Търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил: самосвал- кран, марка”ДАФ ФА”, модел”45.150”

Публикувана на Петък, 27 Юли 2018 08:10
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 146
Големина на шрифта

О Б Л А С Т   Х А С К О В О

О Б Щ И Н А  Т О П О Л О В Г Р А Д

 

На основание Заповед № 380/ 19.07.2018 г. на Кмета на Община Тополовград

 

О Б Я В Я В А

 

        Търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил: самосвал- кран, марка”ДАФ ФА”, модел”45.150”с Рег.№ Х 21 97 ВТ, рама №ХLRAE10CNOL042070,

2 + 1 местен,мощност: 107 kW,обем: 5900 куб.см, гориво: дизел, с начална тръжна цена 3500.00 лв. без ДДС, 4200.00 лв.с ДДС.

        Търгът ще се проведе на 24.08.2018 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет – гр.Тополовград

      При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.09.2018 г.,      

от 14.00 часа в залата на Общински съвет – Тополовград.

         Депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена с ДДС (420 лв.) се внася в касата на Об.А Тополовград, гр.Тополовград , пл.”Освобождение” № 1.

        Тръжна документация се получава от стая №1 на Об.А - Център за информация и услуги,гише № 1,срещу документ за платени 40.00 лв.без ДДС, 48.00 лв.с ДДС в касата на общината.

      Документи за участие в търга ще се приемат в Центъра за информация и услуги, гише “Деловодство”до 16.00 ч. на 23.08.2018 г.,съответно до 16.00 часа на 11.09.2018 г.

         Оглед на МПС (в открит гараж в базата на ф.”ГАРАНТ ДС” ООД гр.Тополовград – бивше СМК Тополовград) - всеки работен ден предхождащ обявените дати за провеждане на търговете.

         За информация : сл.тел. 0470 / 5 23 90; GSM:0886 422406 , стая № 24 в сградата на Об.А – Тополовград.