За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Протокол № 6 от 08.02.2016 г.

Големина на шрифта

П Р О Т О К О Л

6

08. 02. 2016 год.

 

           Днес 08.02 .2016 г. се проведе Заседание на ОбС – Тополовград от 10.00 часа в Залата на Общински съвет-Тополовград .

         Към момента на започване на заседанието в Присъствената книга от общо 17 общински съветници са се регистрирали 17.

         На Заседанието на Общински съвет – Тополовград присъстваха Кмета на Община Тополовград, Директори на дирекции, началник отдели, кметове и кметски наместници на населени места.

Заседанието на Общински съвет – Тополовград бе открито от г-н Васил Сяров - Председател на Общински съвет – Тополовград.

В.Сяров – Председател на ОбС: Добър ден! Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, присъстващи в залата. На днешното заседание присъстват 17 общински съветника регистрирани в присъствената книга. На лице са законовите основания за провеждане заседанието на Общински съвет-Тополовград, при което съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗМСМА откривам   заседанието на Общински съвет Тополовград. Тъй като сесията е свикана на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, а именно по искане на една трета от общинските съветници. Преминаваме към обсъждане на дневния ред.Някой да има да добави нещо?

Пл.Минчев: Аз искам думата.Значи имаше вкарана една докладна записка с вх.№139/08.02.2016год., но не виждам да е разпечатана и раздадена на общинските съветници.Аз имам едно предложение за решение по дневния ред.В предвид разпоредбата на чл.76 от правилника за организацията и дейността на общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация и чл.80 и следващия от същия правилник като предлагам тази докладна записка с вх.№139/08.02.2016год. относно: Структурни помени в ДДД „Общинска Администрация” Тополовград, да стане съответно т.3 от дневния ред.Така, че мисля, че има общинска администрация готовност да предоставят по един екземпляр на база на направеното от мен предложение по отношение на дневния ред.

В.Сяров – Председател на ОбС: Не е постъпило искане от тез общински съветници за вкарване на тази докладна на сесията.

Пл.Минчев: Значи начина на свикване е да се свика тази сесия по този начин.Аз не случайно се аргументирах с правното основание, че след като бъде свикана сесията, сесията е факт има кворум. Обсъждане на дневния ред с отделни решения на ОбС може съответно да бъдат вкарани и други докладни записки и да се сформира дневния ред.Така, че аз за мене няма законова пречка в която да бъде подложено на гласуване моето предложение.Няма законова пречка. Сесията е свикана, да на т.2, но в случая тя е факт. От тук нататък как ще се сформира дневния ред това става с решение на ОбС.Така, че аз съм направил предложение по отношение на дневния ред.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други предложения?

Х.Мочев: Едно питане имам аз. Какво стана с две докладни които се оттеглиха на предната сесия заради това, че не беше приет бюджета?Какво ще стане с тези докладни? Отпускане на еднократна помощ е.

В.Сяров – Председател на ОбС: Той вносител е г-н Кмета. Евентуално на 25.02 може да ги внесе. Там може би ще е следващата сесия.

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: След като имаме приет бюджет тогава ще ги вкараме.Ако искате и сега можем да ги гледаме, само трябва да решите вие.

Пл.Минчев: Само пропуснах нещо по отношение на дневния ред.Значи първа точка която е посочена – Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2015г и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015година на предходното заседание на ОбС се взема решение и се произнесе там. Значи за мене би следвало в дневния ред да се уточни, да остане само Приема бюджета.... Докладната така е формулирана, но за да бъдем правно прецизни следваше да се отбележи, че е приемане на бюджет 2016 година.Защото нещо което сме го гледали трябва да има съответна процедура законова в която ние да преразглеждаме, а в случая не е такава процедурата.Така, че може да се уточни, че се касае за приемане на бюджет 2016година.

В.Сяров – Председател на ОбС: Тогава ще подложа на гласуване първото предложение на г-н Минчев, а именно докладна записка която беше раздадена с вх.№139/08.02.2016год., да влезе като т.3 от дневния ред.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. гласуванетоУчаствали в гласуването 17 общински съветника от които 9”за” , 6 „против” и 2 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Подлагам на гласуване второто предложение, като т.1 да остане само Приема бюджета на Община Тополовград за 2016 година. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Гласуването.Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0„против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Сега подлагам на гласуваме цялостно предложения дневния ред. Които са съгласни с така предложения цялостен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка „за” „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 съветника от които 16 „за” 0 „против” и 1 „въздържал се”.

 

ПРИЕМА СЕ ДНЕВНИЯ РЕД.

Преминаваме към,

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Тук при мен има един протокол на който са присъствали общински съветници и се иска промени в приложени №5а,за разходи, т.3 Общински съвет. Приложение №7, Придобиване на ДМА в ІV глава. Аз предполагам, че сте я гледали и сте стигнали до някакво споразумение и сте се разбрали. Така че да гласуваме.

