За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 37 от 30.05.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

37

30 .05 .2014 година

 

           Днес 30 .05 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.Отсъстват четирима съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаема госпожо Заместник Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата. Присъстват 13 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъстват трима съветник по уважителни причини –Теодора Дюлгерова, Елко Карачолов,Добрин Парнаров и един съветник по неизвестни за сега причини – Красимир Иванов. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам три предложения по отношение на дневния ред, а именно две докладни които своевременно, които съветници са присъствали на комисии им се предоставиха. Първото ми предложение е предлагам като т.9 от дневния ред да влезе ДЗ с вх.№862/21.05.2014год.относно: Изпълнение на задълженията на Община Тополовград, съгласно участието на кмета на общината в общото събрание на съдружниците на „Златно зърно”ООД Тополовград”. Следващото ми предложение е като т.10 да влезе в дневния ред ДЗ с вх.№863/21.05.2014год. относно:Извършване на делба и промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти – общинска собственост. Предвид на направените две предложения, предлагам т.9 и т.10 от проекто дневния ред Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.11 и т.12 от дневния ред.Има ли други предложения по отношение формирането на дневния ред на днешното заседание на ОбС – Тополовград?Няма, поради което приемам, че разискванията по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание на ОбС – Тополовград са приключени, прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред на днешното заседание и преминаваме в процедура на гласуване.Започвам да подлагам на гласуване направените предложения, а именно: Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№862/21.05.2014год. да влезе в дневния ред като т.9, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 12 общински съветника 12 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно: Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№863/21.05.2014год. да влезе в дневния ред като т.10, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 13 общински съветника 13 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно: Общинските съветници които са съгласни т.9 и т.10 от проекто дневния ред” Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.11 и т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 13 общински съветника 13 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от дванадесет     точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 13 общински съветника 13 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия, да се гласуват проекто решенията.

М.Атанасова: Трета подкрепя проектите за решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1, т.10, т.24 и по чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.12, ал.9, както и §22 от преходните и заключителни разпоредби от Наредба №25 от 29.07.2008год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., предлагам Общински съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 от дневния ред преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Пета комисия подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 ДЗ №2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 ДЗ № 2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 ДЗ № 2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.4 ДЗ № 2 от ДР.Който е съгласен от страна на общинските съветници моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Комисиите за становище

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета подкрепя така предложените проекто решения с два на един гласа.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение? Господин Трифонов имате думата.

Д.Трифонов: Можели да ми се обясни каква е логиката след като ни убеждавахте, че трябва да се продава за да се вземе по-добра цена едни имоти влизат, други излизат аз вече се обърках.Тези нали щяхме да ги продаваме на два ........ сега гледам тук част влизат, друга част излизат. Вече се обърках кой за къде е и какво е.Логиката беше уж да играят големи играчи, а сега гледам тук един са изкарани и не виждам критериите защо са изкарани, а не виждам и критерия защо са вкарани. И сега тази цялата логика..... и не знам. Искам някой да ми обясни каква беше логиката нали казахте, че всичките тези земи земи ще се вкарат в два големи блока, а сега виждам, че някои се изкарват.

Пл.Минчев: Кой ще отговори? Тоня Бакалова.

Т.Бакалова, нач.отдел ОСИРУТ: Имота е включен в Програмата за продажба, а осъществените вече продажби беше по заявен интерес за това част от имотите бяха вътре в програмата, а част за които имаше заявен интерес ги включихме за продажба.

Пл.Минчев: Други въпроси или желаещи да вземат отношение по т.3 има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС и Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014г., предлагам Общински съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №3 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 7“за”,

4”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

В предвид на изискванията на закона „за” 9 съветника съгласно чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА.Необходимия кворум е 9 съветника. С оглед на това решението не се приема безмислено е да гласуваме втория проект. С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя проектите за решение.       

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Друга комисия гледала ли е докладната? Пета не я е гледала. Желаещи има ли да вземат отношение по тази точка?Няма поради което приемам,че разискванията по т.4 от дневния ред са приключени прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Само за Протокола общинският съветник Красимир Иванов се регистрира в присъствената книга и ма право да гласува. Кворума е 14 общински съветника.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 14“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

К.Стойчев: Господин Председател, ако може 10 минути почивка.

