените от тях информационно-разяснителни и други материали

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 186, ал. 3 от ИК

Не по-късно от 7 дни след деня на референдума

 

90.

РИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 87, ал. 1, т. 33 от ИК

Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от националния референдум

 

91.

Законността на резултатите от националния референдум може да се оспори чрез ЦИК пред тричленен състав на ВАС

Чл. 24 от ЗПУГДВМС

В 7 дни от обявяване на резултатите

 

92.

Решението на ЦИК за резултатите от произведения национален референдум се изпраща на Народното събрание.

Решението, прието чрез национален референдум, влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ от председателя на Народното събрание

Чл. 25 от ЗПУГДВМС

 

 

93.

ЦИК публикува на интернет страницата сканираните протоколи   с резултатите от гласуването по избирателни секции

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 57, ал. 1, т. 41 от ИК

 

 

94.

ЦИК издава бюлетин с технически носител с данните от гласуването в националния референдум по избирателни секции

§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и

чл. 57, ал. 1, т. 42 от ИК

 

.

 

* Действията по т. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 83 и 84 са общи за организацията и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249939
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1549
2932
1549
1242173
16871
50613
1249939

Вашето IP: 3.238.248.200
Час: 2021-09-19 16:12:58

Времето в Тополовград

opak