За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол 34 от 07.02.2014 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

34

07 .02 .2014 година

 

           Днес 07 .02 .2014 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 15.Отсъстват двама съветника.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Секретаря на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Пламен Минчев - Председател на Общински съвет – Тополовград.

Пл.Минчев: Добър ден на всички присъстващи.Уважаеми господин Кмет на Община Тополовград, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата.   Присъстват 15 съветника регистрирани в присъствената книга. Отсъства 1 съветник по уважителни причини –Добрин Парнаров и един съветник по неизвестни за сега причини – Данчо Трифонов. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет Тополовград предвид разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА,поради което откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Имам няколко   предложения по отношение на дневния ред, а именно: Предлагам като т.7 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№779/31.01.2014година относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ.Второто ми предложение е: Предлагам като т.8 от дневния ред да влезе докладна записка с вх.№785/05.02.2014година относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ. Предлагам като т.9 от дневния ред да влезе докладна записка с фх.№786/05.02.2014година относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.Предвид на направените три предложения предлагам т.7 и т.8 от проекто дневния ред” Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.10 и т.11 от дневния ред. Други предложения по отношения на дневния ред на днешното заседание на ОбС има ли? Няма поради което приемам, че разискванията по отношение на дневния ред са приключени, прекратявам разискванията по отношение формиране на дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.Подлагам на гласуване предложеното проекто решение, а именно: Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№ 779/31.01.2014година относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ да влезе в дневния ред като т.7 моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам следващото предложение за решение, а именно:  Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№ 785/05.02.2014година относно: Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ да влезе в дневния ред като т.8 моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:  Общинските съветници които са съгласни ДЗ с вх.№ 786/05.02.2014година относно: „Разрешение за отпускане на помощ за погребение” да влезе в дневния ред като т.9 моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване следващото предложение за решение, а именно:  Общинските съветници които са съгласни т.7 и т.8 от проекто дневния ред” Контрол по изпълнение на взети Решения” и „Питания и отговори на питания” да станат съответно т.10 и т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Предвид на направените предложения по отношение на дневния ред подлагам на гласуване цялостно предложения дневен и ред и който е съгласен от общинските съветници с така предложения цялостен дневен ред от единадесет     точки моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласували общо 15 общински съветника 15 “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД

С оглед на това преминаваме към

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Първа комисия?

Н.Узунов: Първа комисия, да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета комисия?

М.Атанасова: Подкрепя така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.1 от дневния ред относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2013година, Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 година на Община Тополовград и намерения за поемане на нов през 2014г. и Проекто-Бюджет на Община Тополовград за 2014 година.Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка?Няма поради което приемам, че разискванията по т.1 са приключени, прекратявам разискванията по т.1 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6, чл.52,ал.1, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г., ПМС на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2014г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №4 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 9“за”,

0”против” и 6“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №5 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №6 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №7 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №8 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №9 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №10 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №11 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №12 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

/ Кворума е 14 общински съветника, заседанието напуска общинският съветник Кера Спирова/

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №13 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №14 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №15 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №16 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 9“за”,

0”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №17 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №18 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №19 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №20 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №21 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №22 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №23 от ДЗ №1 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С изчерпване на това решение се приема бюджета на Община Тополовград за 2014година.Да честитя на жителите на Община Тополовград бюджета за 2014год. и да благодаря на съветниците които подкрепиха бюджета.Това е бюджета за всички хора на Общината и на Кмета разбира се. Преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Пета?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Друга комисия не са я гледали.Имаме едно допълнение към програмата което ви е раздадено своевременно. Преди да дам думата на съветниците и желаещите да вземат отношение, програмата в позиция по предложение на Кмета на Общината като вносител в позиция 3.1.2, след нея се създава позиция 3.1.3. – Продажба на поземлени имоти с начин на трайно ползване - лозе след Решение на ОбС – Приложение №2 , се добавя в програмата.Желаещи да вземат отношение по т.2 от дневния ред има ли?Няма с оглед на което приемам, че разискванията по т.2 от дневния ред са приключени, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12, във връзка с т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 и ал.10 и чл.66а от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение по т.1 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 9“за”,

1”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №2 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 14 съветници, от които 10“за”,

0”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 от дневния ред преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Комисиите за становище.

Н.Узунов: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Пета комисия?

К.Стойчев: Подкрепяме докладната.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.3 от дневния ред има ли?

Я.Богданов - Кмет на с.Хлябово: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници, по т.2 от дневния ред......

Пл.Минчев: Точка две я изчерпахме. На т.3 сме от дневния ред.

Я.Богданов - Кмет на с.Хлябово: По т.3 мога ли да заявя относно продажбата на земеделски земи...

Пл.Минчев: За продажбата на земеделски земи приключихме, това беше т.2. сега сме актуализация на структурата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако има нещо кажи го бе Янко.

Пл.Минчев: Това е извън Протокола.