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев: Продължава заседанието на ОбС – Тополовград.Кворума е 13 човека имаме правно основание да зеседаваме. На точка пет сме от дневния ред.Комисиите за становище. Първа комисия.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предлижените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред?Господин Янчев заповядайте.

П.Янчев: Искам да спомена пред всички общински съветници ще има втори етап на финансиране от Министерството на здравеопазването. Става въпрос за медицинска апаратура която няма да е само за нашия филиал, а ще участвуват всички филиали които са подписали договори за ползване на тези помещения, а също така и за които са усвоили парите за проекти за ремонта на помещенията.За това апелирам към всички общински съветници да дадат положителен вот на докладната.

Пл.Минчев: Други желаещи да вземат отношение? Няма поради което приемам, че разискванията по т.5 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.13,ал.1,т.1, чл.16 и чл.17, т.7 и т.16 и чл.28 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и чл.82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г., предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Отразено е само първа комисия. Друга комисия гледала ли е докладната?Не. Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предлижените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предлижените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 от дневния са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Комисиите за становище

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме така предлижените проекто решения.

Пл.Минчев: Друга комисия гледала ли е докладната?

К.Стойчев: Пета комисия също подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.9 ?Това ни беше предоставено сега на заседанието това е оферта за техниката която трябва да се закупи.Господин Иванов имате думата.

Кр.Иванов: Значи аз в продължение на седем години чета отчетите на дружеството на „Златно зърно” където Община Тополовград е съдружник с 42% . Отчетите са напълно идентични само разходната част се увеличава, а печалбата е една и съща която е крайно незадоволителна.И не знам дали закупуването на посочените превозни средства ще окаже някакво влияние към работата и печалбата на „Златно зърно”. Тук виждам само оферта за влекач който струва 40 000лв., гърне за зърно.... и т.н., а не виждам някакви предполагаеми печалби след закупуването на тази техника.За това искам да предложа на общинския съвет да предложи на „Златно зърно”, Община Тополовград по някакъв начин да влезе в управлението на „Златно зърно” тъй като виждаме, че явно нещо куца.Не знам под каква форма ще влезе това сигурно трябва да стане на събрание, за да може действително „Златно зърно” да се развива и да реализира печалби и общината да има по-ясна представа какво се случва в „Златно зърно”, а не само да инвестираме пари да хвърляме пари било за гарантиране на заем, било за отпускане на средства.Това е мое предложение. Ако другите съдружници са съгласни общината да вкара там наш представител ще подкрепя искането за отпускане на допълнителни средства.

Пл.Минчев: Госпожа Спирова има думата.

К.Спирова: Аз приветствам изказването на г-н Иванов хубаво е, че чете отчетите, но ако беше чел и устава ще ше да си отговори как имаме право на контрольор.За да участваме в управлението пряко имаме право на контрольор, в устава на дружеството е записано.

Пл.Минчев: Тоест вие предлагате формата под която......, добре уточнявате.Други желаещи да вземат отношение или да дадем думата на Управителя.Има ли някакви въпроси от страна на общинските съветници или от страна на администрацията?

К.Спирова: След като нямаме въпроси защо ще даваме думата на Управителя.

