За Общината
Общинска администрация
Общински съвет
Център за услуги и информация
Обяви, търгове, концесии, конкурси
Общинска избирателна комисия
Проекти
Връзки
Профил на купувача
Профил на купувача до 30.09.2014
Избори
Регистри

banner-imperial

anticor

logo

„Демонстрационен проект за предотвратяване образуването на битови отпадъци в община Тополовград“

Община Тополовград обявява конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел, „Проекти, програми и устройство на територията” в Общинска Администрация гр. Тополовград.

Големина на шрифта

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общинска Администрация

Тополовград

 

О Б Я В А

 

Община Тополовград обявява конкурс за заемане на длъжността

 

Началник на отдел, „Проекти, програми и устройство на територията” в Общинска Администрация гр. Тополовград.

 

  1. 1.Минимални изисквания за длъжността, предвидени в нормативни актове:

-       степен на образование: висше бакалавър;

-       професионална област: икономика, управление на проекти, регионално развитие.

-          професионален опит: 4 години

-          ранг: ІІІ младши

-          правоотношение: служебно

Като предимство се счита:

Писмено и говоримо владеене на чужд език, с предимство – английски.

Опит в областта на разработването и реализирането на проекти, програми, бизнес планове.

Компютърни умения, работа с Word, Exel.

  1. 2.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: организира, координира, разпределя и контролира изпълнението на цялостната работа на Отдел „Проекти, програми и устройство на територията”, анализира и систематизира информация във връзка с разработването на проекти и програми за участие на общината в процесите на евроинтеграция, организира провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, координира взаимодействието на общината с институции и нестопански организации по отношение разработването и реализирането на партньорски проекти, организира и контролира цялостната дейност на отдела във връзка с устройството на територията /градоустройство, архитектура, кадастър и регулация, техническа инфраструктура/ и др.
  2. 3.Минимален размер на основната заплата – 420 лв. (основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
    1. 4.Начин на провеждане на конкурса:

4.1.   Защита на концепция за стратегическо управление с тема на разработката:

„Механизми за устойчиво, икономическо и териториално развитие на Община Тополовград”

4.2.   Интервю

  1. 5.Необходими документи за кандидатстване:

5.1.   Писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

 

5.2.   Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3.   Декларация от лицето, че не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, че не е е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация, че не е народен представител, не е съветник в общинския съвет – само за съответната общинска администрация, не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия, не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

5.4.   Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.5.   Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.6.   Автобиография;

5.7.   Свидетелство за съдимост;

5.8.   Концепция за стратегическо управление с тема на разработката „Механизми за устойчиво, икономическо и териториално развитие на Община Тополовград”.

Концепцията съдържа:       

      ● Анализ и оценка на икономическото и териториално развитие на Община Тополовград.

  • ● Тенденции и възможности за развитието на общината.

            ● Определяне на целите, приоритетните области и очакваните резултати в икономическото и териториално развитие на Община Тополовград.

      ● Мерки за реализирането на инвестиции..

      SWOT анализ.

Концепцията да бъда разработена в обем до 10 страници.

При подаване на документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Началник на отдел „Проекти, програми и устройство на територията”, на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика.

  1. 6.Срок и място на подаване на документите от кандидатите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса за заемане на длъжността Началник на отдел „Проекти, програми и устройство на територията” се подават от кандидатите в два отделни плика, окомплектовани по следния начин:

  1. 1.В плик 1 (запечатан) се представят всички документи, описани в т. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6 и 5.7.

            Плика съдържа надписите: Документи за „Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Проекти, програми и устройство на територията”, трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и e-mail (ако има такъв).

 

  1. 2.В плик 2 (запечатан) се представя концепция за стратегическо управление с тема на разработката „Механизми за устойчиво, икономическо и териториално развитие на Община Тополовград”, разработена в обем до 10 страници.

                 Плика съдържа надписите: Писмена разработка, трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и e-mail (ако има такъв).

                 Срок за подаване на документите: 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.

                 Място на подаване на документите:

                 Документите се подават всеки работен ден до 16.05.2016 год. вкл., от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа в Информационния център, който се намира в сградата на Общинска Администрация: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 1.

                 Документите се подават лично от кандидатите или чрез пълномощник, като се представя изрично, нотариално заверено пълномощно, в два отделно запечатани плика по начин, описан по горе, а служителят от Общинска Администрация, приел документите ги регистрира и издава входящ номер, дата, час на постъпване.

                 Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в настоящата заповед, не се регистрират.

                 За справки и допълнителна информация: тел. 0470/ 5- 29-09, г-жа Р. Дешлиева – Директор на Дирекция „УЧРАО”.

Събития

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Посетители

1093037
Днес
Вчера
Тази седмица
Последна седмица
Този месец
Последен месец
Всичко
300
761
4714
1071765
25081
40320
1093037

Вашето IP: 3.230.173.249
Час: 2021-04-17 16:51:53

Времето в Тополовград

opak