За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 44 от 30.11.2018 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

№ 44

30. 11. 2018 год.

 

           Днес 30 .11 .2018 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветника са се регистрирали 13.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника. Отсъстват четирима по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили пет докладни записки. ДЗ с вх.№1096/22.11.2018г. относно: Подготовка за искане за отпускане на кредит от „Фонд за органите за местно самоуправление в България“ – ФЛАГ ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация и изпълнение на проект: Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България – Гърция“ със сключен договор №В2.9а.13, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V – А Гърция – България 2014-2020,създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване, 2-ра Покана за кандидатстване по приоритетни оси 2 и 4. ДЗ с вх.№1098/26.11.2018г. относно: Дофинансиране по бюджета за 2018г.на държавна дейност – Звено „ЦДГ – ОДЗ“. ДЗ с вх.№1097/26.11.2018г. относно: Дофинансиране по бюджета за 2018г. на държавни дейност – ОУ „Христо Ботев“с.Синапово. ДЗ с вх.№1104/29.11.2018г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, в обхват:поземлени имоти с идентификатори: 37407.51.5, 37407.51.6, 37407.51.7, , 37407.51.11, , 37407.51.12, , 37407.51.44, , 37407.51.163, , 37407.51.164, , 37407.50.31, , 37407.50.65, в землището на с.Княжево,общ.Тополовград, обл.Хасковска, с цел обособяване на един урегулиран поземлен имот УПИ I – за археология, публична общинска собственост, във връзка с реализиране на проект: „Древност, Величие,Красота и Дух – едно пътуване назад във времето през Мастейра, Авролева, Браница, Сакар“, от първостепенно общинско значение.ДЗ с вх.№1105/30.11.2018г. относно: Допълнение на Списък на имотите с н.т.п.“пасище,мера“ и „ливада“, определени за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 година в Община Тополовград – Приложение №1 към т.1 от Решение №357 по точка 3 от Протокол №34/28.02.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №380 по точка 16 от Протокол №35/30.03.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №418 по точка 8 от Протокол №40/27.07.2018г. на ОбС – Тополовград, допълнено с Решение №425 по точка 3 от Протокол №41/31.08.2018г. на ОбС – Тополовград.Искам да направя следните предложения. Първо. ДЗ с вх. №1096/22.11.2018г да влезе като Т.9 от дневния ред.Второ. ДЗ с вх. №1098/26.11.2018г да влезе като Т.10 от дневния ред. Трето. ДЗ с вх. №1097/26.11.2018г да влезе като Т.11 от дневния ред.Четвърто.ДЗ с вх. №1104/29.11.2018г да влезе като Т.12 от дневния ред.Пето. ДЗ с вх.№1105/30.11.2018г. да влезе като Т.13 от дневния ред.И шесто, Т.9 „Контрол по изпълнение на взети решения“ и Т.10 „Изказвания, питания,становища и предложения на граждани“ да станат съответно Т.14 и Т.15 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен ДЗ с вх.№1096/22.11.2018год. да влезе като т.9 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен ДЗ с вх.№1098/26.11.2018год. да влезе като т.10 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №3. Който е съгласен ДЗ с вх.№1097/26.11.2018год. да влезе като т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. . Подлагам на гласуване предложение №4. Който е съгласен ДЗ с вх.№1104/29.11.2018год. да влезе като т.12 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Подлагам на гласуване предложение №5. Който е съгласен ДЗ с вх.№1105/30.11.2018год. да влезе като т.13 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“.“Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №6. Който е съгласен т.9 „Контрол по изпълнение на взети Решения“ и т.10 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ да станат съответно т.14 и т.15 от дневния ред моля да гласува с вдигане на ръка „за?“ „Против?““Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка едно трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.1?

Кр.Иванов: Аз мога ли да кажа нещо.Прави ми впечатление тези оценки не отговарят на реалните пазарни цени. Специално за този автомобил той е 16 годишен и не е в добро състояние, техническо, а оценката му е 3000.00лв. Като отиде на търг, един да се появи задължително дава една стъпка и става 3300.00лв.От там ДДС, там други, данък придобиване и този автомобил скача на 5000.00лв.Страхувам се, че ще стане така, че този автомобил ще го продаваме една година и накрая ще го бракуваме и няма нищо. Предния автомобил двадесет и колко годишен 1200.00лв. първоначално. Този оценител не влиза ли там в разни сайтове за продажба на стари автомобили да види… и незнам.Хубаво е да се вземат повече пари ама за съжаление практиката показва, че няма да се случи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Добре, какво предлагате?Тя тази оценка няма как да се промени в момента.