Пл.Минчев: Може Управителя да иска да вземе отношение и за това питам другите които желаят да се изкажат, ако желаят да им дадем думата.Има ли желаещи от колегите? Няма, ако Управителя иска да вземе отношение.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов:Уважаеми г-н Председател, ще отговоря на г-н Иванов, че общината не е дала нито един лев. Дала е сгради, земя и една част от машините.Парите са дадени от собствениците фирма „МЕТКОМ” и „ЗОРА – Атанас Атанасов”.Нашият апел към общината винаги е бил да се развива дружеството и за това сме на това дередже от години.Това, че общината не е дала нито един лев така един вид спъва развитието на дружеството с редица решения които са били отхвърлени назад в годините.Един отрасъл като нашия той трябва да се развива.Нашия отрасъл отиде много напред специално в хлебопроизводството.Много пари се финансираха в мелници в хлебопроизводство и т.н.Ние не сме финансирали в това дружество пари. Имаме печалби преди години и сме ги отчислявали и общината е получавала печалби от това дружество. Аз съм предупреждавал няколко пъти, че трябва да се финансира дружеството, трябва да се вземат някакви решения. Имахме някакви решения за закупуване на силози, оказа се, че общината няма нужните средства и пак не можахме нищо да направим и така в годините ние изостанахме и просто не сме конкурентно способни на другите мелници в страната.Това е един последен шанс да се спаси дружеството.Не може мелница без автомобил това е смешна работа.Има мелници имат по три четири автомобила. Цялото производство мина на насипно, брашното е насипно. Няма вече на торби има само две три дребни фирмички.Ако погледнете в нашата община няма фирма която да прави хляб, има само една единствена всичко друго фалира.В нашия отрасъл без камион абсолютно не може да стане. В нашата община мисля, че и миналия път ви казах, ние нямаме такъв камион с който да возим зърно и т.н. Плюс това агенцията по храните има изисквания които трябва да отговарят на определени изисквания.Брашновоз задължително трябва да се вземе, да се регистрира в агенцията по храните и да се вземе и друга част която да вози зърното.Ние като частници това сме го предложили, а като сума не съм я предложил аз.Това е съчетано с Кмета на общината и фирма „МЕТКОМ”. Аз като Управител съм длъжен да ви го предложа. Това си е ваша работа, ако искате гласувайте, ако искате недейте. Ако имате други въпроси?Просто ако не се гласува това не виждам без автомобил да съществува предприятието. Има автомобили от 50 000лв., от 70 000лв. от 200 000лв. и от 100 000лв.има най-различни. Но ние сме се спрели на нещо от 100 000лв. което ще върши някаква работа все пак.Не е нов автомобил, втора употреба е, но все пак ще върши някаква работа.Що се отнася до това дали дружеството ще има печалба? С един такъв автомобил би трябвало да увеличим производството тройно.Увеличавайки това производство ще трябва да се реализира съответно и печелба.Конкуренцията е много голяма, но въпреки всичко се надявам да реализираме печалба.И 100 000лв. печалба сме реализирали навремето, но сега пак ви казах какви са причините.Просто за нас общината е била винаги спънка.Почват кредити ние не можем да вземем решение тука. Минават два, три месеца взема се някакво решение на ОбС, кампанията е минала и........, какво да ви кажа просто трудностите са много.Между другото това което каза г-жа Спирова е права. Вие имате право на контрольор, това е записано и това е така.Имате право и аз нямам нищо напротив да дойде друг Управител, ако може да се справи с положението значи утре да дойде и да се справи с положението.След това миналия път тука беше зададен въпроса за офертите. Как да купим камион сега тука да предложим три оферти и да го купим този камион в момента.Аз нямам нищо против когато дойде време да купуваме камион, както и преди сме правили да излъчите човек от общинският съвет или от общината, това няма значение да дойде, както и от София ще дойде човек и аз като представител там и да се спрем на някаква оферта тогава и да купим камион.Това е което искам да ви кажа и ако имате други въпроси заповядайте.

Пл.Минчев: Има ли други въпроси?

Кр.Иванов: Имам въпрос. Значи идеята ми беше да се подобри мениджмънта на дружеството.Аз не обвинявам теб, че не си работил обаче ако влезат нови хора там сега не знам може ли не може ли, мисля, че ще се подобри дружеството. Повече хора ще работят ще имат една и съща идея и общината ще има някаква прозрачност, че нейните дялове се управляват както трябва.Няма да съществува някакво вътрешно съмнение, че нещо се случва там.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: В момента в това дружество работят пет човека.Трима са на постоянен трудов договор по осем часа и двама са на четири часа.Това е минимума което е сведено на това производство което се прави в момента.Ако ние увеличи производството за което съм си дал някакви разчети, ако увеличим производството трябва да вземем минимум още пет човека. Нашето дружество е наброявало до 30, 31 човека сме били. Така, че ние още за пет човека най-малко ще трябва да осигурим работа и трябва да реализираме печалба, но не мога да се обвържа с някакви цифри примерно какви печалби ще имаме, но няма да е в състоянието в което е в момента.Но аз пак ви казвам в момента дружеството е пред разпад.То е смешна работа без автомобил да работим.

Кр.Иванов: Идеята е да вкараме някой в управата.Ти не можеш да го решиш това нещо ясно ми е. Да се вкара контрольор, това някак си не ми звучи.... Да участвува в работата на дружеството, като представител на общината. Това 42% са в край на крайщата общината има и няма никакъв представител там.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Никога не сме казвали нищо, дайте го този човек. Общината има решение за продажба на дяловете. Трябва да ви кажа, че преди години общината направи една оценка и тя беше много висока и ние се отказахме. Ние също предлагаме на общината, ако иска тя да закупи нашите дялове, няма никакви проблеми.Още утре обаждам се на съдружника идва, общината изкупува дяловете и заминаваме.Няма никакъв проблем.Ако мислите, че в това дружество има задкулисни игри и т.н.

К.Спирова: Аз предлагам да прекратим разискванията за дяловете.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Общината си определете вие контрольор, аз ли да ви го определя.

Пл.Минчев: Тоест мнението на съдружниците е положително?

Кр.Иванов: Ако има възможност на тази докладна да го впишем това нещо или на друга докладна на друга сесия да се предложи.

К.Стойчев: Какъв е проблема да я приемем в този вид, той каза, че няма никакъв проблем.

К.Спирова: Защо не го направихте на постоянните комисии?

Кр.Иванов: Къде бяхте вие на постоянните комисии?Четири месеца не можем да проведем заседание.Сега това където го говорим тука можехме да ги говорим на комисията.

К.Спирова: Сега докладната в момента е за камион.

Пл.Минчев: Има различни варианти. Гласува се тази докладна, след това по устава след като имаме право на такъв контрольор да се вземе решение от съдружниците.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Все пак не забравяйте, че основния акционер е „МЕТКОМ”ЕООД гр.София.

К.Спирова: Господин Минчев аз виждам тук в г-н Атанасов някои не точности. Нямах намерение да се обаждам, но той е ЕТ „ЗОРА – Атанасов” Тополовград и той е предложил стойността, а нашият представител го няма в протокола от общото събрание за вземане на решение за стойността за закупуване на автомобил.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Вашият представител беше, но на нас ни се отговори, че след като се вземе решение тогава ще бъде вписан в този протокол.Тези 100 000лв., аз не съм ги измислил самичък. Имахме събрание на дружеството...

К.Спирова: Сам казахте, че не сте го предложили вие, а пък ЕТ „ЗОРА – Атанасов” Тополовград предполагам, че сте вие.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Да.Ама аз пак ви казвам, че сме го съчетали със съдружниците и с Кмета на общината и със съдружника от София.Аз съм най-малкия елемент.

Пл.Минчев: Ако няма други предложения по отношение на друго решение да преминем към гласуване.Като прекратим разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

Кр.Иванов: Аз искам да ми стане ясно може ли в тази докладна да запишем като решение, че Общинският съвет предлага....., моля

К.Спирова: Предлага да се изпълни Устава.

Кр.Иванов: Да се конкретизират нещата и да го впишем в тази докладна и да преминем към гласуване. Ако не да вкараме друга докладна

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Добре бе никой нищо не казва. Вие си имате права, ето и г-жа Спирова го каза.

Кр.Иванов: Ако го бяхме направили преди две, три години когато пак го искахме това сега нямаше да се случват тези неща.Да не стане така догодина пак да чумеем дайте пак 100 000лв. да купим баничарница. Идеята е тука да тръгне това дружество, разбираш ли?Нещо му куца на това дружество. Добре хайде камион ще вземем. Никой не иска да го закрива това дружество или пък да не работи.

