Начало

ОБЯВЛЕНИЕ

Категория: Новини
Публикувана на Понеделник, 12 Юни 2017 18:09
Написана от общ. Тополовград
Посещения: 521
Големина на шрифта

 evropejski fond-logo  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАrazvitie chov resursi-logo


ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Топ Тон” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Васил Левски” №2, ЕИК200096390,в качеството си на изпълнител на Дейност „Идентифициране на конкретните представители на целевите групи“според ППУТ-20 от 29.05.2017 между „Топ Тон” ЕООД и Община Тополовград във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 “Активно включване”,със сключен договор BG05M9OP001-2.005-0021-С01 между Община Тополовград и Министерството на труда и социалната политика,

Обявява, че ще проведе анкетно проучване за подбор на потребители за ползване на услугите на „Център за активно включване в община Тополовград”.

Допустими целеви групи потребители по проекта:

        икономически неактивни лица;

        хора с увреждания и техните семейства;

        семейства с деца с увреждания до 90 %, и деца и възрастни в риск.

 Видове интегрирани услуги, получавани от потребителите:

1.Персонален помощник.

2.Здравни/медицински услуги.

3.Услуги за психологическа подкрепа.

Анализът на информацията от анкетните карти ще послужи за определяне на конкретните потребители, които ще бъдат избрани да ползват услугите на „Център за активно включване в община Тополовград”.

Поканват се заинтересованите лица, жители на Община Тополовград, да попълнят анкетните карти от 13.06.2017 г. до 20.06.2017 г. включително от 8.00 - 12.00 часа и от 13.00 - 17.00 часа в стая № 22, II етаж в сградата на Община Тополовград. Попълването на информацията в анкетните карти ще даде възможност заинтересованите лица да бъдат включени в групата от потенциалните потребители на споменатите услуги, от която ще бъдат определени най-подходящите според профила си лица, които ще ползват услугите на „Център за активно включване в община Тополовград”.

Непопълването на анкетна карта ще доведе до невъзможност в последващи етапи на участие в проекта.

Анкетна карта може да получите от Общинска администрация Тополовград, „Център за информация на гражданите“,ет. I или да изтеглите от тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020

Проект „Център за активно включване в Община Тополовград“, Договор BG05M9OP001-2.005-0021-C01”

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд