Начало

Продължава изпълнението по Проект „Патронажна грижа в община Топоовград“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по процедура BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Категория: Новини
Публикувана на Вторник, 10 Ноември 2020 10:34
Написана от Община Тополовград
Посещения: 48
Големина на шрифта

logo.EU-OPHRD                                                                                 logo.OPHRD

          МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


 

 

Продължава изпълнението по Проект „Патронажна грижа в община Топоовград“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по процедура BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

 

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора над 65 год, за ползване на почасови мобилни интегрирани услуги, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID-19 и осигуряване на достъп до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Целевата група е следната:

 

-        възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-        хора с увреждания и техните семейства;

-   хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID;

 

Патронажната грижа включва следните услуги:

 

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

- заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

 

 

            При необходимост кандидат-потребителите може да заявят желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, до приключване на проектните дейности – м. декември 2020 г., на телефон: 0886422402 – Милена Якъпова.

 

                              

 

 

       


 

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-

2020, приоритетна ос 2"Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

Договор BG05M9OP001-2.101-0001-С01"Патронажна грижа в община Тополовград"

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд