За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Обявления

Големина на шрифта

Обявления мандат 2015 г. - 2019 г :

 

Обявление №49 от 18.04.2019 г., публикувано на 18.04.2019 г. - изтегли

Решение №45/11.03.2019 г. на Ямболски административен съд, публикувано на 03.04.2019 г. - изтегли

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА, публикувана на 26.03.2019 година - изтегли

Обявление №48 от 20.03.2019 г. - изтегли

Справка по чл 26, ал 5 от ЗНА, публикувана на 26.02.2019 година - изтегли

Обявление N 47 от 21.02.2019 г. - изтегли

 Проект на Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тополовград, приета с Решение №68/30.04.2008г. на ОбС-Тополовград, публикуван на 07.02.2019 г. - изтегли

Oбявление N 46 от 24.01.2019 г.-изтегли

Oбявление N 45 от 13.12.2018 г.-изтегли

Съобщение и Решение N 216/23.11.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:13.12.2018/ -изтегли

Oбявление N 44 от 23.11.2018 г.-изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувана:25.10.2018г./ -изтегли

Oбявление N 43 от 19.10.2018 г.-изтегли

Oбявление N 42 от 21.09.2018 г.-изтегли

Решение N 109/30.05.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:14.09.2018/    -изтегли

Oбявление N 41 от 23.08.2018 г.-изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:23.08.2018г./

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:26.07.2018г./

 

Oбявление N 40 от 23.07.2018 г.-изтегли

Oбявление N 39 от 22.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 38 от 04.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 37 от 23.05.2018 г.-изтегли

Oбявление N 36 от 20.04.2018 г.-изтегли

Обявление Проект :Изменение на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост нa Община Тополовград в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №233/30.06.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:12.04.2018г./

Oбявление N 35 от 23.03.2018 г.-изтегли

Oбявление N 34 от 22.02.2018 г.-изтегли

Проект на Програма за  опазване на околната среда на Община Тополовград 2016г.-2020г./публикувано:16.02.2018г./

изтегли:Обявление

изтегли: Програма

Oбявление N 33 от 23.01.2018 г. - изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА - изтегли

Обявление N 32 от 15.12.2017 г. - изтегли

Oбявление  N 31 от 06.12.2017 г.-  изтегли

Oбявление  N 30 от 22.11.2017 г. - изтегли

Обявление Проект: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРоБИ/, приета с Решение №120/30.10.2008г.последно изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г.на ОбС-Тополовград, /публикувано: 20.11.2017 г./

Обявление N 29 от 19.10.2017г.-изтегли

Обявление N 28 от 20.09.2017г.-изтегли

Обявление N 27 от 23.08.2017г.-изтегли

Обявление N 26 от 20.07.2017г.-изтегли

Обявление N 25 от 22.06.2017г.-изтегли

Обявление N 24 от 23.05.2017г.-изтегли

Обявление N 23 от 21.04.2017г.-изтегли

Обявление N 22 от 23.03.2017г.-изтегли

Обявление Проект:Отмяна на чл. 5, ал.1, т. 4 и § 8, ал. 3 и ал. 5 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение № 161/28.01.2009 г., с последно изменение с Решение № 207/3.01.2017 г/публикувано:13.03.2017г./

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  - изтегли

Обявление N 21 от 17.02.2017г. -изтегли

Обявление:Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тополовград за 2016 година/публикувано:09.02.2017г./

Обявление Проект: Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 от 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:08.02.2017г./
Обявление N 20 от 23.01.2017г.  -изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:12.01.2017г./-изтегли

Обявление N 19 от 15.12.2016г  -изтегли

Обявление N 18 от 17.11.2016г  -изтегли

Обявление N 17 от 21.10.2016 г -изтегли

Обявление N 16 от 04.10.2016 г -изтегли

Обявление N 15 от 14.09.2016 г -изтегли

Обявление N 14 от 22.08.2016 г. -изтегли

Обявление N 13 от 22.07.2016 г. -изтегли

Обявление N 12 от 24.06.2016 г. -изтегли

Обявление N 11 от 20.05.2016 г. -изтегли

Обявление N 10 от 19.04.2016 г. -изтегли

Обявление N 9   от 23.03.2016 г. -изтегли

Обявление N 8   от 18.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 7   от 03.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 6   от 21.01.2016 г. -изтегли

Обявление за Отчета за изпълнението на бюджета, по сметките на средствата от ЕС за 2015 г. на Община Тополовград - публикувано на 11,01,2016 г.

