Искания

Публикувана на Четвъртък, 22 Ноември 2012 11:15
Написана от админ
Посещения: 15594
Големина на шрифта

 ОТДЕЛ "ПРОЕКТИ,ПРОГРАМИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

- Искане за регистриране и въвеждане на строежи в екплоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в екплоатация за видовете от IV-та  категория/Образец 37-изтегли

- Искане за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете от V-та  категория/Образец 38-изтегли

- Искане за предписание за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства за строежи,за които не се изисква издадено разрешение за строеж/Образец 52-изтегли

- Искане за разрешение за ползване на строителна механизация/Образец 53-изтегли

 -Сигнал за опасен строеж/ Образец 109-изтегли

 

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

 

- Искане за продажба на МПС/Образец 54-изтегли

- Искане за отдаване под наем/Образец 56-изтегли

- Искане за закупуване на имот/Образец 58-изтегли

- Искане за учредяване на право на прокарване /преминаване/Образец 59-изтегли

- Искане за разполагане на леки преместваеми съоръжения/Образец 60-изтегли

- Искане за отдаване под наем на земеделски земи (пасища и мери) на животновъди/Образец 61-изтегли

- Искане за отдаване под наем (аренда) на земеделска земя, частна общинска собственост/Образец 62-изтегли

- Искане за закупуване на общинско жилище от наемател/Образец 63-изтегли

- Искане за прекратяване на съсобственост/Образец 65-изтегли

- Искане за удължаване работното време на обект/Образец 69-изтегли

- Искане за еднократно ползване на общинско помещение/Образец 79-изтегли

- Искане за определяне на щета на селскостопанско имущество/Образец 82 -изтегли

- Искане за издаване на позволително за бране на лечебни растения/Образец 83-изтегли

-Жалба за неправомерно ползване на земеделски земи,съгл.чл.34 от ЗСПЗЗ/Образец 81-изтегли

 

 

ДИРЕКЦИЯ "УЧРАО"

ГРАО

 

- ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - изтегли

- Искане за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението/Обр.91-изтегли

- Искане за издаване на удостоверение за наследници/Обр.92-изтегли

 

 

 ОТДЕЛ"ФСДБМДТ"

 

- Искане за издаване на удостоверение/Обр.90-изтегли