Warning: Creating default object from empty value in /home/tpgrad/public_html/modules/mod_swmenufree/functions.php on line 1851
За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 19 от 31.01.2017 год.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

19

31. 01. 2017 год.

 

           Днес 31 .01 .2017 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н   Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. В присъствената книга са регистрирани 17 общински съветника. Отсъстващи няма. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград.Преминаваме към обсъждане на дневния ред. В деловодството на Общински съвет са постъпили две докладни записки. ДЗ с вх.№489/31.01.2017год.:Разрешение за отпускане на еднократна финансова помощ и ДЗ с вх.№490/31.01.2017год. относно: Разрешение за отпускане на помощ за погребение.Искам да направя следните предложения. ДЗ с вх.№489/31.01.2017год. да влезе като т.15 от дневния ред.Второ, ДЗ с вх.№490/31.01.2017год. да влезе като т.16 от дневния ред. И трето т.15 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.16 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред.Има ли други предложения?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване. Подлагам на гласуване предложение №1. Който е съгласен докладна записка с вх.№489/31.01.2017год.да влезе като т.15 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване предложение №2. Който е съгласен докладна записка с вх.№490/31.01.2017год.да влезе като т.16 от дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 15 общински съветника от които 15 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване третото предложение. Който е съгласен т.15 „Контрол по изпълнение на взети решения” и т.16 „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани” да станат съответно т.17 и т.18 от дневния ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 17 ”за” , 0 „против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуване цялостния дневен ред. Който е съгласен с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласуват с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 17 „за” 0 „против” и 0 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.1 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Втора комисия не подкрепя проекта за решение. Един „против”, един „въздържал се” и един „за”.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме проекто решенията.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.1?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги. Аз ще се спра на точно две неща.Приложение №1 на докладната, раздел ІІ – такси за детски ясли и детски градини, домове първо арабско и второ арабско.Позволих си като Председател на комисията да разговарям с Директорите на детските градини и те казаха, че с тях не е проведено разговор за сондиране на мнение дали е необходимо увеличаване на таксата на детската градина.Изразиха притеснение, че тези таски ще продължат да не се събират, защото и до момента има не събрани такси от родителите.Практиката е, че Директорите на детските градини на чиито родители дължат пари не им дават картона здравния за да бъдат записани в първи клас.Което е порочна практика което е неправилно,но по този начин те там си връзват нещата.Въпреки това ние не можем да не запишим децата подлежащи на обучение в първи клас. Родителите си издават нови картони при семейните лекари и всичко е дето се казва „пей сърце”.При този недобор който има в детските градини са притеснени родителите, ще може ли завишавайки таксата, 40,00лв. да имаме пълна събираемост и да няма този излишек? Второ. Кое налага млечната кухня от 1,50лв.да стане 2,50лв.?Вярно, че детските градини работят по БДС....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ето това е причината.

Д.Парнаров: Не е само това. Окей, аз друго ще ви кажа. В момента в магазина за доставчика на мляко киселото мляко е 0,68лв., а детската градина го плаща на 0,80лв.Кашкавала е на 14,00лв., а детската градина го плаща на 16,00лв.Не е заради БДС, а към неправилен анекс към договора според мен.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те за това и са стандартите....

Д.Парнаров: Така, че аз мисля, че ако ние преминеме към това завишаване на месечната такса ще увеличим задълженията на детските градини.Завърших.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие сам си отговорихте г-н Парнаров, че стандартите се завишиха. Сиренето трябва да е „Маджаров” , млекото трябва да е 0,80лв....

Д.Парнаров: Защо едно мляко еди какво си в магазина е 0,68лв., а в детската градина е 0,80лв. Същото мляко.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не може да няма БДС, това са пълни глупости.То е най-лесно от 0,68лв. да сложиш цена 0,85лв. на самата кофичка. Ако се направят проверки съм сигурен, че това което е на 0,68лв. го дават на 0,85лв. няма да е със същите качества на това което ще е 0,85лв.

Д.Парнаров: Аз умишлено не искам да казвам кой е доставчика.Аз съм го проверил и е наистина така.В магазина това мляко на доставчика е 0,68лв., а детската градина го плаща на 0,80лв.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да се обърне внимание, главния счетоводител!

Д.Михова – нач.отдел „ФСДБМДТ”: Значи договора не е доставка от магазина, а договора е за доставка от този изпълнител да доставя по БДС от производителя.Той може да ги достави, да ги закупи за своя сметка от другаде, но те трябва да са по БДС, а не .........

Д.Парнаров: Добре няма да спорим.Факт е, че таксата според мен е голяма, висока. Завишаване цени с 10,00лв., факт е, че имаме несъбираемост на такси в детските градини. Факт е, че една община Тунджа няма такси за детските градини и по този начин подпомага и раждаемостта и запазването на младите хора. За мен като, че ли тази такса от 10,00лв. е много.И по селата е пак с 10,00лв.Ние така са малко децата...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама вие сам казвате, че тези такси не се плащат от родителите.Горе долу ние сме идентични с община Тунджа, защото ние ги дофинансираме. Както община Тунджа дофинансира детските градини. Не е ли едно и също?Само, че при едните е без пари, а при нас дофинансираме...

