Протокол № 31 от 08.12.2017 год.

Публикувана на Петък, 23 Февруари 2018 09:29
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 130
Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

31

08. 12. 2017 год.

 

           Днес 08 .12 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 13.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Заместник Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 13 общински съветника отсъстват четирима по уважителни причини.На лице са законовите основания за провеждане на заседание на Общински съвет – Тополовград, при което съгласно разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.Сесията е свикана на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.12,ал.1,т.2 от ПОДОбСНКВОбА по искане на 1/3 от общинските съветници.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за“ „Против?“ „Въздържал се?“ Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 13 общински съветника от които 13 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към първа точка от дневния ред искам да направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА.

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.29,ал.4 от ЗЛЗ предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекторешение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекторешение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 13 съветници, от които 13 “за”,

0”против” и 0 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

С това се изчерпва точка едно. Изчерпва се и дневния ред. Закривам заседанието на Общински съвет – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС