За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Обявления

Големина на шрифта

Обявления мандат 2019 г. - 2023 г :

 

 


СЪОБЩЕНИЕ
(публикувано на 23.03.2020г.)
                                                                  

Уважаеми жители на Община Тополовград,

Поради обявеното извънредно положение на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че през месец март, Общински съвет Тополовград няма да заседава с оглед спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19 .Следваща сесия на ОбС Тополовград ще бъде свикана след като се прецени обстановката и спешността на решенията, които трябва да се вземат.

          Най-важно е здравето. Нека запазим нашето здраве и това на близките около нас. Да бъдем съпричастни и самодисциплинирани!

 

 

Силвия Георгиева  

Председател Общински съвет Тополовград

 


 

 

Съобщение от 09.03.2020г.:Призовка на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.132/04.03.2020г. във връзка с Определение 98/27.02.2020г. на Административен съд-Ямбол по насрочване на административно дело 61/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол,относно Протест от Христо Джонджоров-прокурор при Районна прокуратура гр.Ямбол против т.10,съгласно Приложение 17 от Решение 31/31.01.2020г. по т.3 от Протокол 7 от заседание ,проведено на 31.01.2020 г. , Общинска съвет-Тополовград.

Призовка -изтегли

Протест   -изтегли-стр.1

                               -стр.2

Жалба-изтегли-стр.1

                         -стр.2

                         -стр.3

                         -стр.4

 Определение -изтегли-стр.1

                                       -стр.2

                                       -стр.3

 


 

Съобщение от 09.03.2020г.:Призовка на Административен съд-гр.Ямбол с наш вх.131/04.03.2020г. във връзка с Определение 94/25.02.2020г. на Административен съд-Ямбол по насрочване на административно дело 63/2020г. по описа на Административен съд-Ямбол,относно Жалба от Божин Петров Божинов-Кмет на Община Тополовград против Решение 31 по т.3 от дневния ред от 31.01.2020г. в частта му-точка 10/съгласно приложение 17/и точка 17/ на Общинска съвет-Тополовград

 

Призовка       -изтегли

Определение -изтегли-стр.1

                                      -стр.2

Жалба-изтегли-стр.1

                         -стр.2

                         -стр.3

                         -стр.4


 

Обявление №9 от 04.03.2020г.във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г.(публикувано на 04.03.2020г.)-изтегли

Обявление 8 от 20.02.2020 г.-изтегли

 


 

Съобщение от 20.02.2020г.:Общински съвет-Тополовград обявява вляло в сила съдебно решение № 26/12.02.2020г.,по Административно дело 442/2019г. по описа на Административен съд-гр.Ямбол

Решение-изтегли-стр.1

                             -стр.2

                             -стр.3

                             -стр.4

                             -стр.5

Съобщение-изтегли

 


 

Съобщение от 19.02.2020г.:ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева-Зам.Адм.ръководител-Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол с изх.№ 7/2020 от 07.02.2020г.,против разпоредбата на чл.11,ал.1,чл.41,ал.8 и ал.9 и чл.52,ал.1,т.4 от Наредба за определяне на размера наместните данъци на територията на община Тополовград

Протест-изтегли-стр.1

                            -стр.2

                            -стр.3

                            -стр.4

Разпореждане-изтегли-стр.1

                                      -стр.2

                                      -стр.3

Призовка-изтегли

 


 

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА (публикувана на 17.02.2020г.) по Докладна записка с вх.№58 от 14.01.2020г. от Митко Лазаров Батчев – Председател на КПОДОбСТНКВОА относно: Приемане на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-изтегли

Обявление 7 от 03.02.2020 г.във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за  Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г. -изтегли

Обявление:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация(публикувано на 29.01.2020г.)-изтегли

Проект на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023г.-изтегли

Справка по чл.26,ал.5 от ЗНА(публикувана на 29.01.2020г.)-изтегли

 

 Обявление 6 от 24.01.2020 г.-изтегли

 


 

 Публикувано на 20.01.2020г.

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ГР.ТОПОЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. НА 05.02.2020 Г. (СРЯДА) ОТ 11:00 ЧАСА

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ТОПОЛОВГРАД

6560 гр.Тополовград, пл.”Освобождение” № 1

Председател ОбС-Тополовград – тел.: 0470/53096

Деловодство:тел.0470/53296

e-mail:obs_topolovgrad@abv.bg

 

П О К А Н А

 

» Изслушването на допуснатия кандидат за съдебен заседател за Районен Съд-Тополовград Елена .........Димова да се проведе на 05.02.2020г. от 11.00 часа в залата на ОбС-Тополовград,находяща се на 3-ти етаж в сградата  на община Тополовград.

» Не по-късно от 3/три/работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел,определени за извършване на общественополезна дейност,могат да представят на общинския съвет становища за кандидата,включващи и въпроси,които да му бъдат поствени.Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

» На публичното изслушване ще се води подробен протокол,в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения,и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

» Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД-ТОПОЛОВГРАД,МАНДАТ 2019-2023 година:

1.Елена..................Димова-документи:-изтегли

                                                                 -изтегли

                                                                 -изтегли

 


 

Обявление 5 от 17.01.2020 г.-изтегли

Обявление:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация(публикувано на 15 януари 2020г.)-изтегли

Проект на Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2019-2023г.-изтегли

 


 

Съобщение от 27.12.2019г.:ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева-Зам.Адм.ръководител-Зам.Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол с изх.1792/2019г. от 10.12.2019г.,против разпоредбите на чл.58,ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне на размера наместните данъци на територията на община Тополовград,приета с Решение 40/2802.2008г. на Общински съвет-Тополовград

Протест-изтегли - стр.1

                              -стр.2

Определение-изтегли-стр.1

                                     -стр.2

                                     -стр.3

Призовка-изтегли

 


 

Обявление 4 от 26.12.2019 г.- изтегли

Обявление №3 от 23.12.2019 г. -изтегли

Обявление №2 от 13.12.2019 г. -изтегли

Обявление №1 от 27.11.2019 г. -изтегли

 

Обявления мандат 2015 г. - 2019 г :

Обявление във връзка с влязло в сила Определение №487/12.09.2019 г. о административно дело №240/2019 г. о описа на Административен съд - Ямбол

обявление

придружително писмо

Обявление №59 - изтегли

Обявление №58 във връзка с удължаване на срока относно открита процедура за избор за съдебни заседатели за  Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г. - изтегли

Обявление №57 от 17.09.2019 г. - изтегли

Обявление №56 от 26.08.2019 г. - изтегли

Обявление №55 във връзка с удължаване на срока за избор на съдебни заседатели - изтегли

Обявление №54 от 26.07.2019 г. - изтегли

Обявление №53 от 25.07.2019 г. - изтегли

 

Влязло в сила определение №361/18.06.2019 г. по Административно дело №176/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Ямбол - изтегли

Протокол от 13.06.2019 г. на Ямболски Административен съд: Прекратява производството по Административно дело №163/2019 г. 

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

 

Определение №361/18.06.2019 г. на Административен съд - гр. Ямбол: Прекратява производството по Административно дело №176/2019 г.

определение - изтегли

съобщение - изтегли

Обявление №52 от 25.06.2019 г. - изтегли

ПРОТЕСТ от Димитринка Тодорова Георгиева, ПРОТИВ: Разпоредбите на чл.24, ал.2, чл.37, ал.4, чл.45, ал.47, ал.6 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тополовград

протест - изтегли

призовка - изтегли

 

Оспорване на Решение №533 от 27.05.2019 г. от Областен Управител на област Хасково

стр. 1

стр. 2

стр. 3

 Протокол на Ямболски административен съд, относно прекратяване производството по Административно дело №163/2019 г. - изтегли

               

   О Б Я В Л Е Н И Е

       С решение №542 по т.2 от дн.ред, по протокол №51 от 10.06.2019г. , на Общински съвет-Тополовград , е открита процедура за избор за съдебни заседатели за Районен Съд-Тополовград, мандат 2019г.-2023г., и за Окръжен Съд-Ямбол, мандат 2020г.-2024г.

 

       Във връзка с откритата процедура, кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 12.08.2019г./включително/, в деловодството на Общински съвет-Тополовград/етаж III, стая 37/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

       Заявления по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата на Община Тополовград-официален сайт, раздел-Общински съвет.

 

Адв.ПЛАМЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – зам.председател,

 

изпълняващ функциите и правомощията на Председател на ОбС-Тополовград

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 


Решение №125/05.06.2019 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбите на чл.25, ал.1, чл.26, ал.2, и чл.35, ал.2, т.1 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Тополовград, приета с решение  №86 от проведеното на 27.04.2012 г. заседание на ОбС - Тополовград

решение стр.1

решение стр.2

решение стр.3

решение стр.4

решение стр.5

решение стр.6          съобщение стр.1; съобщение стр.2

Решение №123/31.05.2019 г. на Ямболски административен съд, с което отменя разпоредбите на чл.22, ал.2, чл.34, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.35, ал.3, т.1 и чл.39, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Тополовград, приета с Решение №86 от проведено на 27.04.2012 г. заседание на ОбС-Тополовград

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

страница 5

страница 6

Обявление №50 от 06.06.2019 г. - изтегли

Протест от Димитринка Георгиева-зам.адм.ръководител, зам.Окръжен прокурор при  Окръжна прокуратура-Ямбол за отмяна на разпоредбата на чл.45 и чл.63-чл.65 от Наредбата за управление на отпадъците на територията  на община Тополовград - изтегли

Жалба от „РЕЙСЪР АУТО“ ООД гр.София за отмяна на разпоредбата на   чл.45 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община   Тополовград - изтегли

Обявление №49 от 18.04.2019 г., публикувано на 18.04.2019 г. - изтегли

Решение №45/11.03.2019 г. на Ямболски административен съд, публикувано на 03.04.2019 г. - изтегли

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА, публикувана на 26.03.2019 година - изтегли

Обявление №48 от 20.03.2019 г. - изтегли

Справка по чл 26, ал 5 от ЗНА, публикувана на 26.02.2019 година - изтегли

Обявление N 47 от 21.02.2019 г. - изтегли

 Проект на Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тополовград, приета с Решение №68/30.04.2008г. на ОбС-Тополовград, публикуван на 07.02.2019 г. - изтегли

Oбявление N 46 от 24.01.2019 г.-изтегли

Oбявление N 45 от 13.12.2018 г.-изтегли

Съобщение и Решение N 216/23.11.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:13.12.2018/ -изтегли

Oбявление N 44 от 23.11.2018 г.-изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА/публикувана:25.10.2018г./ -изтегли

Oбявление N 43 от 19.10.2018 г.-изтегли

Oбявление N 42 от 21.09.2018 г.-изтегли

Решение N 109/30.05.2018г. на Ямболски административен съд/публикувано:14.09.2018/    -изтегли

Oбявление N 41 от 23.08.2018 г.-изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:23.08.2018г./

Обявление Проект:Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение №161/28.01.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:26.07.2018г./

 

Oбявление N 40 от 23.07.2018 г.-изтегли

Oбявление N 39 от 22.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 38 от 04.06.2018 г.-изтегли

Oбявление N 37 от 23.05.2018 г.-изтегли

Oбявление N 36 от 20.04.2018 г.-изтегли

Обявление Проект :Изменение на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост нa Община Тополовград в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №233/30.06.2009г. на ОбС-Тополовград./публикувано:12.04.2018г./

Oбявление N 35 от 23.03.2018 г.-изтегли

Oбявление N 34 от 22.02.2018 г.-изтегли

Проект на Програма за  опазване на околната среда на Община Тополовград 2016г.-2020г./публикувано:16.02.2018г./

изтегли:Обявление

изтегли: Програма

Oбявление N 33 от 23.01.2018 г. - изтегли

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА - изтегли

Обявление N 32 от 15.12.2017 г. - изтегли

Oбявление  N 31 от 06.12.2017 г.-  изтегли

Oбявление  N 30 от 22.11.2017 г. - изтегли

Обявление Проект: Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРоБИ/, приета с Решение №120/30.10.2008г.последно изменена и допълнена с Решение №224/27.02.2017г.на ОбС-Тополовград, /публикувано: 20.11.2017 г./

Обявление N 29 от 19.10.2017г.-изтегли

Обявление N 28 от 20.09.2017г.-изтегли

Обявление N 27 от 23.08.2017г.-изтегли

Обявление N 26 от 20.07.2017г.-изтегли

Обявление N 25 от 22.06.2017г.-изтегли

Обявление N 24 от 23.05.2017г.-изтегли

Обявление N 23 от 21.04.2017г.-изтегли

Обявление N 22 от 23.03.2017г.-изтегли

Обявление Проект:Отмяна на чл. 5, ал.1, т. 4 и § 8, ал. 3 и ал. 5 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград, приета с Решение № 161/28.01.2009 г., с последно изменение с Решение № 207/3.01.2017 г/публикувано:13.03.2017г./

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА  - изтегли

Обявление N 21 от 17.02.2017г. -изтегли

Обявление:Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Тополовград за 2016 година/публикувано:09.02.2017г./

Обявление Проект: Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 от 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:08.02.2017г./
Обявление N 20 от 23.01.2017г.  -изтегли

Обявление Проект:Изменение и допълнение на НРПУРОбИ, приета с Решение №120 30.10.2008 година на ОбС-Тополовград/публикувано:12.01.2017г./-изтегли

Обявление N 19 от 15.12.2016г  -изтегли

Обявление N 18 от 17.11.2016г  -изтегли

Обявление N 17 от 21.10.2016 г -изтегли

Обявление N 16 от 04.10.2016 г -изтегли

Обявление N 15 от 14.09.2016 г -изтегли

Обявление N 14 от 22.08.2016 г. -изтегли

Обявление N 13 от 22.07.2016 г. -изтегли

Обявление N 12 от 24.06.2016 г. -изтегли

Обявление N 11 от 20.05.2016 г. -изтегли

Обявление N 10 от 19.04.2016 г. -изтегли

Обявление N 9   от 23.03.2016 г. -изтегли

Обявление N 8   от 18.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 7   от 03.02.2016 г. -изтегли

Обявление N 6   от 21.01.2016 г. -изтегли

Обявление за Отчета за изпълнението на бюджета, по сметките на средствата от ЕС за 2015 г. на Община Тополовград - публикувано на 11,01,2016 г.

Обявление N 4 от 15.12.2015 г. - изтегли

Обявление N 3 от 04.12.2015 г. - изтегли

 

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТОПОЛОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Обявление N 2 от 20.11.2015 г. - изтегли

Обявление N 1 от 11.11.2015 г. - изтегли

 

 *********************************************************************************

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е №654 по точка 1 от дневния ред 13.10.2015 година -  изтегли

Обявление N 60 от 02.10.2015 г. - изтегли

Обявление N 59 от 25.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 58 от 15.09.2015 г. - изтегли

Обявление N 57 от 20.08.2015 г. - изтегли

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград - публикувано на 05,08,2015 г.

Решение №79 на Административен съд - Ямбол

 

Обявление N 56 от 22.07.2015 г. - изтегли

Обявление N 55 от 23.06.2015 г. - изтегли

 

Обявление на проект: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

ОБЯВЛЕНИЕ

 

             На основание чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове ( ЗНА) Община Тополовград обявява, че предстои обсъждане в Общинският съвет на проект на изменение на   Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ( НРПУРОбИ) на Общински съвет-гр. Тополовград

 

Мотиви: предоквратяване на възможност за въвеждане на дискриминационни условия , които да стесняват кръга на потенциални наематели, арендатори или купувачи, Друг мотив това е задължението на Община Тополовград да гарантира ефективна, лоялна и свободна конкуренция и да се избегне възможността по сега действащата наредба да се нарушават основни принципи на свободната конкуренция

 

Приложение: Проект за решение- сканиран документ

 

Обявление N 54 от 20.05.2015 г.      - изтегли

Обявление N 53 от 21.04.2015 г.      - изтегли

 

Проект: Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Тополовград.

 

Обявление N 52 от 16.03.2015 г.      - изтегли

Обявление N 51 от 19.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 50 от 05.02.2015 г.      - изтегли

Обявление N 49 от 27.01.2015 г.      - изтегли

Обявление N 48 от 21.01.2015 г.      - изтегли

 Проект: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тополовград

Проект: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тополовград

 

Обявление N 47 от 12.12.2014 г.             - изтегли

Обявление N 46 от 18.11.2014 г.             - изтегли

Обявление N 45 от 17.10.2014 г.             - изтегли

Обявление N 44 от 17.09.2014 г.             - изтегли

Обявление N 43 от 15.07.2014 г.             - изтегли

Обявление N 42 от 17.06.2014 г.             - изтегли

Обявление N 41 от 20.05.2014 г.             - изтегли

Обявление N 40 от 15.04.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 39 от 04.03.2014 г.             -изтегли 

Обявление N 38 от 24.01.2014 г.             - изтегли

Обявление N 37 от 22.01.2014 г.             -изтегли

Обявление N 36 от 20.01.2014 г.             -изтегли

Обявление на ДЗ от 10.01.2014 г.           -изтегли

Обявление N 34 от 20.11.2013 г              -изтегли

Обявление N 33 от 22.10.2013 г              -изтегли

Обявление N 32 от 22.10.2013 г.             -изтегли

Обявление N 28 от 04.09.2013 г.            - изтегли

Обявление №27 от 27.08.2013 г.             -изтегли

Обявление №26 от 10.07.2013 г.             -изтегли

Обявление №24 от 22.05.2013 г.            - изтегли

Обявление №23 от 18.04.2013 г.            - изтегли

Обявление №21 от 18.02.2013 г.            - изтегли

Обявление №20 от 21.01.2013 г.           - изтегли

Протест до Административен съд град Ямбол от Районен прокурор от Районна прокуратура гр. Тополовград - изтегли

Обявление №19 от 11.12.2012 г.           - изтегли

Обявление №18 от 22.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №16 от 16.11.2012 г.           -  изтегли

Обявление №15 от 15.10.2012 г.           -  изтегли

Обявление №14 от 13.09.2012 г.           -  изтегли

Обявление №13 от 26.07.2012 г.           -  изтегли

Обявление № 12/02.07.2012 г.              -  изтегли

Обявление на ДЗ 19.06.2012 г.              -  изтегли

 

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Посетители

849596
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
867
407
1815
845355
18197
17021
849596

Вашето IP: 207.46.13.160
Час: 2020-03-31 18:51:51

Времето в Тополовград

opak