Д.Парнаров: И ще плащат родителите които работят,и всичко друго ще остава ей така.Ще плаща Петьо където работи, а другите няма да плащат.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Госпожа Ятакчиева искаше думата.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Уважаеми съветници аз поканих главния счетоводител на детските градини, тъй като ние с него работихме по тази разработка.Във връзка с таксите искам да ви кажа, че от миналата година всъщност въвеждаме Наредба за здравословно и безопасно хранене на децата в детските градини.Ние не можем да ги храним с продукти които са в не съответствие с тази Наредба.Искам да ви кажа, че бюджета на детските градини е крайно ограничен и недостатъчен, защото в нашата община броя на децата в детските градини е много малък.Групите в селата не могат да постигнат пълняемост. Пълняемост се постига само в детска градина „Щастливо детство”. Това наложи предложението. По разработката работихме екипно, не може да се каже, че това е само наше предложение на ръководството в администрацията. Аз разбирам какви са безпокойствата г-н Парнаров на директорите на детските градини и това е така. Те се безпокоят, че като се увеличат таксите няма да могат да привлекат, да задържат достатъчно деца. Но хората, всъщност семействата които са социално слаби и семействата които нямат достатъчно доходи ползват облекчения в детските градини. Тоест те почти никога не плащат цялата такса.Ние сме изправени пред две възможности.Едната възможност е да увеличим таксите и да окрепим детските градини, бюджетите на детските градини,а другата възможност за съжаление е да ги закрием.Искам още нещо да кажа. Не може така да изхождаме при закриването на детските градини както при закриването на училищата.Защото при закриването на училищата в селата учениците ще дойдат в града, обаче при закриването на детските градини в селата децата няма да дойдат в града. Ще дойдат само 5 или 6 годишните, а малките деца тези които са до 5 години вие разбирате, че никой родител няма да си пусне детето да пътува 15км. в тези студени зими да дойде на детска градина. Тоест ние и ще си закрием детските градини и ще изгубим държавната субсидия. Това няма да има така положителен ефект.Аз разбирам всички това, разбирам, че така хората са в тежко социално положение, но моето така мнение е, че те трябва да бъдат завишени.Сега какъв да бъде размера на това увеличение разбира се ще кажете вие.По отношение на събраните такси, ако позволите главния счетоводител ще вземе отношение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров кажете вие после г-н Петков ще каже.

Д.Парнаров: Аз чух г-жа Ятакчиева. Тя има своите аргументи, аз имам моите аргументи даже ако трябва да бъда така „циник” колкото и еретично да звучи аз съм доволен от тази такса. По този начин в нашето училище полудневната детска градина ще направим две групи защото там няма такси.И децата вместо да плащат, 5 годишните по 40,00лв. ще дойдат в нашето училище където няма такси. Само, че завишаването на таксате не значи окрупняване на детската градина. Напротив води до непълняемост още, води до оттегляне на децата от детската градина и води до оптимизация г-жо Ятакчиева.По естествен начин ще си закрием детските градини колкото и малко да са децата там. Тази такса с 10,00лв. особено по селата където учителите ежедневно ходят и обикалят да събират деца... Изключително трудно, изключително трудно.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие нямате такъв проблем.

Д.Прнаров: Нямам такава такса. Нямам такъв проблем, нямам такава такса, но може и да дойде. С ниската раждаемост може и това да дойде което не е хубаво.Аз мисля, че няма да правим по-сигурни детските градини с това завишаване. Напротив мисля, че ще вървим към оптимизация.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Само ако ми позволите още нещо да кажа. Господин Парнаров вие в момента говорите като изхождате от детската градина „Щастливо детство”. Аз искам да ви кажа, че само тук се плащат пълни такси.

Д.Парнаров: Госпожо Ятакчиева ще си позволя да ви прекъсна.Не съм казал детска градина „Щастливо детство”. Говоря за всички детски градини. Те са две общо окрупнени по селата, те са....

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: По селата групите в детските градини почти няма никой който да плаща цяла такса.Те всички ползват облекчения.

Д.Парнаров: Какви?Какви облекчения?Облекченията им идват от отсъствията на децата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Той ще ви каже и г-н Киров, но те идват от семейства с няколко деца, семейства когато има с един родител.....

Д.Парнаров: Това са тези със социалните облекчения.

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Така, че когато разгледах ме таксите в селата видях ме, че наистина почти няма родител който да плаща пълната такса.Това е моето мнение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Петков заповядайте.

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Средно месечния размер на таксите които събираме горе долу по памет така ще ви ги казвам защото не съм подготвен. В с.Орешник се събират около 80,00лв. месечно.В с.Радовец таксата е около 90,00лв. месечно.В с.Устрем е около 180,00лв., 190,00лв. месечно . В Тополовград събираме около 2 400,00лв.

Д.Парнаров: Господин Киров, кажете ми колко не събираеми такси има?

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Значи, не събраните такси в края на годината се образуват от това, че през месец декември таксите се начисляват на родителите, а се събират през месец януари.

Д.Парнаров: Кажете ми колко не събрани такси има ...

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Те не са не събрани, те са дължими такси.

Д.Парнаров: Махнете го месец декември. Дайте ми до ноември.

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Така 4 500,00лв. която цифра постоянно се мени.

Д.Парнаров: Две плюс, четири минус.

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Моля?

Д.Парнаров: Две събрани от детската градина, четири дължат. Така ли да го разбирам?

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Аз ви казах по памет колко примерно е една детска градина месечно.

Д.Парнаров: Колко до този момент такси.., аз имам конкретен въпрос.До тоз момент, до ноември включително колко такси дължат, за да не ви затруднявам за всички детски градини за детска градина „Щастливо детство”. Колко такси са дължими?

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Значи несъбрани такси няма.

Д.Парнаров: На нула сте.

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: На края на годината винаги оставаме с несъбраните такси. Аз ви казах защото от декември месец таксите не са събрани...

Д.Парнаров: Кирчо, кажи ми сума бе, цифра ми кажи.

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: 4 500,00лв. месечно.

Д.Парнаров: Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Господин Петков, а кой поема тази несъбираемост?

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Тази несъбираемост ли? Нямаме несъбираемост.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Имаме как да нямаме.

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Имаме.... когато родителите си спират детето и изчезват...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не тука говорим това което го казахте на г-н Парнаров примерно вместо да събираме .... Има двадесет деца по тридесет лева шестотин лева на месец в с.Радовец. Ние взимаме 180,00лв.разликата кой доплаща?

К.Петков-гл.счетоводител „ОДГ”: Разликата е за сметка на бюджета.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Точно това исках да чуя. Благодаря ти много! Значи ние сме като община Тунджа господин Парнаров.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли да каже нещо?

Кр.Ятакчиева – нач.отдел „ХСД”: Аз само искам да кажа, че Наредбата за здравословно и безопасно хранене съответства с.........

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря ви госпожо Ятакчиева!Ако няма някой да добави нещо....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако искате да ги свалим с по 5,00лв. г-н Парнаров, но ефекта ще е същия.И на същите да ги оставим ефекта ще е същия. На края на годината пак ще ги дофинансираме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за местните данъци и такси, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №1 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 16“за”,

1”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.2 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли да добави нещо по т.2?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 и чл.94,ал.3,т.5 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г., ПМС №374/22.12.2016г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2017г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №2 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.2 преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.3 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Приемаме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.3?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.6 и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОбИ/ на Общински съвет – Тополовград, предлагам Общинският съвет да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.3 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.4 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

Д.Парнаров: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.4? Господин Парнаров?

Д.Парнаров: Аз по скоро не да добавя, а да попитам.Гледайки бюджета „функция образование” искам да попитам предвиждаме ли оптимизация на училищната мрежа?Тази оптимизация,аз бях провел един разговор с Динка Михова. Тази оптимизация отразена ли е тука като дофинансиране на училищата по селата? Осигурени ли са 12 заплати на колегите по селата? И за да не взимам повече думата тази година според новия Закон трябва да се поеме 100% плащане на пътуващите учители и заложено ли е?Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Госпожо Михова ще отговорите ли?Заповядайте на микрофона.

Д.Михова – нач.отдел „ФСДБМДТ”: Трябва да започна отзад напред.От тази година е предвидено в бюджета 100% плащане на транспортните разходи на пътуващите учители в детски градини, училища.По същия начин и на пътуващите в ДВПР.Другия въпрос е за оптимизацията. Оптимизацията на училищната мрежа когато дойде времето да разглеждаме Закона, Наредбата, вкарването на всички наши учебни заведения тогава ще разглеждаме и ще предвидим каквото трябва.За това което казахте за оптимизация, плащанията за обезщетения те са делигирана държавна дейност и в техния бюджет би трябвало да си планират и заделят такива средства.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: С една дума пак ние ще ги платим и ще чакаме да дойдат от държавата.

Д.Михова – нач.отдел „ФСДБМДТ”: Да, щом ще се върнат, ще се възстановят това е вътре в организацията на бюджета. Нека да дойде това време. Няма да оставим.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В края на май започваме да оптимизираме...

Д.Михова – нач.отдел „ФСДБМДТ”: Няма да оставим някой, дори и да се закрива няма да оставим нещо задължения, неплащания..

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И то не ги закриваме ние, а ги закрива правителството.

Д.Михова – нач.отдел „ФСДБМДТ”: С решение на Министъра, с решение на регионалния експекторат.

Д.Парнаров: Благодаря г-жо Михова!

В.Сяров – Председател на ОбС: Благодаря, г-жо Михова! Някой има ли да добави нещо? Ако няма колеги, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г., ПМС №374/22.12.2016г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2017г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №4 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №9 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №10 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №11 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №12 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №13 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №14 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №15 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №16 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №17 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №18 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №19 от ДЗ №4 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.4 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.5 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

П. Костов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.5?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №5 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.5 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.6 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

П. Костов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме отчета.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.6?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16,ал.1 от Закона за младежта, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №6 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.6 от дневния ред и преминаваме към,

 

СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.7 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

П. Костов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.7?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.33а от Закона за администрацията, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №7 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.7 от дневния ред и преминаваме към,

 

ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.8 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

П. Костов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Приемаме отчета.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.8?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Тополовград да приеме следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №8 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 15 съветници, от които 15“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.8 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.9 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

П. Костов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Трета комисия?

Кр.Иванов: Така.По съдържанието на докладната нямаме никакви възръжения. Обаче по начина по който се променя Наредбата има опастност ако не я върне Областния Прокуратурата да я обяви за нищожна, защото се нарушават някой основни Закони и Наредби в държавата.По принцип за съдържанието подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.9?Господин Минчев.

Пл.Минчев: Значи аз искам думата. Колегата Красимир Иванов каза по отношение на Наредбата, изменение в Наредбата за разпореждане с общинско имущество и общинска собственост. Значи аз също по съдържанието няма да обсъждам, но процедурата по която следва да са приеме изменение на подзаконов нормативен акт не е спазен.Значи за сведение на колегите общински съветници и на вносителя на докладната от 04.11. имаме промяна в Закона за нормативните актове.В разпоредбата на чл.28, ал.4 от Закона за нормативните актове е казано: Проект на нормативен акт или съответно изменение към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 не се обсъжда от компетентния орган, тоест в случая от Общинския съвет ние сме компетентния орган. Така, че за мен видно, значи аз съм си свалил от сайта на Общината публикуваното обявление за Наредбата.Това обявление кото е посочено за публично обсъждане не отговаря на ал.2 на чл.28, като съответно мотивите, съответно доклада по промяната на един подзаконов нормативен акт каквато е в случая Наредбата са посочени пет основания причините които налагат приемането, целите които се поставят, финансовитте и другите средства необходими за прилагането съответно на новата уредба очакваните резултати от прилагането включително финансови ако има такива, анализи съответствия с правото на Европейския съюз.Значи това е видно, поне аз ако има друго обявление не знам, но това което го свалих от сайта което го държа това което аз ви го изчетох изобщо не е обявено, тоест мотивите.Значи мотивите са посочени и едни общи мотиви които не са съобразени с това изменение в Закона за нормативните актове. Казвам, че са в сила от 04.11.Така, че ако ние приемем, казвам пак по съдържанието не казвам, че е необходимо да се приемат, но ако ние приемем по този начин ние сме в нарушение на разпоредбата на ал.4 която ви изчетох защото самото обявление не е направено, тоест процедурата по приемане на тези промени не са направени съгласно изискванията, новите изисквания , промени в Закона за нормативните актове.Това е едното. Другото което е в самото обявление е посочено, че се приема по-краткия срок 14 дни.Значи също с изменението от 04.11 срокът в който следва да бъде обявен съответно приемане на акт изменение и т.н. следва да бъде 30 дневен като съответно тази разпоредба която е цитирана в обявлението което е качено на сайта на Общината е посочено във връзка с образуване на административното дело. Аз считам, пък и тълкуването на Закона е такова, че това не може да бъде основание за по-краткия срок. Това, че има дело съответно в Административния съд не предполага самото обсъждане и не спазване на тази разпоредба.Така, че предвид на това което аз изложих считам, че ако ние вземем това решение, пак казвам по съдържанието е наложително да го вземем, но за мен процедурата не е спазена по приемане на изменение на този подзаконов нормативен акт и ние сме вече в нарушение на Закона. Сега дали в последствие ще има искане за нищожност или за незаконосъобразност по отношение на неспазване на този ред който е описан който ред пак казвам е от скоро от два месеца е в сила. Така, че моята препоръка към вносителя да оттегли докладната. Да се направи обявлението съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, да се спази срока и тогава да се внесе с това съдържание което е предложено. Пак ви казвам съдържанието е необходимо ние да го променим така какта е предложено в докладната записка.Самото образуване на Административно дело нас не ни задължава и не ни предполага ние да не спазим тази процедура.Още повече, че вчера си направих труда, направих справка делото е отложено за 21.02.2017година.Така, че има достатъчно време съответно да се спази това изискване.А другото което е. Искам да избегнем в смисъл това което ние бихме могли да го направим като по отношение на още повече, че тази разпоредба която е изменена чл.28,ал.4 имаме забрана ние да се произнасяме по този начин ако не е спазена тази процедура която е дадена, защото е много важна процедурата по приемането на един подзаконов нормативен акт каквато е Наредбата. И в тази връзка искам да кажа, че нямам информация дали от миналата сесия дали са ни атакувани двете Наредби които касаят детските градини, но процедурата по която бяха приети не отговарят съгласно изискванията на Закона. Тоест начина по който бяха подложени на гласуване, тоест начина на приемане на един подзаконов нормативен акт Правилник, Наредба и т.н.има определен начин по който се приема. Не може само с едно решение, приема Наредба еди каква си да бъде изпълнена това изискване на Закона.Така, че считам, че ние нямаме валидно и законосъобразно приети Наредби и връщам се от предното заседание.Рискуваме и там при един последващ контрол от административния орган Прокуратура районна, окръжна, апелативна по същия начин пак да ни бъдат отменени тези Наредби.И там което ме притеснява, че вече може да се касае за нищожност, тоест да няма никакви правни последици от самото приемане на тези подзаконови нормативни актове. Така, че с цел да не влезе в нарушение аз предлагам на вносителя да го оттегли, да направи обявление съответно мотивите към доклада да бъдат в съответствие, да се спази срока и тогава да се приемат. А това, че има образувано административно дело то си е отложено така, че за нас не е пречка ние да го направим то не е пречка, а наше задължение и плюс това както посочих имаме и забрана, че не се обсъжда, тоест ние не трябва да обсъждаме компетентния орган.Така, че това са моите мотиви и ако вносителя не я оттегли аз ще гласувам „против”, защото ние рискуваме и тази Наредба при един последващ контрол по начина на приемане, защото се изисква и Протокола от приемане на самия подзаконов акт и измененията и после пак да ни бъде атакуван и пак да бъде отменена.Това е моето предложение.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави? Искам 10 минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължаваме. В момента кворума е 16 общински съветника.Ако няма някой какво да добави прекратявам разискванията и...