Кр.Иванов: Не, има.Ние можем да гласуваме по-малко.

Пл.Минчев: Не може да бъде по-малка от застрахователната стойност на автомобила.

Кр.Иванов: Не знам каква е застрахователната стойност. Това ще се протака една година и най накрая…. Няма кой да ни даде пари. То е хубаво да ги вземем обаче незнам.Ако искате да я оставим така ама застрахователна стойност тепърва сега да тръгнем да я търсим това изисква време.Ако искате да я гласуваме така, че каквото сабя покаже.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка две трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.22,ал.3 от Закона за противодействие на тероризма и в изпълнение на Решение на МС №669/02.11.2017г.,предлагам на Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка три четвърта комисия за становище?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.3 преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка четири четвърта комисия за становище?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: По точка пет като Т.3 в решенията да влезе с предварително решение, предлагам.В решение да влезе т.3 с предварително изпълнение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има предложение от вносителя да има трети проект за решение: 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по горе решения. Някакви други предложения има ли? По точка пет трета комисия за становища?

Кр.Иванов: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви други предложения освен това на вносителя?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10,т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и на основание договор за отпускане на финансова помощ №26/07/2/0/00024 от 06.12.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №5 от дневния ред. 3. На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по горе решения.Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка шест четвърта комисия за становище?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36в,ал.1,т.1,ал.2 и ал.3,т.1,т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

  

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка седем трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка осем трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8,преминаваме към,

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка девет трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Тополовград относно поемане на общински дълг, направено по реда на общинския дълг, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9,преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка десет трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.52,ал.1 и във връзка чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Само за протокола, че това е точка единадесет.При мен е единадесет.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет е.Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10,преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: По точка единадесет трета комисия за становище?

Кр.Иванов: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта?

Д.Николова: Подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?

Кр.Иванов: Аз.Някой може ли да ми каже в момента колко деца посещават детските градини, колко са записани?Число ми кажете бе 10,20….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:   Сто и осемдесет и нещо.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой друг да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.52,ал.1 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Решение №354/31.05.2018г.на Общински съвет Тополовград, предлагам Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11,преминаваме към,

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.12 искам да направя процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.12Някой иска ли да добави нещо по т.12? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Тази докладна не беше дадена на комисията и аз сега при прочета на докладната и при разглеждане на материалите виждам приложени само скици на имотите дадените имоти.В обстоятелствената част на докладната записка се говори за имоти публична общинска собственост. Тези имоти върху които ще се изготви този ПУП публична общинска собственост ли е?

В.КълвачевДиректор общински музей: Сега имоти които са публична има и имоти които са частна и държавна частна. Ние сме предприели вече процедура за отчуждаване на частните имоти които са в археологическия обект. Държавната частна собственост която е най-голямата 16,9 трябва да мине решение на Общински съвет за второстепенно значение…… на обекта и да се направи ПУП и тогава да се кандидатства пред Министъра на земеделието да я прехвърли той в публична общинска собственост.Но ПУП е задължително. За да имаме ПУП може да кандидатстваме и по тази програма която искаме да кандидатстваме……….А общинските имоти са оттатъка където ще се прави хотелската част. Те са четири имота и са публична общинска собственост и са в границите на село Княжево.

Пл.Минчев: А актове има ли за…. Актувани ли са тези имоти като общинска собственост? Имаме ли издадени актове?Вписани ли са тези актове?

В.Кълвачев – Директор общински музей: Да. Ленчето беше донесла плана който беше и каза да ето това са публична общинска собственост.Това е.

Пл.Минчев: Ами мен какво ме притеснява.Тъй като няма актове приложени за общинска собственост там трябва да се види дали са съответно земи по чл.19,защото имаме какви са тези земи те може и да са ниви земи по чл.19 защото там миналата ли по миналата година имахме там една такава докладна сходна ….. По скиците съвсем друго излиза.

В.Кълвачев – Директор общински музей: Тука по скиците са тези които….

Пл.Минчев: Скицата излиза нива, аз така го гледам и аз за това ви попитах за актовете за общинска собственост които ги има да можем да проследим по отношение собствеността. Защото ако има публична общинска собственост и ако са от остатъчния фонд там има един параграф в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи нали съответно да влезем там.Това имах предвид защото не са приложени.За мен би трябвало когато се касае за разпореждане, защото ние тука одобряваме ПУП ще им се промени с този ПУП предназначението и би трябвало да бъдат приложени тези скици. Така, че моето предложение е да бъдат приложени тези актове за общинска собственост, защото все пак ние тука го преобразуваме този имот с това техническо задание което ние го одобряваме.И за мен е важно да се приложат. Могат да се приложат преди да бъдат изпратени съответно в контролните инстанции.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Да разбирам, че това към момента е проблем или не е проблем?

Пл.Минчев: Не, не не е проблем.Въпросът е, че трябва да се приложат.И от там трябва да видим, ако са земи по чл.19 точно да видим дали имаме право там да се разпореждаме. Защото да не изпаднем в хипотезата,че един вид учредяваме макар, че върху тези земи там е забранено разпореждането с разпоредителни сделки, но пък може да се учредяват ограничени вещи права върху имоти публична общинска собственост които са остатъчни.Тоест по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:   Бакалова да се приложат съответните документи!

Пл.Минчев:Да, за това ако има актове за общинска собственост които касаят, защото се оказва, че има и държавна частна, просто да бъдат приложени към самата преписка.Значи да ги приложите в деловодството на ОбС и да бъдат изпратени.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:   Благодарим ви господин Минчев за вашата бдителност!

Пл.Минчев: Това исках да го уточним и за това моето предложение е ето предоставят се материалите и в един момент ако ни ги бяхте предоставили на време може би щяхме да го констатираме на комисията и да искаме да бъдат приложени. Така, че моята молба към общинска администрация е просто своевременно ако не налага някаква спешност или което да се спазва просто да се прилагат тези документи.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:   Благодаря, ние сме горди, че имаме Вас.

Пл.Минчев: Не, тук въпроса не е за гордост.Въпроса е за как ще бъде прието решението със съответната документация и да бъдем изрядни спрямо изискванията на Закона.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други предложения?Ще имаме ли пети проект за решение?На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по горе решения.

Т.Щерева ст.специалист ОбС: Красимира Атанасова вчера дойде и каза, че трябва да има.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград:   Щом е казала.

В.Сяров – Председател на ОбС: Значи имаме предложение от вносителя за пети проект за решение. На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по горе решения.Има ли някой да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11,чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1,6,7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.124а,ал.1,чл.124б,ал.1, във връзка с чл.125,ал.1 от Закона за устройство на територията и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г. на община Тополовград и Решение №179 от 28.10.2016г. на Общински съвет при община Тополовград, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 13 общински съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №12 от дневния ред.На основание чл.60,ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на взетите по горе решения. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 преминаваме към,

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.13 искам да направя процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Преминаваме към т.13. Някой иска ли да добави нещо по т.13?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37“и“, ал.3 и ал.12, чл.37“о“, ал.1,ал.2, и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 общински съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 преминаваме към,

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

Има ли някой да добави нещо по тази точка?Ако няма с това се изчерпва т.14 и преминаваме към,

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Иванов.

Кр.Иванов: Ще използвам момента, че тук в момента присъстват партийни представители на управляващата власт ГЕРБ, включително и Председателя на Общинския съвет.Искам да попитам защо Община Тополовград е дискриминирана от Областната управа в смисъл такъв, че нито един път от републиканската пътна мрежа от три години няма подновена маркировка? Само в Община Тополовград от Област Хасково.Значи Областния Управител е от вашата партия, би трябвало да го зададете този въпрос. Сега е зимен период мъгли, създават се предпоставки за пътно транспортни произшествия. От както ГЕРБ не спечелиха изборите тук в общината сме наказани.Било с проекти, било с такива дребни работи, че с ремонт на пътища става въпрос за републиканска пътна мрежа. Питайте Областния Управител защо така. Явно на нас не ни обръщат внимание горе на нас общината, ама какво са виновни хората тука да страдат.До звездата има маркировка от звездата надолу няма.Имаме два три пътя, да направят 100км.маркировка. Три години не е направена никаква маркировка.Мерси.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ще поставя въпроса пред господин Дечев и ще ви отговоря.Господин Минчев.

