За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Тополовград 2016-2020г.

Големина на шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Тополовград 2016-2020г.

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния Кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Тополовград 2016-2020г., на интернет страницата на Община Тополовград, да направят предложения и да изразят становища по проекта, писмено подадени в деловодството на общинска администрация-гр.Тополовград, пл.”Освобождение” №1, Център за информация и услуги за граждани.

 

Мотиви:

I.Причини, налагащи приемане на Програмата

Настоящият документ представлява проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Тополовград  2016-2020г.Разработен е в изпълнение разпоредбите на чл.52 от Закона за управление на отпадъците и в съответствие с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № АД-221/31.03.2015г. на МОСВ.

Приемането на тази програма има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

Анализът на съществуващото състояние и идентифицирането на проблемите, са база за определяне целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие.

 

II.Цели, които се поставят:

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и въведената йерархия за управлението им, Програмата за управление на отпадъците на територията на община Тополовград 2016-2020г. определя рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на НПУО 2014-2020:

Стратегическа цел 1:Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Стратегическа цел 2:Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

Стратегическа цел 4:Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

 

III.Очаквани резултати:

Постигане целите и изискванията на Националната програма за управление на отпадъците 2014-2020г.

IV.Финансови и друг средства, необходими за прилагане на новата уредба:

Финансирането на програмата ще се осъществява от :

  • общински бюджет
  • държавен,
  • международни програми

 

V.Анализ на съответствие с правото на ЕС

Тенденцията в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местно самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие.Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Доколкото настоящият проект има за предмет приемането на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местно самоуправление”.

Проектът е съобразен с чл.3, т.1 и във връзка с т.2 и чл.4 от Европейската харта за местно самоуправление и Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020г.”Благоденствие в рамките на нашата планета.”

 

Приложение:Програма за управление на отпадъците на територията на община Тополовград 2016-2020г./изтегли/

 

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Времето в Тополовград

Тополовград в google maps

Посетители

661123
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
29
528
1305
657090
5927
12559
661123

Вашето IP: 157.55.39.186
Час: 2019-02-22 05:34:31

opak