Пл.Минчев: Само аз да кажа, защото явно някакво недоразумение се получи.Значи по самия текст по промяна на самата Наредба трябва да бъде приета. Самата процедура трябва да бъдат спазени за съжаление колежката не ме разбра, но това са.... моменти. Другото което е аз съм влязъл вчера следобед на сайта на Административен съд, тъй като адвокатите имаме служебни пароли да влизаме в сайта чел съм Протокол от Заседанието на Административен съд което е отменено за 21.02. Това не означава, че делото след като се пусне...... Значи административния орган за него е важно да се произнесем, но трябва да бъде спазена тази процедура защото в последствие пак рискуваме да бъде атакувано при една проверка от Прокуратурата да бъде атакувано и отменено. По-добре да го вземем малко по-късно, пак ще го вземем ще го гласуваме, но просто ще се направи това съответствие с тези изисквания в Закона за нормативните актове. Значи това е пак казвам отскоро.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре бе разбирам,че в края на месеца можем да направим извънредна сесия....

Пл.Минчев: Не, не за извънредна сесия. Трябва да се качи да се направи, да се качи да спазим срока и на следващата сесия да го приемем.Да го приемем в този вид в който е предложено.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз не знам. Тук г-н Сяров си решава, аз не знам.

Пл.Минчев: Така, че това е моето мнение. От там нататък...

В.Сяров – Председател на ОбС: Аз няма да оттегля докладната.Ще я подложа на гласуване.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следното решение.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №9 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 16 съветници, от които 8“за”,

0”против” и 8“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.9 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.10 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Точка десет трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.10?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА,чл.45д, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/, §27,ал.2,т.1 и т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и §14,ал.1 от ПЗР на ЗОЗЗ, във връзка с чл.45ж,ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ, предлагам на Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №10 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.10 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.11 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави по т.11?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предлагам на Общинският съвет да вземе следното решение.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №11 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.11 от дневния ред и преминаваме към,

 

ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.12 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС:    Трета комисия?

Кр.Иванов: Проведохме гласуване. Двама „за” докладната и един „против”.

В.Сяров – Председател на ОбС:  Четвърта комисия?

Хар.Мочев: Подкрепяме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой има ли нещо да добави нещо? Да, господине заповядайте на микрофона.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Уважаеми г-н Божинов, г-н Сяров, уважаеми господа общински съветници казвам се Данаил Данаилов и аз съм Управител и един от собствениците на фирма „БИОФОРЕСТ” . Тази фирма на практика има 30 годишен договор за ползаването на тези имоти които в тази точка се предлагат от Кмета да бъдат продавани.В тази връзка с така голямо безпокойство и притеснение искам да внеса някои разяснения относно нашата дейност за какво ползваме тези имоти.Преди пет години ние участвахме на търг, който беше организиран от Общината. Идеята на този търг необработваеми земи се отдаваха за изграждане на трайни насаждения. Съответно ние спечелихме търга и вече пет години изграждаме трайни насаждения на тези площи, като от една необработваема площ сме направили една хубава градина. Засадили сме 10 000 дървета, подготвили сме засаждането на още 7 000 през тази година.Мога да кажа, че на практика ние плащаме един от възможно най-високите арендни вноски които по принцип общината получава, ние плащаме 39,60лв.на декар.Ние разчитахме, че това с което ние се занимаваме на практика са трайни насаждения които изискват един период от поне 10 години преди да имаме изобщо някакви приходи.В момента ние сме инвестирали над 300 000,00лв., ще стане 400 000,00лв.до края на тази година.И какво се получава. Значи когато идваме тука като инвеститори, ние сме четирима партньори всеки върши и някаква друга работа надяваме се на някакво такова дъгосрочно партньорство с общината да можем да развием този проект във времето съответно всички тези насаждения имат много дълъг период на ползване 40,50 години. След 30 годишния договор те стават собственост на общината.така казах в началото с притеснение защото това което се получава, в момента, сега предполагам, че има някакви нужди общината от средства, но с този.....това което ние правим, това което ние се опитваме да направим и средствата които сме инвестирали, на практика сериозно се застрашават.Защото при една продажба със търг не е ясно..... Първо не е ясно защо имот който е дългосрочно отдаден отива за продажба? Ние не сме заявявали никакъв конкретен интерес, че.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Аз мисля, че в случая вие лъжите.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Господин Божинов, значи аз мога всичко да поясня. Ние с вас имахме една кратка среща...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: И неколкократни след това с ваши служители.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Всеки може да твърди всякакви срещи. Ние след моята първа среща с вас през януари да запитаме какви са намеренията на общината, защото този имот след като ние го вписахме в договора той влезна в списък за продажба.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Имахме среща, извинявай, че те прекъсвам... кажете аз после ще ви кажа.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Значи ние направихме това запитване какви са намеренията на общината. След това през май месец нали получихме становище, че този имот няма да се продава защото той е по чл.19 по-големият имот и няма как да стане, нали няма как да се влезе в някаква такава процедура.Продължихме нашата дейност.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ние по чл.19 не можем да продаваме.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Такъв отговор ние получихме през май месец, че единият от имотите е по чл.19 за обезщетения на собственици които имат претенции. Сега не знам какво се е случило. След това ние внесохме през ноември месец когато се оказа, че без да има никакъв контакт с нас, че се предлага тази продажба ние внесохме едно разяснително писмо, нали в което още веднъж това което сега ви казвам в това писмо го изложихме.Това което искам ясно да кажа, че в крайна сметка ние сме против процедурата за продажба по този ред, защото през 2015год. беше приет в Закона за земеделските земи специално изменение когато има терени които се дават за изграждане на трайни насаждения, дългосрочно има специален ред за продажба на инвеститорите на тези терени. Така, че нашето предложение е ако все пак общината има добри намерения да го направи по този ред. Така ще се защитят и нашите интереси и нали ще се защити и интереса на общината.Защото г-н Божинов какво ще се получи сега.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Съгласен съм. Нека сега аз тука на бързо си направих.... През 2014год.ние се срещахме с вас г-н Данаилов.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: В началото на 2015 година.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В края на 2014, началото на 2015година. Сме се срещали с ваши служители по повод високите наемни цени.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Да, ние внесохме едно писмо в общината с което помолихме понеже имахме три годишен период в който плащахме 30% за да изградим насажденията и понеже имахме затруднения с този терен който не беше обработван и ние помолихме Общинския съвет да ни удължи периода за още две години. Това ни бе отказано и ние сме си плащали както си е по договор.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: В тази връзка вие предложихте след като е висока да закупите земите.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Значи не съм предлагал такова нещо г-н Божинов.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Знаем кой е вашия служител който идава при мене.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Ами то се оказа, че най различни хора идват в общината по различни поводи и без поводи. Значи при една нормална комуникация значи ние официално внесохме писмо, че нямаме такива намерения.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Мисля, че декември месец беше?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Да и аз за това съм тука.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: А в годината преди това намеренията бяха други.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Значи ние инвестиционни намерения за закупуване не сме внасяли.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вярно е, че не сте внасяли. Аз не съм казал, че сте внасяли.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: В конкретния разговор на цялото развитие на ситуацията с оглед на това, че общината започна да продава имоти включително и тези имоти влязоха в списък за продажба.Ние сме ги взели дългосрочно, започнали сме инвестиция.....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Те влезаха в списъка и ние сме ги извадили тогава.Нали така?Тогава ги извадихме. Плюс това земя която се продава тя се продава с тежеста.Никой няма право да ти увеличава наема и се спазва договора до изтичане.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Това няма никакви гаранции.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Как да няма никакви гаранции. Ние имаме взето решение.В момента в който тръгнат срещу вас да ви освобождават от имота ние прекратяваме договора за продажба сключен с тях.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Надявам се така да стоят нещата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Имаме ли такова решение г-н Парнаров.

Д.Парнаров: Да

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Това изрично е упоменато в Закона.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Да, така е, но има и друг ред нали така г-н Божинов?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Има и друг ред, който е?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Който е когато има инвеститор в насаждения да се води преговори за продажба.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие искахте бе аз не съм искал.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Значи аз казах, нали за да не стане г-н Божинов „казал”, „рекъл” .....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Нямам против,съгласен съм, но вие искате да купувате. Ваши представители идваха при мен два три пъти.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Аз съм собственик и Управител и директно казвам ние искаме да си останем в този договор, той е 30 годишен да си направим инвестициите.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие си оставате в договора. Никой не може да ви прекрати договора.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: И ние сме „против” продажбата с търг, защото нали сме притеснени, че може да имаме проблеми със инвестицията и с ползването на....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре, няма ако искате ако има някакво друго решение. Нека да кажат общинските съветници.....

В.Сяров – Председател на ОбС: Завърших те ли?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Да.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров имате думата.

Д.Парнаров: Искам да попитам каква е вноската на година общо? Колко внасяте на година?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Малко над 15 000,00лв.

Д.Парнаров: 15 691,00лв. така ли да го разбирам?Значи аз в тази връзка искам да кажа, че съветниците от „БСП” винаги са гласували „против” продажбата на общинска замя.така ще направя и този път и ще гласувам „против” продажбата на земя.Благодаря!

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Вие сте по заменките, не сте по продажбите.

Д.Парнаров: Не съм заменял нищо. Нямам какво да заменям.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг да добави нещо?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Не, не той г-н Данаилов имаше едно предложение което ако има някакво друго решение да не минава през търг да си го вземат те, аз нямам нищо против.Това което го предлагате, аз съм за това нещо.Но нека да го дебатираме да видим по кой начин ще стане това нещо. Нека да го знаем, защото той е прав. По добре да си го купят те да знаят, че той ще си я вземе и да е защитен.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Значи по закона за Земеделските земи чл.24 2015год. е направена промяна когато става въпрос за трайни насаждения може да се продава при преговори. Прави се оценка, правят се преговори с инвеститорите и така се продават нали за да се защити интереса на инвеститорите.Защото на практика ние няколко пъти в повече от стойността на земята сме инвестирали.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ако трябва да го вземем с това допълнение това решение, аз съм за да можете да бъдете защитени. Аз нямам против.

В.Сяров – Председател на ОбС: Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Дано да съм смятал правилно.Минимум преди търга 243 000,00лв ще спечели общината от продажба на тази земя.На търга може да скочи.Хората плащайки по 15 600,00лв. за 30 години ще платят около 450 000,00лв., добре за 25 години около 400 000,00лв. и така ние си оставаме със собственост и от там на сетне пак може тази земя да се отдава под аренда.А така ние я продаваме....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Сам вие казахте, че..... Дървета ама какви дървета.Дървета които източват соковете на почвата и тази земя след това не става за нищо.Господина го знае много добре.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: По-голямата площ г-н Божинов са лещници.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Говоря за пауловнията. За 10 000дк. Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Пауловнията 80 години е полезния живот на дървото.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама на дървото не на почвата.Това не го казвате.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Какво значи на почвата.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Че унищожаваме почвата за сметка на вас вие се облагодетелствате от това нещо

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Не, не г-н Божинов унищожава се за паулонията когато я правиш за енергиини нужди когато насаждаш 5000 в декар.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: По добре да бъдете горди собственици на земя която след това не става за нищо от колкото ние да бъдем собственици на земя...

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Пак казвам ние нямаме нищо против, но да е по нормален ред за да няма ощетени страни.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Добре аз казах, че съм за.

Д.Парнаров: Каква е гаранцията, че новите собственици няма да я ползват тази земя за тези нужди?Ние никъде в тази продажба и в договора който евентуално сключим нямаме изисквания за вид култура която да се засажда на тази земя за да не изхарчим, унищожава качеството на почвата.Значи при всички положения и новия собственик който е решил да купи той пак може да засее паулонии и пак да изразходи качествена почва.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама тя си е негова вече не е наша.

Д.Парнаров: По-добре да се сложи някакво изисквание те да предприемат някаква реколтивация, някакво наторяване обогатяване на почвата отколкото да я продаваме.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тази почва не става за нищо г-н Парнаров.Да си я купят хората, да бъдат защитени.Казвайте г-н Минчев?

Пл.Минчев: Ами какво да кажа аз.Има тука юрист той да каже.Може ли директно да продадем земята. Имаме специален Закон, закона за общинската собственост и Наредба която казва, че Общината единствено може да продава при условие на търг имущество,че е земеделска земя.Ако юриста има друго предложение.Другото което се коментира по принцип то е видно от самия проект за решение, че при условие, че купувача се задължава да не променя срока на действието на договора за аренда който е упоменат от 2011 година. Още повече, че да няма такова условие значи договора за аренда който предполагам вие сте го вписали в службата по вписванията той си има вещно правно действие и съответно той си продължава даже и да се промени собственика.Но тука имаме и изрична клауза при условие значи продаваме....Който и да закупи земята вие или друг примерно който се яви на търга при условие да не променя срока на действие на договора.Даже и да няма изрично пак считам аз като юрист договора той си ема вещно правно действие.Той си е вписан договора за аренда, но тука изрично е посочено, че се.... Тоест продажбата ще бъде с условие който и да я закупи.

Кр.Иванов: Какво гласи този член който го споменахте вие 24д от закона за ползване на земеделските земи?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Нов член от края на 2015 година.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Хайде пет минути почивка да се видят тези неща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Пет минути почивка.

Яна Хлеарова-юрист на Община Тополовград: Може ли да ви изчета този чл.24д какво гласи. Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) (1) Собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие, че са:

1. създадени и се ползват по силата на договор с министъра на земеделието и храните, съответно с кмета на общината; Другите клаузи не ни касаят. Значи в случая, ако вие желаете да придобиете право на собственост върху земята по силата на този договор както и докажете, че имате насаждения тези насаждения са ваши вие трябва да ги закупите по пазарни цени.Тези пазарни цени днеска сме ги представили.Но на нас това не ни пречи чл.17,ал.2 от Закона за арендата в земеделието ни дава право да променим собствеността тоест от арендодател да се превърнете в приобретателя и вече новият собственик сам да договаря с вас дали иска да ги закупи или не.Тоес в двата случая участвайки на търг вие не може да паднете под тази цена която е пазарна съгласно закона за арендата както и съгласно Закона за собствеността.....

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Аз госпожо не коментирам цената.

Яна Хлеарова-юрист на Община Тополовград: Така. Другото което искам да кажа, че този договор е вписан редовно в службата по вписванията с всички условия което означава, че по никакъв начин колкото и собственика да се появят не може да променят срока на условията на договора. Единствения начин по който вие може да се прекрати този договор или може да се променят условията това е вашето съгласие с нас или с новият собственик. Така, че вашите права не са засегнати в никакъв случай, нито някой ще дойде да ви изгони от там. Нито някой, нито ние нито новият собственик имат право еднолично по собствено желание... /не се чува/ Разбирате ли?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Аз това го разбирам обаче ние сме се нагледали всякакви прецеденти госпожо.

Яна Хлеарова-юрист на Община Тополовград: Не може да се договаря арендната вноска, но вече вие си решавате.

Кр.Иванов: Искам да попитам нещо? Този член пише пет години.Аз до колкото разбрах насадени ли са целите площи?

