Начало

Обява за прием на потребители на социални услуги

Категория: Новини
Публикувана на Сряда, 15 Май 2019 11:15
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 82
Големина на шрифта

 

logo.EU-OPHRD                                                           logo.OPHRD

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, във връзка с разписани дейности по Проект BG05M9OP001-2.040-0008 „Патронажна грижа в община Тополовград“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

О Б Я В Я В А

Процедура за подбор на потребители от община Тополовград за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, попадащи в следните групи:

 1. 1.Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Тополовград;
 2. 2.Хора с увреждания и техните семейства, в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Тополовград.

Патронажната грижа ще включва комплекс от услуги, като:

- помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.;

- медицински услуги, недублиращи тези, които се предоставят от НЗОК – мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху прием на лекарства и др.;

- психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот.

            Документи от кандидат-потребителите ще се приемат в периода от 20.05.2019 г. до приключване на проектните дейности – м. юни 2020 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, в сграда на Общинска Администрация гр. Тополовград, намираща се на пл. „Освобождение” № 3, ет. 2.

Документи за кандидатстване за потребители на услугите:

 1. 1.Заявление за ползване на услугата – по образец;
 2. 2.Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 3. 3.Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  1. 4.Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  2. 5.Медицински протокол на ЛКК (копие);
  3. 6.Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  4. 7.Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  5. 8.Други документи

 

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Общинска Администрация гр. Тополовград, намираща се на пл. „Освобождение” № 3, ет. 2.  или да бъдат свалени от тук (Интернет - страницата на Общината: www.topolovgrad.net)  

            Всички кандидат-потребители ще бъдат информирани в писмен вид за резултатите от подбора на потребителите

            За контакти: Радостина Дешлиева - тел: 0885/305 235