За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Статии

Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград.

Големина на шрифта

 

Публикувана на Вторник,03 Ноември 18:21
logo ES 20.06 1                  logo-Obshtina T-d                   reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Приключи изпълнението на проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград”, договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01, по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

           Към 02.11.2020 г., обектът е въведен в експлоатация, годен за използване от учениците на ОУ „Иван Вазов“, с. Устрем.

Дейностите, които се изпълниха като резултат от изпълнението на проекта, са следните: преустройство на съществуващите помещения и реконструкция на съществуващата сграда за физкултурен салон. С преустройството се оформиха две зали за спорт – едната на комбинирано тренировъчно игрище за баскетбол, бадминтон и скуош, а другата зала за силови тренировки като шведска стена, халки, успоредка, занимания по спортна гимнастика, борба и бокс. Останалите помещения ще функционират като съблекални за спортуващите и за учителя по физкултура.

Подменени са нарушените дървени носещи елементи от конструкцията на покрива, таванския гредоред и подовата настилка. Изпълнени са и нови вътрешни и външни ремонтни довършителни работи. Демонтирана е изцяло компрометираната дървена носеща конструкция на покрива и дървения тавански гредоред, както и изгнилата настилка на помещенията - подложения дървен гредоред и дървеното дюшеме. Стоманобетоновите пояси и греди са проверени и заздравени. Върху тях е изпълнен нов тавански гредоред с нови дървени греди, както и изцяло нова дървена конструкция на скатния покрив. Покритието е с нови керамични керемиди. Под дървения тавански гредоред е изпълнен нов окачен таван, а върху гредореда - обшивка с шперплатови плоскости. Между дървените греди на таванския гредоред е положена топлоизолация от минерална вата. Дървената покривна конструкция е покрита с дъсчена обшивка, върху която са монтирани контралетви и напречните летви, носещи керемидите. Последното осигурява вентилация на покритието и по-добра допълнителна топлоизолация на таванското пространство. По периферията на стрехите на покрива са изпълнени нови улуци от прахово боядисана ламарина и нови водосточни тръби от същата ламарина за външно водоотвеждане на водите от скатния покрив.

Цялата дограма на сградата - прозоречна и врати е сменена с нова. Прозорците са с петкамерни, PVC профили и с двоен стъклопакет. Новите врати на помещенията са от МДФ, фолирани с дървесен фладер. Изпълнена е нова топлоизолация под подовите настилки, както следва: армирана бетонна настилка, изравнителна циментова замазка и специализирана подова настилка за спортни нужди. Нарушените участъци от вътрешните мазилки по стените са възстановени, съществуващите и новите мазилки са шпакловани, след което стените са боядисани с латекс.

Възстановени са нарушени участъци от мазилката по тухлените зидове и каменната зидария на цокъла на сградата, като зидарията предварително е фугирана с водоплътен циментов фугопълнител. Върху възстановената външна мазилка над кота ±0,00 м е изпълнена топлоизолация с EPS плоскости и финишна оцветена силиконова мазилка с минерални пълнители. Върху цокъла на сградата е изпълнена топлоизолация с EPS плоскости и финишна водоплътна мозаечна мазилка.

Около сградата е изпълнен тротоар от водоплътна бетонова настилка като минималната ширина е 1,50 м.

За поддържане на нормативната температура от 15°С до 18°С в спортните зали са изпълнени климатизатори сплит система, инверторен тип термопомпа за отопление и охлаждане с Qox = 7,0 kW, Q0 = 7,2 kW, Ne = 2,4 kW. Съгласно нормативните изисквания за салони за спортуващи е изпълнена вентилация с осов вентилатор за прозоречен монтаж – 600m3/h, 150W, 44 dB. При работа на вентилатора в залите се осъществява четирикратен въздухообмен.

В последната седмица на месец октомври, служители на ДФ „Земеделие“ – РА извършиха проверка на място за установяване съответствието на строежа, не са констатирани нарушения и пропуски.

Новият физкултурен салон може да се използва по предназначение.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС.

 Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
 РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


logo ES 20.06 1 logo-Obshtina T-d reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
 

 

Община Тополовград изпълнява проекта: „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“ , във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01 от 09.05.2019 г. между Община Тополовград и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Проектът включва изпълнение на комплекс от дейности за изграждане на закрита спортна инфраструктура в ОУ "Иван Вазов", с. Устрем, община Тополовград чрез преустройство и реконструкция на работилница, находяща се в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград: изпълнение на СМР, строителен и авторски надзор. Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8 и клас.

На 02.03.2020 г. е открита строителна площадка на обекта, съставен е Акт Образец 2 А за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно ЗУТ. Предстоят предвидените в инвестиционния проекта строително - ремонтни работи.

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС. Срок за изпълнение - 36 месеца.

 

Публикувана на Сряда, 19 Феврури 2020 11:21

 

logo ES 20.06 1                logo-Obshtina T-d                   reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 

  Община Тополовград изпълнява проекта: „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“ , във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01 от 09.05.2019 г. между Община Тополовград и ДФ „Земеделие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

 Към този момент са проведени всички процедури по ЗОП за избор на изпълнители за изпълнение на всички видове дейности за реализирането на проекта и са сключени договори.

Проведени са съгласувателните процедури на основание чл. 20a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, подточка 2.1.6. от точка 2 на Раздел II, буква А от утвърдените от Ръководителя на управляващия орган на програмата за всяка процедура насоки и/или друг документ, определящи условията за изпълнение на одобрените проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предстои откриване на строителна площадка и стартиране изпълнението на строително- монтажни работи, предвидени в проекта.