Я.Богданов - Кмет на с.Хлябово: От продажбата на земеделски земи в с.Хлябово за периода 2012год. са продадени 143, 960 дка. Реализирани приходи 74 127лв.От общо реализираните приходи на общината както е посочено в справката е 140 000лв.или това представлява 52% от всички продажби за общината.или от всичко това което се продава и ползва пд наем или арендовани земи за което аз нямам справка от предишните години на арендоване предполагам, че някъде около 100 000лв. са от продажбата на тези имоти.За 2014год. са заложени за продажба 61,130дка., заложени за концесия 120 дка., продажба на имоти след решение на ОбС са заложени 339, 862 дка.Сега като искам да взема думата не искам да си мислите, че съм против тези продажби.Но понеже има в момента в с.Хлябово фирма която изкупува земя хлябовци ставаме просто заложник на тази фирма.Имаме над 70 бр.едри животни които няма откъде да минат, над 200 бр. овце и кози които сега стигаме с кавги за това, че тази земя просто се обгражда за тях.Апелирам към Кмета на Общината – Божин Божинов защото той е вносител на тези неща и той може да взема решения за отмяната да се спре продажбата на земя. Това е което исках да кажа.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нали може да отговоря аз?

Пл.Минчев: Да разбира се.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Благодаря на г-н Богданов, че беше така добър да ме осветли. Не разбах само в какъв смисъл само каза за тези 100 000лв. където са от продажба в с.Хлябово. Аз не знам дали той е запознат, че тези улици които са асфалтирани, тези тротоари които се правят в населеното място са от същите тези пари както и в другите населени места.Не разбрах в какъв смисъл каза за тези 100 000лв. Имотите са продадени, тази година в Хлябово пак има заложени средства, даже надвишават 100 000лв. много повече от 100 000лв. даваме. Що се касае за продажбата на имотите които засегна г-н Богданов искам да отговоря, че аз не съм привърженик на тесногръдието, не съм привърженик на неправенето на нищото и безхаберието. В общината са изчезнали близо 3000 човека от които 75% млади семейства с деца. Ако смятаме да работим така даа обезлюдим общината нямам против, спираме и няма да правим нищо като предните кметове.Кое поражда продаването на тази земя? Поражда го това, че предходния период 2007год. е разпродаден целия сграден фонд на общината. Ако ние имахме сграден фонд сега нямаше да търсим вариант да продаваме земя за да правим нов сграден фонд за да може да задържим младите хора, да направим предприятия и да се раждат тука децаи хората да имат трайни работни места.Благодаря ви!

Я.Богданов - Кмет на с.Хлябово: Извинявам се ако съм засегнал някой.Искам пак да кажа това което е записано в докладната.От общо реализирани приходи 140 000лв. от продажба на земи в Хлябово са продадени 144 дка. И реализирани приходи 74 000лв. или 52 на 100 като %. Мисълта ми е не, че имам нещо против, но да се действа както за Хлябово така да се действа и за другите населени места.От самата докладна става ясно, че в с. Хлябово и в с.Дуганово се продава.

Кр.Иванов: Понеже съм от с.Хлябово познавам целия район на с.Хлябово, земеделски производител съм това не е вярно, че нямало животните откъде да минат, че понеже 200 дка. се продават. При положение, че с.Хлябово има 23 000 дка. обработваема земя само.И тази фирма която в момента реализира там някакви орехови насаждения, дето загражда тя не е купила от нас земите тя ги е купила от частник.И тук някой те е подвел като ти е дал тези данни.

Пл.Минчев: Първо искам да кажа не можах да разбера с тези приходи и цифри. Вижте какво някой мисля, че беше преди две или три сесии беше заблудил, че видите ли парите които постъпват от продажба за съответното населено място трябва да бъдат разходвани там. В закона е посочено, че се разходват пари за съответното дадено не населено място, а законодателя е имал предвид когато говорим за трите големи града които сас със районни кметства там Общинският съвет има право да предостави за управление имоти на тези районни кметства. И тези районни кметства когато стане продажба средствата би следвало там да бъдат насочени и изхарчени.Съвсем така грешно становище ли грешна информация ли, че видетели ние трябва щом като там по някакъв начин са постъпили някакви средства от самото землище те трябва там да бъдат. Единствено Общинският съвет , направих си труда няма такова решение поне за 15 години назад в което ОбС – Тополовград да е предоставило за управление на дадено кметство земеделски земи или каквато и да е друга недвижима собственост. Така, че там е абсолютно много грешно да се мисли, защото закона е категоричен, че могат и да се правят сравнения за това кметство. Когато обсъждахме бюджета, когато обсъждахме отчета за изпълнение на бюджета абсолютно тогава само един кметски наместник се появи и никои не изрази някакво несъгласие по отношение, че видели ние толерираме едно или друго кметство.Считам, че в тази насока и публикациите които бяха къде ли не какво сме правили ние това съвсем не е вярно и не е съобразено със Закона.Другия момент който е за продажбата на тези земи мисля, че за с.Хлябово там продаваме най-малко. Продаваме пет ниви които като площ са 244 дка.Така, че би следвало ако има някакви претенции от другите кметове има землища където декарите са много повече.Така, че аз не виждам някаква пречка или........Съвсем накратко,заповядайте. Нека да се чуят защото после да няма пак някакви писания да ни оплюват хубаво е да се изчистят нещата.