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Не.Тази година ще бъдат насадени на 100%.

Пл.Минчев: Само да допълня колежката ние тука което го предлагаме, не знам дали е при тебе докладната предлагаме продажбата при условие.Ние имаме вече правно действие по договор за аренда.

Кр.Иванов: Това вече пет тъти го казате. Има ли право да си вземе земята без търг?Това другото го говорихме вече сто пъти този чл.17.Обаче се оказва, че няма насаждения до пет години.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Иванов, малко уважение към колегите бе.

Кр.Иванов: Повтарят ено и също, едно и също като плочи.Оказва се обаче, че той не може да вземе земята защото цялата площ няма пет годишни насаждения. Така ли е?                          

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Така е, да.В момента са 185 сега ще се засядят още 45.

Кр.Иванов: Ама няма да са пет годишни.

Д.Данаилов-Управител и собственик на фирма БИОФОРЕСТ”: Не, не.

В.Сяров – Председател на ОбС: Така. Има ли някой да добави нещо?Благодаря ви г-н Данаилов.Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 и чл.8,ал.9 от ЗОС, предлагам на Общинският съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

3”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

4”против” и 4“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №12 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 9“за”,

3”против” и 5“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.12 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Д.Парнаров: Десет минути почивка.

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Продължава заседанието на Общински съвет. В момента кворума е 12 общински съветника.Преминаваме към т.13.По т.13 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Втора комисия?

П. Костов: Подкрепя.

В.Сяров – Председател на ОбС: Ако няма някой да добави нещо, прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да приеме следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №13 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.13 от дневния ред и преминаваме към,

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: По т.14 първа комисия за становище?

Н.Колев: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Трета комисия?

Кр.Иванов: Подкрепяме докладната.

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някой да добави нещо?Ако няма прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39,ал.4,ал.5 от ЗОС и чл.14,ал.3 от НРПУРОбИ, предлагам Общински съвет – Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №14 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.14 от дневния ред и преминаваме към,

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.15 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

С това преминаваме към т.15. Има ли някой да добави нещо?Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №15 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.15 от дневния ред и преминаваме към,

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да преминем към т.16 искам да направя едно процедурно предложение: На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Тополовград, неговите комисии и взаймодействието му с ОбА, докладната записка и материалите към нея да се разглеждат без да са разгледани и обсъдени на заседание на постоянните комисии.

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

ПРОЦЕДУРНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРИЕМА

 

С това преминаваме към т.16. Има ли някой да добави нещо? Няма.Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно. Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №16 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 12 съветници, от които 12“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО   СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.16 преминаваме към,

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА   ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Контрол по изпълнение на взети решения.

 

По тази точка няма да се докладва на днешното заседание. С оглед на това преминаваме към,

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Има ли някакви въпроси?Ако няма......

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Само аз искам да кажа нещо.Искам да благодаря. Никога бюджета не е приеман така единодушно за което ви благодаря.Мисля, че отново наблягаме на социалните дейности, г-н Парнаров за което му благодаря, че ни сравни с Община Тунджа че детските градини са безплатни. Вместо да ни укори той ни въздигна за което му благодаря.. Благодаря ви, че така работим добре експедитивно тази сесия. Също така искам да ви кажа по въпроса за тази прослувута земя. Значи за да взема решение да го предложа значи те са искали. Аз казах на момчето вие идвахте при мен вие искахте да я купите. Следващия момент и миналата година дойдоха 2015година следващия момент ние ви я даваме земята вие не я искате.петстотин лива им била висока цена.Ни е проблема тука, че ще я вземе някой друг земята. Проблема е, че им е висока продажната цена.Земята не става за нищо. Когато, след паулонията земята не.... няма ... Не е малка част още половината имат да засаждат. Тази земя не става за нищо. Това дърво източва всички всички земни сокове.

Ат.Анастасов: Ама след 20 години тя си остава наша....

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Ама тя не става за нищо бе брат разбираш ли? Това искам да ти кажа.Не е моя приумица да я продам тази земя.

К.Ташев: В рамките на разговора искам само да попитам. Те имат ли договор за тази земя?

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Тази земя след 20 години ще е 10,00лв.на декар.Толкова. Тя не става за нищо. След като знаят, че там е имало паулония никой не купува такава земя.

Кр.Иванов: Вижте 500,00лв. е хубава цена.

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Знаете ли колко улици ще асфалтираме.Тази улица ще асфалтираме от вас където тръгва „Първи май” ли беше?Искаме и моста да направим.

Ат.Анастасов: Моста предния път ми беше отговорил, че..... голям камион не може да мине, камиона за боклука...

Б.Божинов – Кмет на Община Тополовград: Да, така е. Ние за това искаме да го направим. Трябва да хванем някой да направи проекта. Който и да питаме все казва, че е зает и никой не се наема да направи проекта.Без проект няма как да направим моста. Не, че не може ще го направим, но ще падне утре, други ден и..... Всички добро, благодаря ви.

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой друг има ли някакво питане? Ако няма с това се изчерпва дневния ред. Закривам заседанието на ОбС – Тополовград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

917566
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
52
468
1415
912925
11522
13146
917566

Вашето IP: 207.46.13.174
Час: 2020-09-23 02:36:02

Времето в Тополовград

opak