 

 

 

Публикувана на Понеделник, 02 Декември 2019 13:20

logo ES 20.06 1                 logo-Obshtina T-d                 reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 В процес на изпълнение е проект Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград”, договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01, по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Към 02.12.2019 г., Община Тополовград е провела процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на строителните работи по проекта. Предстои подписване на договор с избраната фирма.

Дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени са следните: преустройство на съществуващите помещения и реконструкция на съществуващата сграда за физкултурен салон. С преустройството ще се оформят две зали за спорт – едната на комбинирано тренировъчно игрище за баскетбол, бадминтон и скуош, а другата зала за силови тренировки като шведска стена, халки, успоредка, занимания по спортна гимнастика, борба и бокс. Останалите помещения ще се оформят като съблекални за спортуващите и за учителя по физкултура.

 Реконструкцията на съществуващата сграда ще обхване основно подмяна на нарушени дървени носещи елементи от конструкцията на покрива, таванския гредоред и подовата настилка. Трябва да се изпълнят и нови вътрешни и външни ремонтни довършителни работи. Необходимо е да се демонтира изцяло компрометираната дървена носеща конструкция на покрива и дървения тавански гредоред. Ще се демонтира и изгнилата настилка на помещенията – подложният дървен гредоред и дървеното дюшеме. Предварително трябва да се проверят и заздравят стоманобетоновите пояси и греди. Върху тях ще се изпълнят нов тавански гредоред с нови дървени греди, както и изцяло нова дървена конструкция на скатния покрив. Покритието ще е с нови керамични керемиди. Под дървения тавански гредоред да се изпълни нов монтажен окачен таван, а върху гредореда – обшивка с шперплатни плоскости, за да може да се ходи в таванското пространство. Между дървените греди на таванския гредоред ще се запълни с дюшечета минерална вата за топлоизолация. Дървената покривна конструкция ще се покрие предварително с дъсчена обшивка, върху която ще се приковат контралетви и напречните летви, носещи керемидите. Последното ще осигури вентилация на покритието и по-добра допълнителна топлоизолация на таванското пространство. По периферията на стрехите на покрива ще се изпълнят нови улуци от прахово боядисана ламарина и нови водосточни тръби от същата ламарина за външно водоотвеждане на водите от скатния покрив.

        Цялата дограма на сградата – прозоречна и врати ще бъде сменена с нова. Прозорците ще са с петкамерни РVС профили и с двоен стъклопакет. Новите врати на помещенията ще са от МДФ, фолирани с дървесен фладер. Ще се изпълни нова топлоизолация под подовите настилки, а те ще са: армирана бетонна настилка, изравнителна циментова замазка и специализирана подова настилка за спортни нужди. Нарушените участъци от вътрешните мазилки по стените ще се възстановят, съществуващите и новите мазилки ще се прешпакловат и стените ще се боядисат с латекс.

      След подписване на договор между Община Тополовград и избраната фирма, предстои одобрение на проведената процедура от ДФ „Земеделие“ – последващ контрол и съответно стартиране на гореописаните строителни работи по реда на ЗУТ.

 

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС. Срок за изпълнение на проекта - 36 месеца.

 

 Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

          

 

Публикувана на Понеделник, 03 Юни 2019 13:21

logo ES 20.06 1                logo-Obshtina T-d                 reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

       На 09 май 2019 г. Община Тополовград подписа с Държавен фонд „Земеделие” Договор № BG06RDNP001-7.005-0002-C01 за 100 % безвъзмездна финансова помощ, за извършване на дейности по одобрен проект Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград”, под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

    Проектът включва изпълнение на комплекс от дейности за изграждане на закрита спортна инфраструктура в ОУ "Иван Вазов", с. Устрем, община Тополовград чрез преустройство и реконструкция на работилница, находяща се в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Устрем, община Тополовград: изпълнение на СМР, строителен и авторски надзор. Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8 и клас.

      Основната цел на проекта е да се създадат на условия за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на предлаганите услуги за населението в община Тополовград чрез осигуряване на физкултурен салон към ОУ "Иван Вазов" в с. Устрем.

       Специфичните цели на проекта са:

1. Да се осигурят условия за предоставяне на качествени и модерни образователни услуги в ОУ „Иван Вазов” в с. Устрем чрез преустройство и реконструкция на съществуваща работилница в закрита спортна инфраструктура към учебното заведение.

2. Да се осигури възможност за целодневна и целогодишна организация на учебния процес чрез изграждане на подходящо помещение - физкултурен салон – към ОУ “Иван Вазов” в с. Устрем – отговарящо на законовите изисквания закрито място за спорт, физическа подготовка, извънкласни занимания на учениците и за провеждане на спортни събития от различен характер.

3. Да се повиши привлекателността на общината, като добро място за живот чрез осигуряване на съвременни условия за обучение и спорт в селска образователната инфраструктура, намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и реализиране на спортни дейности, като превенция срещу заболявания или зависимости при учениците.

 

Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 340 018,09 лв. без ДДС. Срок за изпълнение - 36 месеца.

           

  Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

                                                                                                                              

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1263762
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
231
250
1022
1260686
7573
23121
1263762

Вашето IP: 3.236.239.91
Час: 2021-10-20 20:13:59

Времето в Тополовград

opak