Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково.

Публикувана на Четвъртък, 28 Ноември 2019 13:19
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 34668
Големина на шрифта

 

logo ES 20.06 1                logo-Obshtina T-d                 reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 

  На 20.11.2019 г. между Община Тополовград и Държавен фонд „Земеделие“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране дейности по проект: „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските район.
  Основните дейности, които ще се изпълняват са строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на „Сграда на Общинска администрация - гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград.
  Основна цел на проекта: изпълнение на мерки за постигане енергийна ефективност на сграда на общинска администрация Тополовград, идентифицирани с енергийно обследване за установяване на потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и постигане на висока степен на опазване на околната среда и привеждане на сградата в съответствие с Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради ( на МРРБ).
  Строителните работи включват дейности за изпълнение на следните мерки за намаляване на разходите за енергия, отнасящи се до:
1. Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:
1.1 Подмяна на част от фасадна дограма с лоши топлотехнически характеристики на обекта с нова;
1.2 Полагане на топлоизолация от EPS по външните стени;
1.3 Топлинно изолиране на покрива - топлинно изолиране на таванската плоча, посредством полагане на топлинна изолация XPS;
1.4 Топлинно изолиране на под - предвижда се топлинно изолиране на пода, граничещ с неотопляем сутерен;
2. Подобряване на топло техническите характеристики на сградните системи, чрез изпълнение на eнергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и посистемите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление;
2.1 Подмяна на част от осветителни тела с LED - подмяна на осветителните тела от тип лампи с нажежаема спирала (ЛНЖ) и старите луминисцентни лампи, тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки с нови осветителни тела тип LED осветител.
2.2 Подмяна стара отоплителна инсталация - подмяна на цялата вътрешна отоплителна инсталация, както и на котелна инсталация, която ще бъде водна.
2.3 Интегриране на високо-ефективна вентилация с рекуперация
 
  Общият размер на финансовата помощ за реализиране на гореописаната инвестиция е 368 754.35 без ДДС. Срок за изпълнение - 36 месеца.
 

  Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  подкрепена от  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА

               РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

logo ES 20.06 1                logo-Obshtina T-d                 reazvitie na selskite rajoni
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

 

 

На 09.04.2021 г., чрез подписване на Протокол образец 2А, бе дадено началото на изпълнението на строително – ремонтни работи на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските район.

               Основните дейности, които ще се изпълняват са строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на „Сграда на Общинска администрация - гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград.

               Основна цел на проекта: изпълнение на мерки за постигане енергийна ефективност на сграда на общинска администрация Тополовград, идентифицирани с енергийно обследване за установяване на потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и постигане на висока степен на опазване на околната сред и привеждане на сградата в съответствие с Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради ( на МРРБ).

               Строителните работи включват дейности за изпълнение на следните мерки за   намаляване на разходите за енергия, отнасящи се до:

1. Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:

1.1 Подмяна на част от фасадна дограма с лоши топлотехнически характеристики на обекта с нова;

1.2 Полагане на топлоизолация от EPS по външните стени;

1.3 Топлинно изолиране на покрива - топлинно изолиране на таванската плоча, посредством полагане на топлинна изолация XPS;

1.4 Топлинно изолиране на под - предвижда се топлинно изолиране на пода, граничещ с неотопляем сутерен;

2. Подобряване на топло техническите характеристики на сградните системи, чрез изпълнение на eнергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и посистемите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление;

2.1 Подмяна на част от осветителни тела с LED - подмяна на осветителните тела от тип лампи с нажежаема спирала (ЛНЖ) и старите луминисцентни лампи, тъй като са силно амортизирани и високо енергоемки с нови осветителни тела тип LED осветител.

2.2 Подмяна стара отоплителна инсталация - подмяна на цялата вътрешна отоплителна инсталация, както и на котелна инсталация, която ще бъде водна.

2.3 Интегриране на високо-ефективна вентилация с рекуперация;

 

      Общият размер на финансовата помощ за реализиране на Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково, е 368 754.35 без ДДС.