Warning: Creating default object from empty value in /home/tpgrad/public_html/modules/mod_swmenufree/functions.php on line 1851
За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Протокол № 21 от 30.03.2017 год

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

21

30. 03. 2017 год.

 

           Днес 30 .03 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 16.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Заместник Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Заместник   Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 16 общински съветника. Отсъства един по уважителни причини. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред.В деловодството на Общински съвет е постъпило предложение за оттегляне на ДЗ с вх.№555/21.03.2017год. която е като т.11 в дневния ред.Вносителя оттегля докладната.Също така е постъпила ДЗ с вх.№607/ 29.03.2017год. относно: Допълнение към Решение №227 по точка 5 от Протокол №20/27.02.2017год. на ОбС – Тополовград.Искам да направя следното предложение. Докладна записка с вх.№607/29.03.2017год.да влезе като т.11 от дневния ред.Някакви други предложения има ли относно дневния ред? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Който е съгласен докладна записка с вх.№607/29.03.2017год.да влезе като т.11 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 16 общински съветника от които 16 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 16 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г.Георгиев: Подкрепя проектите за решения.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: От първа докладна до тринадесета докладна призоваваме да се гласуват решенията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Един „въздържал се” и четирима „за”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.1?Господин Минчев заповядай те.

Пл.Минчев: Аз искам да заявя, че няма да подкрепя докладната записка поради следните причини.Считам, че докладната записка не отговаря на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове. Пак е игнориран четиринадесет дневния срок още повече, че след направената справка в сайта на Община Тополовград не е посочена дата съответно кога е публикувано обявлението така, че не можем да говорим изобщо дали 14, дали 30 дневен срок. Считам пак и тълкуването на Закона, вече имаме тълкуване за изключителни случаи кога може да се игнорира срока, завеждане на съдебно дело, но не в категорията на изключителни случаи.Другото което е в докладната не са спазени разпоредбите на чл.28,ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове. Изобщо не отговарят основанията, тоест посочени са, аз съм ги повтарял и на предните заседания няма смисъл да ги преповтарям. Още повече, че ал.4 казва, че след като не са изпълнени условията в ал.2 на Закона за нормативните актове органа който следва да вземе решение в случая Общински съвет не следва да се произнася по така направеното предложение по изменение на съответната Наредба.Така, че поради тези мотиви съвсем на кратко, аз няма да подкрепя докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре, благодаря ви г-н Минчев! Аз исках да добавя нещо. Трябваше да го съобщим преди дневния ред. На открито съдебно заседание на 23.03.2017 година Ямболския Административен съд прекрати производството по Административно дело №301 от 2016 година по описа на Административен съд Ямбол. Оставя без разглеждане протеста на Окръжна Прокуратура гр.Ямбол.Така, че това беше предния път докладната за Наредбата за реда за придобиване, управление на общинско имущество, което дефакто се прие от съда и с това решение което го изпратихме предния път като мина решението така, че всичко е законно според съда.

Пл.Минчев: Така. Може ли аз пак да взема отношение в тази връзка? Да, запознат съм с протокола от определението на съда по отношение на отмяната, но искам само да кажа нещо.Там се разглеждат тези три. Протеста на Прокуратурата е по отношение на тези три или четири разпоредби значи протеста на прокуратурата ще има следващ протест по отношение приемането на тези изменения, изобщо приемане начина на приемането на изменението на Наредбите.Значи това изобщо не се касае, да то отменя, съда прекратява делото и го отменя, но отменя по отношение тълкуването на тези читири разпоредби. Съда не се произнася по отношение процедурата по вземане на това решение. Ще има следваща проверка от Върховната административна прокуратура има разпоредена проверка по отношение приложение.Аз не случайно го цитирам този текст от Закона за нормативните актове защото ще последват проверки по отношение начина на приемане на Наредбите, измененията, точно по измененията в този Закон за Нормативните актове. Така, че аз не случайно го коментирам и искам ние да приемем един акт защото ще последват други дела. Говорих ме за Наредбата за детските градини, атакува се и Наредбата и тепарва ще се атакуват други Наредби.И ще започнат и по самата процедура. Така, че това, че го отменил това е добре, но това което аз го казвам остава, защото там не е правена проверка по отношение процедурата. Аз не съм против текста който е по самото изменение, аз го посочих и предния път и сега го посочвам по тази точка не съм, но процедурата трябва ния да я спазваме. За това Закона е изменен, законодателя е предвидил, че трябва да е по този начин и аз мисля, че ние трябва да се водим от това нещо защото след това като последват проверки ние трябва по оказания начин да почнем пак да ги приемаме. Това е от мен.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре.Някой друг има ли да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, чл.5,ал.1,т.4 и §8,ал.3 и ал.5 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград,предлагам на Общински съвет - Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Един глас „въздържал се” и четири „за”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по тази точка?Господин Минчев имате думата.

Пл.Минчев: Аз пак искам да заявя, че няма да подкрепя решението по тази докладна записка, защото считам, че меко казано Наредбата, не съм против актуализиране на цените тъй като от 2000 година не са актуализирани и считам, че следва да бъдат актуализирани цените, но мисля, не че следва да бъдат по този начин.Меко казано считам, че начина по който се прави изменението е неправилно, да не кажа незаконосъобразно. Така, че в тази връзка аз няма да подкрепя докладната записка, но пак казвам, че цените следва да бъдат актуализирани.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добре. Има ли някой друг да допълни нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.26,ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и извършените анализи от Общинска администрация – Тополовград през текущата година, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 2“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.Само нещо да кажа тук има една техническа грешка в основанието и в решенията.Господин Стоянов да влезе като предложение от вносителя. Значи първото решение то излиза от вносителя и ще изглежда по следния начин: Общински съвет Тополовград одобрява Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Тополовград 2014-2020 година.Съгласен ли сте господин Стоянов?

Н.Стоянов – Зам.Кмет на Община Тополовград: Да, съгласен съм.

В.Сяров – Председател на ОбС: Да, добре това беше уточнено.Просто е техническа грешка. Второто решение става: Общински съвет – Тополовград възлага на Кмета на община Тополовград да публикува документа „Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Тополовград 2014-2020 година” на официалната страница на община Тополовград в интернет. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12,чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на ЗРР /ППЗРР/ и във връзка с чл.33,ал.1 и чл.36,ал.1 от ЗРР, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред.

   1. Общински съвет Тополовград одобрява Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Тополовград 2014-2020 година.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.3,ал.1 и ал.2, чл.21 и чл.25 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, предлагам Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.2.1./1/ и раздел ІІІ т.3.1, т.3.2 от Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти, Приложение 1 към НРПУРОбИ от 2008год., предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4,чл.35,ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.46,ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Тополовград, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.60,ал.1,т.5 от Закона за концесиите предлагам, Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.6,ал.1 от Закона за общинската собственост, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.4 и ал.6 и чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.192,ал.3 и чл.193,ал.4 от ЗУТ, чл.67,ал.2 и ал.6 от ЗЕ и чл.44,ал.1 и чл.48 от НРПУРОбИ, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 13“за”,

0”против” и 3“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, 134,ал.2,т.6 и чл.136, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.11 искам да направя едно процедурно предложение. На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

Тази докладна не е гледана на комисии, има ли някой желание да вземе отношение по нея.Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37”и”, ал.3 и ал.12, чл.37”о”, ал.1,ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социално подпомагане, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.13 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание ч.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане, предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.14 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.15 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.16 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Г. Георгиев: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо? Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз нямаше да взема отношение обаче ми прави впечатление, че по принцип докладни които са за помощи на всякъде има едни удостоверения от агенция социално подпомагане където е посочено, че тези лица не са получавали помощи.Видно от тази и другите, предните две докладни видно е, че тези лица се нуждаят и така като гледам основанията по Наредбата и по Закона аз считам, че те имат право на такава помощ. И тука искам, не знам по-скоро не като въпрос, а като препоръка когато се изготвят, не знам дали е правено, не знам тука дали има представители от отдела, но все пак да се направи една съвместна среща с агенцията и в крайна сметка ние сме последната как да кажа, инстанция която да отпусне някаква помощ.От тука виждам, че на тези лица които са представели експертни решения, представили са и епикризи аз считам, че има правно основание да им се даде такава помощ. Така, че имам една препоръка към общинска администрация отдела който е просто да направят една среща и там където е възможно отделно, че ние сме отпуснали тази помощ видно, че тези лица се нуждаят от средства. Да се направи една среща и как да кажа така малко да бъдат убедени или помолени службата социално подпомагане да си свърши и тя работата.Общината ние това което можем го даваме, но просто пак казвам следва тази служба тя е точно с такава насока и тя да си свърши работата.Това е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да добави нещо? Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 16“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешното заседание. С оглед на това преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви питания?Ако нямате с това се изчерпва т.18, с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

886792
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
55
213
6036
878945
6904
8354
886792

Вашето IP: 18.208.126.130
Час: 2020-07-11 08:57:01

Времето в Тополовград

opak