Пл.Минчев:Така. Аз бях поставил на предходната сесия на Общинския съвет на заседанието, но по-предходната може би седем или осем заседания на Общинския съвет във връзка със разходите на „Златно зърно“ООД гр.Тополовград където Община Тополовград е съдружник в това търговско дружество.Кога смята Председателя на Общински съвет да предостави писмено тези данни?

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Минчев, аз не мога да ви предоставя писмено данните на дружеството.Аз съм писал писмо до Управителя и чакаме отговор.

Пл.Минчев: Колко време ще го чакаме? Шест месеца

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз не съм Управител на дружеството да….

Пл.Минчев: Ама Председателя на Общинския съвет той е упълномощен има вписани в Законите и Наредбите по какъв начин. Имаме Наредби за търговските дружества за дяловите участия на Общината и т.н.Прочетете си ги вижте какви правомощия имате защото годината изтече, годината си мина, а тези задължения се калкулират и както посочих на предходните заседания на Общинския съвет тези разходи се трупат на общината.Значи общината участва със съразмерно своя дял в тези разходи и това продължава. И аз питам до кога ще продължи това нещо. Прочетете си нещата вие сте длъжен вижте си правомощията, вижте си задълженията, прочетете ги и най сетне ги изискайте писмено тези данни.Не е толкова сложно, Закона не го забранява, а напротив има разпоредби които дават тези правомощия прочетете си ги и изисквайте, защото годината мина, а ние вече сме назад с незнам колко хиляди лева.Защото отчета който го гледахме за предходната година беше много да не кажа прекалено тревожен във връзка с тези разходи, а пък за тази година не ми се мисли, ако те се увеличат двойно.И това всичко е на гърба на общината спрямо нейното дялово участие както посочих. Така, че влезте си в задълженията и изисквайте най сетне тази справка.Защото пак казвам това ще нанесе… ще има последици.Така, че влезте си в задълженията , Общинския съвет пак искам да кажа, Общинския съвет е принципал на тези дялове и той взема решенията.Той взема и съответно Председателя пък на Общинския съвет той е пръв сред равни и той има определени представителни и съответно функционални правомощия които следва да ги упражни.След като вие не си знаете правомощията и съответно задълженията не може да изискате повече от шест месеца една писмена справка за задълженията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Пратил съм писмо чакаме отговор.

Пл.Минчев: Оставете ги тези писма сега. Това с писмата просто не е сериозно да го говорите. Има и представители на медиите.Нито е някаква класифицирана информация, държавна тайна и т.н.да бъде предоставена тази информация.Има способи има лостове които вие трябва да ги използвате и да ги предоставите при многократно поискване от моя страна.Така, че апелирам към вас влезте си в задълженията, изпълнете си ги защото това всичко се трупа и съответно вие носите отговорност за това нещо.Така, по тази точка приключих.Надявам се най сетне за следващото заседание да получа, то не аз не конкретно точно аз, но като общински съветник ме касае защото след това на база тези данни които ние ще ги получим ние трябва да вземем адекватни решения как да процедираме с това търговско дружество.Така. По отношение на другия ми въпрос пак нееднократно задаван и пак към настоящия момент нямам отговор. Просто незнам дали има такъв Общински съвет на територията на областта и изобщо на територията в който Председателя на Общинския съвет абсолютно нищо не прави на зададени въпроси, на направени искания от страна на общински съветници.Пак апелирам, прочетете си, вижте си задълженията, прочетете си правомощията и т.н.Аз искам да попитам с преди време ви бях изискал справка за посещенията на общинските съветници по отношение на постоянните комисии и заседанията на Общински съвет.Не еднократно съм го посочвал на заседанията на ОбС , че се касае един определен общински съветник, пак отсъства от заседанията на ОбС, няма да му посоча името. От началото на годината вижте колко посещения има на тези. Направете си този труд, защото аз от справката направих която ми беше предоставена мисля, че беше февруари или март тази година.От тогава този общински съветник не е посещавал тези комисии.И аз попитах не еднократно какво ще предприеме Председателя в тази връзка във връзка с посещенията на тези комисии.Защото пак се повтарям, заседанията на постоянните комисии които са към ОбС те са неразделна част и там съветниците имат задължения.Нееднократно и пак ви питам какво предприехте в тази насока?За последното заседание, за днешното заседание така по моя информация две комисии не са заседавали. До кога ще продължава, това е системно.И какво ще предприеме Председателя на ОбС?

