За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 43 от 22.12.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 43

22 .12 .2014 година

 

           Днес 22 .12 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 14.Отсъстват трима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 14 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват трима съветника по уважителни причини – Елко Карачолов, Петко Костов и Теодора Дюлгерова които са депозирали писменни молби. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. . Имам две предложения по отношение на дневния ред, а именно предлагам като т.17 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№1032/18.12.2014год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Предвид на това предложение за решение предлагам т.17 и т.18 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.18 и т.19 от дневния ред. Други предложения по отношение формиране на дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред са приключени прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам първото предложение за решение, а именно общинските които са съгласни ДЗ с вх.№1032/18.12.2014год.относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе в дневния ред като т.17, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”,0“против”и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване следващото направено предложение за решение, а именно общинските съветници които са съгласни т.17 и т.18 от проекто дневния ред „Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания”да станат съответно т.18 и т.19 от от дневния ред да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържали се? Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от деветнадесет   точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 14 общински съветника 14 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Да се приеме за сведение.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.27,ал.6 от ЗМСМА и чл.18,ал.2 от Правилника за организицията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.2 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Д.Парнаров: Втора също.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение по ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Д.Парнаров: Втора подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Д.Парнаров: Втора подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев:Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.2 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.9,ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36,ал.2,т.2 и ал.3,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград и Решение №3 по т.2.1 от Протокол №5/28.01.2000г. на ОбС – Тополовград, предлагам на ОбС да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.6 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9,чл.35, ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Д.Парнаров: Втора подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други комисии не са гледали докладна. Само искам тук в третия проект за решение, в дял І- Проектен имот с площ 3.000 дка. от „пасище с храсти” на „храсти” следва да бъде „изоставена нива”.Поне така е посочено в проекта за решение №2, просто се касае за техническа грешка.Така, че в третия проект да се чете „пасище с храсти” на „изоставена нива”. Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.7 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.5,ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25,ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Д.Парнаров: Втора подкрепяме.

М.Атанасова: Трета също подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Други не са я гледали. Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.8 и преминаваме в процедура на гласуване.Само преди да подложа проектите за решеие за гласуване, посочено е, че е проект №3, а то е №2. Проектите за решения са два, просто пак техническа грешка.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.8,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.45д, ал.6 от Правилника да прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, §27,ал.2,т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.45ж,ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ,чл.5,ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25,ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.45и от ППЗСПЗЗ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1от   ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от   ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.11 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.11 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.11 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от   ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.12 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.12 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.12 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.12 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Четвърта?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.13 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.13 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.13 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от   ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от   ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.13 от дневния ред преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.14 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.14 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.14 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №14 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.14 от дневния ред преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.15 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.15 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.15 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №15 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.15 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.16 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.16 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.16 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №16 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.16 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Комисиите за становище? Първа комисия.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме докладната.

Кр.Иванов: Четвърта също подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.17 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.17 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.17 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №17 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №17 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №17 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.17 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

Пл.Минчев: Имате предварително раздаден отчета на Кмета на Общината по изпълнение на взети решения.Така, че тази точка се приема за изчерпана и с оглед изчерпване на т.18 от дневния ред преминаваме към,

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Питания и отговори на питания

 

Пл.Минчев: Само да съобщя за Протокола. Имахме писменно питане от общинските съветници чрез Председателя на ОбС на което питане е отговорено и е предоставен отговора на общинските съветници и ще бъде отразено в Протокола и съгласно Правилника ще бъде изпратен в Областна администрация гр.Хасково. Също имаше и други питания, мисля, че отговорите са връчени своевременно.Имат думата общинските съветници за питания. Само преди да дам думата, ако има такива питания, да направя едно съобщение в 12.00 часа в ресторант „Империал” Ви каня общинските съветници на празничен обяд.Който желае да заповяда от общинските съветници.На т.19 сме „Питания и отговори на питания” има ли питания, ако няма да преминем към пожеланията за следващата година.

Ив.Стоянов: Искам да попитам, осъществяваме ли се контрол на строителството на пътя между селата Хлябово и Орлов дол?Аз пътувам от там, работя на рудниците и виждам, че тез водосточните канали размера на единия е шест метра, на другия четири метра и на другия три метра.И същевременно и ширината на пътя ще варира. Някъде ще е шест метра, някъде ще е четири..... така ли ще е? Да не е допусната някаква грешка и въобще конролира ли се ....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние няма как да конролираме това защото е републиканска пътна мрежа.

Пл.Минчев: Не, не говорим за пътя Хлябово – Орлов дол.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А за Хлябово и Орлов дол ли? Там пътя ще е еднакъв.

Ив.Стоянов: Аз постоянно пътувам от там и виждам, че наистина е така. Три метра е широка....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: това лошо ли е или хубаво, че е по-широк?

Ив.Стоянов: Ами аз мисля, че пътя трябва да е широк поне шест метра.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А как да стане шест метра?Кога е бил шест метра?А какво е заложено в договора, защо не питате? Кога е бил шест метра този път?

Кр.Иванов: Не, това не е строителство на нов път.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това е рехабилитация на съществуващ път.

Ив.Стоянов: Не, правими сериозно впечетление това нещо.

Пл.Минчев: Други питания? Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Кмете, тук в една публикация във вестник „Сакарско ехо”прочетох за собствеността на общината в годините за земеделски земи и нещо не ми стана ясно.Бихте ли конкретизирали нещата там.Става въпрос за декари тука едни малки цифри се посочват, така ли е не е ли така.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз това нещо не си го измислям. Това са данните които са в Общинска администрация.Към 2004 година те са 21,800 и нещо, към 2011година са близо 32,000дка. От 2011 до 2014година благодарение на, искам да благодаря на общинска администрация на г-жа Бакалова близо 90 000дка. е увеличена земята.

Кр.Иванов: С една дума това са земи по чл.19

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да.И в момента продължаваме да актуваме още.Това са земи които не са потърсени от 2008 година още.

Пл.Минчев: Други питания има ли?Ами ако няма други питания искам да пожелая на всички тук присъстващиq здраве и късмет и весело изкарване на Коледните и новогодишни празници.С оглед на изчерпване на дневния ред, закривам днешното зеседание на Общински съвет – Тополовград което е последното за тази година.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

 

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1266373
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
122
254
1537
1262740
10184
23121
1266373

Вашето IP: 3.234.211.61
Час: 2021-10-28 11:29:41

Времето в Тополовград

opak