„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

Публикувана на Сряда, 20 Февруари 2019 10:14
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 203
Големина на шрифта

„Осигуряване на топъл обяд в община Тополовград”

Цел: Целите на проекта са свързани с намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Същевременно се дава възможност и за създаване на целогодишна трапезария за обслужване на населението в общината чрез хранителни продукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд. Във връзка със съпътстващите мерки "Център за социална рехабилитация и интеграция" / ЦСРИ/ ще осъществява дейности за подкрепа, свързани с  индивидуалното развитие, поддържане и подобряване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване, което не е по-малко значимо за основните целеви групи.

Стойност: 155 024.10

Продължителност: 39 месеца

Финансираща организация: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси Осигуряване на топъл обяд

Наименование на процедура "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020"

Код на процедура BG05FMOP001-3.002

Дата на стартиране: 01.05.2016г.