В.Сяров – Председател на ОбС: Предложението идва от вносителя. Ние се бяхме събрали на една консултация, взехме решение. По така взетите решения да се направят промени по така предложения проекто-бюджет.Така, предложението идва и от вносителя и ще го гласуваме направо него.Прекратявам разискванията.... Ако някой има нещо да каже.

К.Стойчев: Господин Председател имам една забележка. Това е по точно по организацията на работата.По принцип когато стават такива консултации първо моля за малко по-дълъг срок за да могат да присъстват всички общински съветници. Възможно най-много разбира се някои ходят на работа просто срока беше малко къс за известяване.Друго. Когато приключат тези консултации редно е да има един протокол както се прави протокол.И в този протокол първо да бъде известена първа комисия икономическата комисия.Мисля, че така е редно. Няма проблеми да се постигнат някакви уговорки, само не знам защо, понеже аз не съм бил на това обсъждане. До колкото знам се обсъждаше някаква сума за Общински съвет. Сега тази сума е намалена на 10 000,00лв. Друга сума която се обсъждаше изцяло изчезва тука за два броя беседки с.Чукарово 10 000,00лв.Нали ставаше въпрос да отпадне само една?Сега виждам тука, че отпадат и двете.

В.Сяров – Председател на ОбС: Това го обсъдихме на срещата. Тя продължи около час, час и половина..

К.Стойчев: Става въпрос, че трябваше да направите един протокол и да го разпростаните веднага на общинските съветници да се запознаят, своевременно след тази среща.

В.Сяров – Председател на ОбС: Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

     На основание чл.52,ал.1 и чл.21,,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., ПМС №380 от 29.12.2015г. на МС за изпълнението на ЗДБРБ за 2016г. и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тополовград, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Тъй като първите три решения са гласувани преминаваме към гласуване на проекто решение №4 – Приемане на бюджета на Община Тополовград за 2016 год. с така направените предложения от вносителя. За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение №4 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 15“за”,

1”против” и 1“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №5 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №6 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №7 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №8 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №9 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №10 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №11 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №12 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №13 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №14 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №15 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №16 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №17 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №18 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №19 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №20 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №21 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №22 по т.1 от дневния ред.Започвам изчитане на имената. Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С оглед изчерпване на т.1 преминаваме към,

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Преди да вземете думата по т.2 искам да направя едно процедурно предложение тъй като това е допълнителна докладна и не е гледана на постоянните комисии.

   На основание чл.80, ал.4 Материали, които не са разгледани и обсъдени на заседание на комисиите на общинския съвет, се допускат и разглеждат на заседание на общинския съвет с отделно решение на съвета.

Това е с цел да не допуснем нарушение. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0„против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.Някои да има да добави нещо по т.2 има ли?Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на ЕС №2015BG16SP0001-008 от 21.01.2016год. за Проект „Възстановяване щетите от проливните дъждове, паднали на територията на гр.Тополовград в периода 31.01-01.02.2015год.”, сключен между Община Тополовград и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – ГД „Програмиране на регионалното развитие”, седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” №17-19, ЕИК по булстат 000970464, идентификационен номер по ДДС №BG000970464, предлагам Общинският съвет гр.Тополовград да вземе следните решения.

За протокола гласуването е поименно.Подлагам на гласуване проекто решение под №1 от ДЗ №2 от дневния ред.Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №2 от ДЗ №2 от дневния ред.Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение под №3 от ДЗ №2 от дневния ред.Започвам изчитане на имената.Обявявам резултата от гласуването.

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 17“за”,

0”против” и 0“въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

С това се изчерпва т.2 от дневния ред и преминаваме към,

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Десет минути почивка.

 

10 минути почивка.

 

В.Сяров – Председател на ОбС: Кворума е 17 общински съветника.Продължава заседанието на ОбС – Тополовград.На т.3 от дневния ред сме.Някой ако има да добави нещо.Кмете?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Какво да ви кажа. Аз мисля, че Закона изрично казва, че община с жители до 10 000 човека има право на двама заместник Кметове, а ние сме община над 10 000. Така, че мисля, че е редно да имаме двама заместник Кметове.Като единия знаете отговаря за транспорт, капиталови, а другия се занимава със счетоводство. Така, че оставам на вас вие да решите, да присъдите.Благодаря!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някой колеги от общинските съветници?Господин Парнаров.

Д.Парнаров: Господин Кмет, значи обща администрация давате 11 човека заедно вътре с директор дирекция. Нали така?

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Да.

Д.Парнаров: По мое мнение не е ли редно специализираната администрация да има директор дирекция, защото в обща администрация длъжностите на секретаря на общината и на директора долу горе се препокриват. Защото отдела ви става, специализирана администрация става с четири отдела. И е редно там да има, според мен разбира се, там да има директор дирекция защото да може да координира работата на самите отдели.Иначе обща администрация един отдел, „ГРАО”, „човешки ресурси”

Б.Божинов – Кмет на община Тополовград: Госпожа Димитрова би ви отговорила по-правилно.

Ант.Димитрова, Секретар Община Тополовград: Аз съм учудена, че г-н Парнаров го казва това, все пак имаше възможност да бъде секретар на община и на областна администрация и той знае много добре какви са дейностите и задълженията на един директор и на един секретар. Учудвам се, че точно той го казва и си мисля, че е натрупал малко опит в администрацията, но явно се бъркам. И другото което е,че Законът за администрацията г-н Парнаров дава правото на дирекцията която е над имам предвид община която е като нашата под 50 000 души, администрация до 11 души да се ръководи от директор на дирекция.Това е по преценка на работодателя.

Д.Парнаров: Факт неоспорим.

Ант.Димитрова, Секретар Община Тополовград: За какво да говорим повече.

Д.Парнаров: Аз да искам разрешение от вас да вземам думата ли?Относно моя опит вие сте последната която ще ми дава оценка.Казах по мое мнение.Наясно съм с функциите и на директора на дирекцията и на Закона за администрацията.Без да давате квалификации г-жо Димитрова.

В.Сяров – Председател на ОбС: Други желаещи? Г-н Минчев.

Пл.Минчев: Аз искам да взема думата и във връзка със структурата или по скоро правното основание и смисъла на законодателя който го е въвел в ЗМСМА. Ще си позволя само да ви изчета текста какво казва. Одобрява общата численост структура на общинска администрация в общината, района и кметство по предложение на Кмета на общината.Аз считам, че Кмета на общината съответно като работодател и като ръководещ администрацията има право и считам и законово задължение, в смисъл тълкуването на законодателя, че по негово предложение, да общинския съвет може да въвежда някакви промени, но в този случаи считам, че единствено правото което е и може би по законосъобразност, целесъобразност това е на Кмета на общината.Така, че законодателя много ясно и точно го е казал.Считам, че с тази докладна която се вкарва да се отмени това решение което го вземахме предния път ние избягваме една незаконосъобразност и нецелесъобразност в решението което се взема.Също искам да направя едно процедурно предложение макар, че съдържанието на докладната беше минало през постоянните комисии, но вече имаме нова докладна с нов изходящ, с нов входящ номер и за да бъдем правни прецизни и сдържани предлагам следното процедурно предложение:   На основание чл.80, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, предлагам решения по докладна записка под №3 от дневния ред да се вземат без да е разгледана докладната записка в постоянните комисии.

В.Сяров – Председател на ОбС: Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува с вдигане на ръка „за”. „Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването. Участвали в гласуването 17 общински съветника от които 17”за” , 0„против” и 0 „въздържал се”. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. Някой друг?

Д.Парнаров: Аз ако позволите още веднъж и с това ще приключа. Чудесно използва г-н Минчев целесъобразност и законосъобразност само, че предното решение на ОбС не е незаконосъобразно.Да, Кмета е този който предлага никой тука не коментира, че той няма право да предлага. Друг е въпроса дали общинския съвет ще утвърди или няма да утвърди.Така, че предното решение на ОбС не е незаконосъобразно.Защото ако беше незаконосъобразно до сега щеше да бъде обжалвано. Завърших.

Пл.Минчев: Имам право на реплика. Значи аз казах за да се избегне….. /шум в залата/

В.Сяров – Председател на ОбС:   Господин Иванов.

Кр.Иванов: Считам, че предложението което беше направено от колегите общински съветници от ГЕРБ е под влияние на някаква емоция, че ако оставим това тяхното предложение в този вид който го направихте ще попречи на управлението на кметството и по този начин спъваме и самия Кмет да си върши работата за който народа го е избрал с огромно мнозинство. За това призовавам колегите на ГЕРБ, също и моите колеги да не правим тази грашка и да гласуваме докладната в този вид.Мерси!

В.Сяров – Председател на ОбС: Някакви други мнения? Няма. Прекратявам разискванията и преминаваме в процедура на гласуване.

   На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Тополовград да вземе следните решения.

Подлагам на гласуване проекто решение №1 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 12“за”,

2 ”против” и 3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №2 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 12 “за”,

2 ”против” и 3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

Подлагам на гласуване проекто решение №3 от ДЗ №3 от дневния ред. Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува с вдигане на ръка „за”.”Против?” „Въздържал се?” Обявявам резултата от гласуването.

 

/Участвали в гласуването: 17 съветници, от които 12 “за”,

2 ”против” и 3 “въздържал се”/.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

 

В.Сяров – Председател на ОбС: С това се изчерпва ДЗ №3 с което се изчерпва и дневния ред. Обявявам заседанието на ОбС – Тополовград за закрито.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СЯРОВ

Председател на ОбС-Тополовград

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,                                                                              

Снел препис

Веселина Андонова,специалист ОбС

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

1181034
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
1909
2029
9666
1151158
49728
15437
1181034

Вашето IP: 95.87.154.11
Час: 2021-07-29 12:29:36

Времето в Тополовград

opak