Програми,Стратегии, Правилници

Публикувана на Сряда, 15 Януари 2020 13:47
Написана от общ.Тополовград
Посещения: 238
Големина на шрифта

 

ПРОГРАМИ

 

 

 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тополовград 2020-2030г(публикувана на 20.03.2020г.).-изтегли

Отчет –2019г. за  изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тополовград -изтегли

План за действие за общински концесии в Община Тополовград за 2020г.- изтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 година (Приета с Решение №30 по т.2 от дневния ред/31.01.2020г.) -изтегли

Годишен отчет –2019г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ -изтегли

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Тополовград за периода 2019-2022г.(публикувано:20.01.2020г.)-изтегли

Отчет –2018г. за  изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тополовград - изтегли

Годишен отчет –2018г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност - изтегли

Общинска програма за енергийна ефективност на община Тополовград за периода 2018-2021 г. - изтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 година - изтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 година - изтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017година - изтегли

Програма за развитие на читалищната дейност в община Тополовград за 2017 година - изтегли

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Тополовград за периода 2017-2020 година -изтегли

Програма за развитие на туризма в община Тополовград 2015-2020 година - изтегли

Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Тополовград за периода 2013-2016 година - изтегли

Програма за управление на Община Тополовград за мандат 2011-2015 година - изтегли

Годишна програма за развитие на читалищната дейност - 2015 г.- изтегли

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. -изтегли

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013-2020 г. на Община Тополовград - изтегли

Програма за опазване на околната среда 2014-2020 г. - изтегли

Общинска програма за закрила на детето - 2014 г. - изтегли

Програма за развитие на туризма в Община Тополовград за периода 2009 - 2013 г. -  изтегли

Програма за управление на общинската собственост - 2016 г. -  изтегли

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета -  изтегли

 

 

 

 СТРАТЕГИИ

 

Стратегия за управление на общинската собственост 2019-2023г.(Приета с  Решение № 30 по Протокол № 7 от 31.01.2020г. на ОбС-Тополовград.)-изтегли

Стратегия за управление на общинската собственост 2015-2019г.- изтегли

Общинска стратегия за детето 2015-2018 г. - изтегли

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тополовград 2016-2020г.- изтегли

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) - изтегли

Стратегия за привличане на инвестиции в Община Тополовград 2014-2020 г. - изтегли

 

ПРАВИЛНИЦИ

 

Правилник за дейността на Общински съвет-Тополовград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 година.(публикувано на 09.03.2020г.)  -изтегли

Правилник за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Тополовград"  -  изтегли

Правилник за дейността и организацията на консултативен съвет по туризъм          -  изтегли

 

НАРЕДБИ

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тополовград, актуализрана с решение №77/30.04.2020г. на ОбС-Тополовград. (публикувана на 12.05.2020 г.)- изтегли