В.Сяров – Председател на ОбС: Какво трябва да предприема господин Минчев?Аз съм бил уведомен от всеки който отсъства по някаква уважителна причина и съм бил уведомяван.

Пл.Минчев: Този Правилник да не е алманах, да не е постоянен.Нали този Правилник подлежи на промяна и т.н.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ами дайте да го променим Правилника, предложете.

Пл.Минчев: Какво значи дайте да го променим. Вижте си правомощията, вижте си какви комисии има конструирани към ОбС, вижте си техните……, пак вижте задълженията и…..

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз не мога да задължавам общинските съветници да идват на комисии и…

Пл.Минчев: Не да ги задължите има други начини. Пак не сте подготвен. Прочетете си ги и вижте какво може Председателя.И най сетне този въпрос да го решим за тези постоянни комисии.

В.Сяров – Председател на ОбС: Дайте да променим Правилника и да го запишем точно и ясно.

Пл.Минчев: Не ми викайте на мене дайте! Аз съм променял и съм внасял докладни за промяна на Правилника. Аз Ви питам Вие какво правите в тази насока? Вие ми казвате дайте.Какво означава дайте?Казах Ви вие си имате вписани правила, вписани задължения. Влезте си във Вашите функции и задължения! Четвърта година е. Предното заседание видяхме Вие се бъркате, не знаете как да отчитате гласуването, не знаете какъв вид поименно да го подлагате ли цялото гласуване. Как да бъде това и пак сте неподготвен.Вижте си ги не ми викайте на мене дайте!Аз си знам задълженията като общински съветник и може да си направите справка, че аз посещавам заседанията, посещавам и на комисиите и на ОбС мисля, че вземам активно действие.Така, че това което аз съм го направил мога да отговарям за него, но вижте за другите съветници. Не е случайно когато ви искам дадени документи те не са случайни.Значи те са във връзка с дадени ваши правомощия и задължения които след това рефлектират върху цялата работа на Общинския съвет.А от там рефлектира и върху дейността на Общинска администрация на първото ми питане това което беше.Да, на всеки се налага обаче при трайно отсъствие на един общински съветник …..

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Аз точно това исках да кажа. Не трябва да говорим за болшинството.

Пл.Минчев: Аз конкретизирах….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: На всеки му се налага, говорим за постоянство.

Пл.Минчев: Нека да се направи справка и да се види.Да, той не присъства и мисля, че не е коректно да му съобщавам името, защото той все пак трябва да се защити.Аз го посочих миналия път. Аз и следващия път пак ще го задам пред него когато е и ще му съобщя името да може той съответно да, нали ако има да си вземе думата и да се защити.Така, че говоря за един конкретно за един общински съветник и аз го посочих миналия път и той е избран преференциално с гласове. Значи това е избран преференциално. Аз не мога да си представя след време при следващата кампания съответно какво ще обясни и в момента какво ще обясни на своите избиратели.Ми той като не посещава тези постоянни комисии…. Да, налага се както казвате налага се на всеки да отсъства, но това е задължението на общинският съветник. Не може постоянно да се отсъства.Ето виждам го, не знам по каква причина, Председателя може би знае каква причина има, но пак не присъства на заседанието на ОбС.Може да има някакви обективни причини, там не мога да говоря, но говоря за постоянните комисии което вече това е постоянно.Вижте до момента заседанията на колко комисии, Председателя може да си направи труда и да направи справката.Точно за този, той знае за кого говоря.Да си направи справката и да види. Аз пак ще ви изискам справка. Ще изчакам тази година и пак ще ви изискам справка и тогава вече ще предприема действия които вие не предприемате.Защото пак посочвам постоянните комисии са много важни.

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Господин Минчев, аз мога да се обзаложа с Вас, че догодина в изборната година на същия човек за който говорите ще бъде на всяка комисия и на всяка сесия.

Пл.Минчев: Това е задължение, нали след като е приел да изпълнява тази….

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Зависи кой как го приема обаче.

Пл.Минчев: Не може последната година да се ходи……

Б.Божинов-Кмет на Община Тополовград: Желая Ви приятен ден!Дочуване.

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1249949
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1559
2932
1559
1242173
16881
50613
1249949

Вашето IP: 3.238.248.200
Час: 2021-09-19 17:29:46

Времето в Тополовград

opak