За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Заявления

Големина на шрифта

 

ОТДЕЛ "ПРОЕКТИ,ПРОГРАМИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

- Заявление за издаване на скица на недвижим имот/Образец 1-изтегли

- Заявление за издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване/Образец 2-изтегли

- Заявление за презаверяване на скица на недвижим имот с изтекъл 6-месечен срок/Образец 3-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно

   устройство/Образец 4-изтегли

- Заявление за издаване на преписи от документи и копия от документация/Образец 5-изтегли

- Заявление за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия -маси,павилиони,кабини и др./Образец 6-изтегли

- Заявление за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради

   и помещения в тях/Образец 7-изтегли

- Заявление по чл.135 от ЗУТ за издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове/Образец 8-изтегли

- Заявление за изработване на подробен устройствен план по чл.124 ЗУТ/Образец 9-изтегли

- Заявление за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива/Образец 10-изтегли

- Заявление за одобряване на проект за ПУП (чл.124, ал.3 от ЗУТ; чл.129, ал.2 от ЗУТ; чл.134, ал.2 от ЗУТ;

   чл.136 от ЗУТ, КПИИ и §8 от ПР на ЗУТ)/Образец 11-изтегли

- Заявление за издаване на скица-виза за проучване и проектиране/Образец 12-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение и скица относно имоти,подлежащи на възстановяване,находящи се в границите на урбанизираните територии по чл.13 от ППЗСПЗЗ/Образец 13-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение за търпимост по §16, ал.1 от ПР на ЗУТ/Образец 14-изтегли

- Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на  завършеност на строежи/Образец 15-изтегли

- Заявление за съгласуване и одобряване на идейни инвестиционни проекти за РС по чл.142, ал.2 от ЗУТ/Образец 16-изтегли

- Заявление за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти по чл.143 и чл.144 от ЗУТ,по които се издава разрешение за строеж/Образец 17-изтегли

- Заявление за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект,по който е издадено разрешение за строеж(чл.154,ал.5 от ЗУТ)/Образец 18-изтегли

- Заявление за разглеждане и изготвяне на становища по подробен транспортно комуникационен проект(ПТКП) и градоустройствени проекти/Образец 19-изтегли

- Заявление за изготвяне на справки за предвижданията на ОУП и ПРЗ в процедури/Образец 20-изтегли

- Заявление за съгласуване/одобряване/ на приекти на инженерната инфраструктура (топлопреносни,

   газопроводни, водопроводни, канализационни, електрически, съобщителни кабелни и въздушни мрежи)/Образец 22-изтегли

- Заявление за съгласуване на проекти за временна организация на движението/Образец 23-изтегли

- Заявление за одобряване на проекти за издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на

   терени пред стационарни търговски обекти/Образец 25-изтегли

- Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж (чл.153, ал.3 от ЗУТ)/Образец 26-изтегли

- Заявление за издаване на заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 ЗУТ/Образец 27-изтегли

- Заявление за разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и други за строителни площадки/Образец 28-изтегли

- Заявление за издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ/Образец 29-изтегли

- Заявление за възстановяване на строителни книжа/Образец 30-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ,че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за доброволна делба/Образец 31-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на УПИ/Образец 32-изтегли

- Заявление за проверка и заверяване на екзекутивна документация/Образец 33-изтегли

- Заявление за изготвяне на справки по искане на физически и юридически лица по реституционни и приватизационни преписки/Образец 34-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право

   (Наредба №16 от 09.06.2004 година)/Образец 35-изтегли

- Заявление за възстановяване на собственост на земя/Образец 36-изтегли

- Заявление за вписване в регистъра на Технически паспорт на строеж/Образец 39-изтегли

- Заявление за издаване на заверени  копия от протокол,заповед,кореспонденция и друга документация,съхранявани в отдел"ППУТ"/Образец 40-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР за нанасяне в действащия кадастрален план/Образец 41-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот/Образец 42-изтегли

- Заявление за издаване на скица и удостоверение относно собствеността на недвижим имот/Образец 43-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение за корекционен коефициент по §4 на ЗСПЗЗ/Образец 44-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение за техническа характеристика на земеделски земи,

   попадащи в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Образец 45-изтегли

- Заявление за изготвяне копие от реперен карнет/Образец 49-изтегли

- Заявление за извадка от трасировъчен карнет/Образец 50-изтегли

- Заявление за издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване/Образец 110-изтегли

- Заявление за оценка на земя на новообразуван имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/Образец 108-изтегли

 

 

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

 

- Заявление за картотекиране на крайно нуждаещ се за настаняване в общинско жилище/Образец 13-изтегли

   Декларация към образец 13-изтегли стр.1,стр.2,стр.3

- Заявление за издаване на удостоверение, че имота не е общински/Образец 19-изтегли

- Заявление за учредяване право на строеж/Образец 57-изтегли

- Заявление за регистрация на куче/Образец 66-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение за липса/наличие на реституционни претенции на имот/Образец 71-изтегли

- Заявление за издаване на заверено копие на документ/Образец 75-изтегли

- Заявление за издаване на препис от АОС за имот/Образец 76-изтегли

- Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5/пет/броя дървета и на лозя до 1 декар в селскостопански земи/Образец 78-изтегли

- Заявление за издаване на удостоверение/служебна бележка/Оразец 80-изтегли

- Заявление за категоризиране на стаи за гости,апартаменти за гости или къщи за гости-изтегли стр.1,стр.2

- Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения-изтегли стр.1,стр.2,стр.3

- Заявление за категоризиране на място за настаняване-изтегли стр.1,стр.2,стр.3

- Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над 5/пет/броя дървета и на лозя над 1 декар в селскостопански земи/Образец 111-изтегли

- Заявление за маркиране на дървесина в лежащо състояние с общинска марка, добита от извън горски фонд/Образец 112-изтегли

- Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - изтегли

- Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиране - изтегли

ОТДЕЛ "ФСДБМДТ"

 

Финансово-счетоводни дейности:

- Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход( Обр.УП - 2)

- Заявление за издаване на удостоверене за осигурителен(трудов)стаж(Обр.УП - 3)

- Заявление за издаване на удостоверение за доход

 

ДИРЕКЦИЯ "УЧРАО"

ГРАО

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - изтегли

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - изтегли

 

 Местни данъци и такси:

 -Заявление за попълване на служебна информация към Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти/Обр.104-изтегли

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265477
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
188
453
641
1262740
9288
23121
1265477

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:21:12

Времето в Тополовград

opak