Процедура чрез договаряне за продажба на действително добити и налични на временен склад количества дървесина

Публикувана на Петък, 28 Септември 2018 16:21
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 434
Големина на шрифта

Документация          

Покана

Заявление за участие

Административни сведения за участника – Образец №1

Декларации по образец

      Ценова оферта – Образец №2

Проект на договор за покупко-продажба на добита дървесина

на временен склад

Утврърден график-стр.1

                                 стр.2

          Протокол от работата на комисията-стр.1

                                                                        -стр.2

           Заповед спечелил-изтегли

 

  На основание чл.24,ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,Община Тополовград прекратява процедура - договаряне за продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии – общинска собственост на територията на Община Тополовград,поради отказ на спечелилия кандидат да сключи договор.