Обявление N 4 от 15.12.2015 г. - изтегли

Обявление N 3 от 04.12.2015 г. - изтегли

 

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТОПОЛОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Обявление N 2 от 20.11.2015 г. - изтегли

Обявление N 1 от 11.11.2015 г. - изтегли

 

 *********************************************************************************

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е №654 по точка 1 от дневния ред 13.10.2015 година -  изтегли

Обявление N 60 от 02.10.2015 г. - изтегли

Обявление N 59 от 25.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 58 от 15.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 57 от 20.08.2015 г. - изтегли

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград - публикувано на 05,08,2015 г.

Решение №79 на Административен съд - Ямбол

 

Обявление N 56 от 22.07.2015 г. - изтегли

Обявление N 55 от 23.06.2015 г. - изтегли

 

Обявление на проект: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

ОБЯВЛЕНИЕ

 

             На основание чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове ( ЗНА) Община Тополовград обявява, че предстои обсъждане в Общинският съвет на проект на изменение на   Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

 

Мотиви: предоквратяване на възможност за въвеждане на дискриминационни условия , които да стесняват кръга на потенциални наематели, арендатори или купувачи, Друг мотив това е задължението на Община Тополовград да гарантира ефективна, лоялна и свободна конкуренция и да се избегне възможността по сега действащата наредба да се нарушават основни принципи на свободната конкуренция

 

Приложение: Проект за решение- сканиран документ

 

Обявление N 54 от 20.05.2015 г.      - изтегли

Обявление N 53 от 21.04.2015 г.      - изтегли

 

Проект: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Тополовград.

 

Обявление N 52 от 16.03.2015 г.      - изтегли

Обявление N 51 от 19.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 50 от 05.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 49 от 27.01.2015 г.      - изтегли

Обявление N 48 от 21.01.2015 г.      - изтегли

 Проект: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тополовград

 

Обявление N 47 от 12.12.2014 г.             - изтегли

Обявление N 46 от 18.11.2014 г.             - изтегли

Обявление N 45 от 17.10.2014 г.             - изтегли

Обявление N 44 от 17.09.2014 г.             - изтегли

Обявление N 43 от 15.07.2014 г.             - изтегли

Обявление N 42 от 17.06.2014 г.             - изтегли

Обявление N 41 от 20.05.2014 г.             - изтегли

Обявление N 40 от 15.04.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 39 от 04.03.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 38 от 24.01.2014 г.             - изтегли

Обявление N 37 от 22.01.2014 г.             -изтегли

Обявление N 36 от 20.01.2014 г.             -изтегли

Обявление на ДЗ от 10.01.2014 г.           -изтегли

Обявление N 34 от 20.11.2013 г              -изтегли

Обявление N 33 от 22.10.2013 г              -изтегли

Обявление N 32 от 22.10.2013 г.             -изтегли

Обявление N 28 от 04.09.2013 г.            - изтегли

Обявление №27 от 27.08.2013 г.             -изтегли

Обявление №26 от 10.07.2013 г.             -изтегли

Обявление №24 от 22.05.2013 г.            - изтегли

Обявление №23 от 18.04.2013 г.            - изтегли

Обявление №21 от 18.02.2013 г.            - изтегли

Обявление №20 от 21.01.2013 г.           - изтегли

Протест до Административен съд град Ямбол от Районен прокурор от Районна прокуратура гр. Тополовград - изтегли

Обявление №19 от 11.12.2012 г.           - изтегли

Обявление №18 от 22.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №16 от 16.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №15 от 15.10.2012 г.           -  изтегли

Обявление №14 от 13.09.2012 г.           -  изтегли

Обявление №13 от 26.07.2012 г.           -  изтегли

Обявление № 12/02.07.2012 г.              -  изтегли

Обявление на ДЗ 19.06.2012 г.              -  изтегли

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Времето в Тополовград

Тополовград в google maps

Посетители

690424
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
208
384
1266
685877
8676
19068
690424

Вашето IP: 188.138.102.220
Час: 2019-04-24 16:47:27

opak