Т.Тодоров - Кмет на с.Кап.Петко войвода: По втора точка мога да кажа продажба на земи ал.б пише Капитан Петко войвода миналата година продадени 53 дка. От 3480 дка. които са общински земи, няма желаещи да я купят земята.Искахме да я продадем за да има приходи за селото. От тези 53 дка.в селото има осигурени шест работни места като понататъка ще има и 30 работни места които ще са временна заетост за обработка на лозята които се обработват в селото Капитан Петко войвода.Постъпилите от общината средства са много повече от постъпилите тези за продажба на земя като общината е платила за осветление на селото, ремонта на пътищата, гробищата и т.н.

Пл.Минчев: Приключваме на т.3 сме от дневния ред.Желаещи да вземат отношение по т.3 има ли? Ще ви я изчета да не се връщаме после пак назад. Т.3 относно: Актуализация на структурите на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” Тополовград и на местните дейности.Има ли желаещи да вземат отношение? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.3 са приключени, прекратявам разискванията по т.3 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №1 от ДЗ №3 дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №2 от ДЗ №3 дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №3 от ДЗ №3 дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №4 от ДЗ №3 дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №5 от ДЗ №3 дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекто решение под №6 от ДЗ №3 дневния ред. Който е съгласен от страна на общинските съветници с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 от ДР преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Ако искате да дам почивка пет минути или да продължаваме. Добре десет минути почивка.

10 минути почивка.

 

Пл.Минчев: Кворума в момента е единадесет човека имаме процедурно предложение да проверим кворума. Ще го прочета с изчитане на имената.

/ Проверка на кворума. Изчитат се имената на общинските съветници. Кворума е единадесет общински съветника./ На т.4 сме, комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Трета подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.4 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.4 са приключени, прекратявам разискванията по т.4 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №.1 от ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №4 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.4 от ДР, преминаваме към точка пет от дневния ред.

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.5 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.5 са приключени, прекратявам разискванията по т.5 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от   ДЗ №5 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.5 от дневния ред преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Да се гласуват проекто решенията.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.6 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.6 са приключени, прекратявам разискванията по т.6 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №6 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

оглед изчерпване на т.6 от дневния ред преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

Н.Узунов: Първа комисия подкрепя докладната.

Пл.Минчев: Трета?

М.Атанасова: Трета комисия подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.7 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.7 са приключени, прекратявам разискванията по т.7 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от ДЗ №7 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.7 от дневния ред преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Пл.Минчев: Комисиите за становище. Само трета комисия е гледала тази докладна.

М.Атанасова: Подкрепяме проекто решенията.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.8 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.8 са приключени, прекратявам разискванията по т.8 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №3 от   ДЗ №8 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.8 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пл.Минчев: Комисиите за становище.

М.Атанасова: Подкрепяме така предложените проекто решения.

Пл.Минчев: Желаещи да вземат отношение по т.9 от дневния ред има ли? Няма, поради което приемам, че разискванията по т.9 са приключени, прекратявам разискванията по т.9 от дневния ред и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №1 от   ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване предложеното проекторешение под №2 от ДЗ №9 от ДР. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 11 съветници, от които 11“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.9 от дневния ред преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети Решения.

 

По тази точка няма да се докладва и с оглед на това преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Питания и отговори на питания

 

Имат думата общинските съветници за питания.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз първо искам да благодаря на тук присъствуващите общински съветници, както и на кметовете на населените места които имаха търпението, може да кажа и смелостта да изтърпят това заседание, защото това беше най-важното за Община Тополовград – приемане на бюджет, разпореждане с общинско имущество, помощи за хора на които им предстоят операции, структура. Благодаря ви от все сърце и се надявам да вървим все така напред. Ако някой от кметовете то населените места които са тук имат някакви въпроси, нещо което е спешно за разрешаване да слезнат долу при мен.Благодаря ви!

Пл.Минчев: Имали питания?Да, г-н Иванов.

Кр.Иванов: Кмете, тук ни сполетя едно нещастие почина ренгенолога ни. Какво е сътоянието на болницата, ще се успее ли да се подпише договора със Здравната каса?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ами да наистина имахме такъв проблем. Има разрешение на проблема. Договора е подписан със Здравната каса и от вчера вече болницата работи в нормален режим както лаборатория и рентген. Договора е подписан с предпоследния директора на Пирогов Д-р Спас Спасков един от светилата в ренгенологията.Така, че трябва да сме щастливи и да сме весели, че въпреки всички проблеми които са през последните 20 години успяхме да се справим и със създалата се ситуация и болницата работи.

Пл.Минчев: Други питания има ли?Няма, с оглед на което приемам, че и т.11 е изчерпана. С точка единадесета се изчерпва и дневния ред на днешното заседание, поради което закривам Заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН МИНЧЕВ

Председател на ОбС-Тополовград

КРАСИМИР ИВАНОВ

Зам.Председател на ОбС - Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Снел препис

Веселина Андонова, специалист ОбС

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1265483
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
194
453
647
1262740
9294
23121
1265483

Вашето IP: 3.236.232.99
Час: 2021-10-25 13:36:45

Времето в Тополовград

opak