Ат.Атанасов – Управител на ЕТ”ЗОРА-Ат.Атанасов: Вижте какво. Аз доста съм мислил и се наемам с тази задача да продължа да се занимавам с дружеството. Работата никак не е лека в тази конкуренция която има в момента.Ние сме отдалечен район ние не можем да продаваме брашна, но ме крепи това, че имам все още някакви връзки и познания в тази област и може да излезе дружеството от тази криза и да тръгне на печалба.Дали ще имам контрольор за мен е без значение. Ще назнача и хора, аз никога там не съм изхождал от политическа гледна точка. Работил съм с много Кметове и винаги съм успявал да се разбирам, но нещата са трудни. Контрольора може да контролира нещата, но не може да помогне на дружеството. Решенията в край на крайщата трябва де се вземат от този който е Управител.

Кр.Иванов: Ами тогава да не е контрольор, а да е заместник Управител.Може ли в Устава, след като сте го чели г-жа Спирова, да има такава възможност.

К.Спирова: Аз съм направила предложение за прекратяване на разискванията.Ако някой има предложения за решения да си ги прави.

Пл.Минчев: Аз за това попитах ще прекратя разискванията разбира се.Има ли конкретни предложения по тази точка или няма.

Кр.Иванов: Имам. По точка номер едно: Общинският съвет предлага ...

Пл.Минчев: Ама то по сега действащия Устав той Управителя може да го назначи Контрольора, след като е посочено в Устава аз не виждам някаква пречка да бъде назначен макар и да не е на трудов на граждански договор да бъде.

Кр.Иванов: Десет минути почивка да можем да го формулираме по някакъв начин.

Пл.Минчев: Добре, десет минути почивка ви давам.

 

10 минути почивка.

Пл.Минчев: Продължава заседанието на ОбС – Тополовград.На точка девет сме от дневния ред. Кворума е десет съветника. Имаме законово основание да заседаваме.Красимир Иванов има думата.

Кр.Иванов: Искам точка №4 да стане точка №5, точка №5 да стане точка №6, а като точка №4 да включим следното решение, а именно: Общинският съвет предлага на Кмета като представител на общината в „Златно зърно” ООД на общото събрание на дружеството да предложи на съдружниците Община Тополовград да има представител в управлението на дружеството.

Пл.Минчев: Добре,това ще го изчетем. Това става като т.4. Предложението което направи Красимир Иванов става т.4, четвърта става т.5, а т.5 става т.6. Други предложения или становища по т.9? Достатъчно време отделихме. Има ли желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред?Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.9 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.13,ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда при които Община Тополовград упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД – чл.137, ал.1, т.9 от ТЗ, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Само тука едно указание за да не стане объркване.Започвам да ги подлагам така както са предложени решенията до т.4. Т.4 ще стане така както е предложението което бе направено от Кр.Иванов и от там нататък т.5 и т.6. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.2 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.3 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.4 от   ДЗ №9 от ДР, а именно ще ви го изчета: Общински съвет Тополовград възлага на Кмета на Общината като представител в „Златно зърно”на общото събрание на дружеството да предложи на съдружниците Община Тополовград да има представител в управлението на дружеството. Това е проекта за решение. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

К.Спирова: Право на отрицателен вот.

Пл.Минчев: Като приключим с гласуването.

К.Спирова: То е само към тази точка.

Пл.Минчев: Добре, имате думата.

К.Спирова: Аз не съм против да се изпълнява Устава на дружеството и да бъде назначен контрольор.Против съм свободните съчинения на тема прилагане на търговския закон.По търговския закон ние сме свикани по точно определен дневен ред. Промените в дневния ред и включването на нови точки в него е със съгласието на всички. В случая ние даже нямаме решение за промяна на дневния ред по решения касаещи „Златно зърно”.В момента действаме като общо събрание.

Кр.Иванов: Това съ пълни глупости.

К.Спирова: Аз не искам твоята оценка.

Пл.Минчев: Аз ще кажа нещо, но нека да приключим с гласуването.Гласуваме предвидената т.4 която става т.5

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.5 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.6 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Само това което го коментирахме, преди да преминем към т.10. На база на това решение има друг вариант. Това, че не е предвидено в дневния ред на заседанието може да бъде искано свикване на друго заседание с тази точка.Може да бъде свикано на база нашия представител на решението което е, а и самия Управител който присъства на база на решението на ОбС.

К.Спирова: Коментар на отрицателния вот ли правите?

Пл.Минчев: Не, казах че има начини да бъде свикано събранието и да се вземат решенията.

К.Спирова: Аз говоря, че тука действаме в качеството си на общо събрание.В момента по тази докладна....

Пл.Минчев: Ние упражняваме, да. Нашият вот е колективен вот и той се гледа със специалния закон.....

К.Спирова: Минчев няма смисъл .....

Пл.Минчев: Има си контролни органи и ако кажат, че не сме прави не сме прави няма проблем. С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище?

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя проекто решенията.

Пл.Минчев: Друга комисия гледала ли е докладната?

К.Стойчев: Пета подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.10 има ли?Госпожо Спирова имате думата.

К.Спирова: Ние нямаме право да променяме начина на трайно ползване на имота.Начина на трайно ползване може Кмета да поиска свикване на комисия.Значи при решенията - Дава съгласие римско едно, точка 3: Променя начинът на трайно ползване на новообразуван имот №806 с проектна площ 0,660дка. от „пасище с храсти” на „овощна градина” съгласно приложена скица – проект.Може да направим предложение, да от там нататъка преобразуването от публична в частна да, но не можем да променяме начина на трайно ползване.Възоснова на новообразувания имот може да се иска комисията да отиде и да види, че действително това не е пасище и храсти. Както и по нататъка в следващото отново пак променяме начина на трайно ползване, но ние не можем да променим начина.Можем да направим предложение за промяна на начина на трайно ползване въз основа на решенията преобразувани от публична в частна.Общинска собственост се подчинява на специалния закон, закона за собствеността и ползването на земеделски земи.Не за преобразуването от публична в частна, а промяна на начина на трайно ползване. Предлага на Кмета на общината да поиска промяна на начина на трайно ползване, тоест комисия.

Пл.Минчев: Тоня Бакалова има думата.

Т.Бакалова, н-к отдел „ОСИРУТ”: Да, съгласни сме и нека да бъде записано, че „даваме съгласие”

Пл.Минчев: Добре. Други желаещи да вземат отношение по т.10 от дневния ред има ли?Само тук трябва да се добави в основанието чл.6, ал.1.С оглед на това, че няма други желаещи да вземат отношение по т.10   приемам, че разискванията по т.10 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по т.10 и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.45”и” от ППЗСПЗЗ, предлагам на ОбС – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от ДЗ №10 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 10 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Поради това, че чл.6,ал.1 изисква кворум от 2/3 от общинските съветници тоест 12 и чл.45”и” който е цитиран в основанието ал.1 също изисква кворума от 2/3 от общинските съветници.Така, че РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

С оглед изчерпване на т.10 от дневния ред преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

По тази точка няма да се докладва. С оглед изчерпване на т.11 от дневния ред преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания

Пл.Минчев: Имат думата общинските съветници за питания.Има ли питания по тази точка?Господин стойчев имате думата.

К.Стойчев: Секунда само уважаеми колеги.Група възрастни граждани с правото си отправят едно питане към общината и да се вземе отношение по този въпрос. Става въпрос за градските тоалетни и санитарния възел който се намира на бившето пазарище и чешмата в градската градинка да работи. Това е тяхно искане смятам, че можем да удовлетворим исканията на група наши съграждани.Не е проблем ТСУ да вземе мерки по въпроса до колкото имат възможности и смятам, че може да се реши този въпрос.

Пл.Минчев: Това беше към Кмета на Общината, в случая Зам.Кмета евентуално да преразгледа .... Аз ще запозная Зам.Кмета с това което дебатирахме.Други желаещи да вземат отношение по тази точка има ли?Няма поради което приемам, че разискванията по тази точка са приключени. Изчерпвасе т.12 от дневния ред, с това се изчирпва и дневния ред на днешното заседание, поради което закривам днешното заседание на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265498
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
209
453
662
1262740
9309
23121
1265498

Вашето IP: 157.55.39.5
Час: 2021-10-25 14:22:23

Времето в Тополовград

opak